ÖSSZEFOGLALÓK

Minőségi követelmények - Ismét lesz közigazgatási alapvizsga
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az alkotmányozás előtti utolsó ülésnapon fogadta le a parlament a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényt, amelyet Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter terjesztett elő az Országgyűlésnek még február 4-én, és amelynek egyik legfontosabb eleme a közigazgatási alapvizsga visszaállítása. A miniszter a téma kapcsán korábban - a Baranya megyei kormányablaknál tett látogatása során - azt mondta, hogy a közszolgálati életpálya-modellben különösen nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi követelményekre.

2011. március 14.

Az alapvizsgára kötelezettek körét az alapvizsga-kötelezettség korábbi eltörlése előtt a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (Ktv.) úgy határozta meg, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek 1 éven belül, a középfokú végzettséggel rendelkezőknek 2 éven belül kellett teljesíteni az alapvizsga kötelezettséget. 

A Ktv-t módosító 2007. évi LXXXIII. törvény 44. § továbbá azt mondta ki, hogy akik az említett törvény hatálybalépését követően, de még a közigazgatási versenyvizsga kötelezettség hatálybalépése előtt vezetői megbízást, kinevezést, köztisztviselői kinevezést kaptak, közigazgatási alapvizsgára kötelezettek. Az alapvizsga-kötelezettséget a kinevezést követő egy éven belül kellett teljesíteni. A közigazgatási alapvizsga kötelezettség a 2009. december 1-jét követő kinevezések esetében megszűnt.

A gyakornokra vonatkozó speciális szabályok szerint a pályakezdő köztisztviselő gyakornoki besorolást kapott (kivéve ettől eltérő jogszabályi rendelkezés esetén), és csak akkor volt vizsgára bocsátható ha a jogszabályban meghatározott közigazgatási gyakorlatot szerzett. Ez a felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében legalább 6 hónapot, a középfokú végzettségűeknél legalább 12 hónapot jelentett. A munkáltatói jogkör gyakorlója a vizsgához szükséges gyakorlati időt
különösen indokolt esetben 6 hónapra csökkenthette. Ha a gyakornok a közigazgatási alapvizsgát az előírt határidőt követő hat hónapon belül nem tette le, közszolgálati jogviszonya megszűnt. A közigazgatási alapvizsgát nem közszolgálati jogviszonyban álló is tehetett, ha ezt jogszabály számára külön előírta.

Nem kellett közigazgatási alapvizsgát tennie annak a köztisztviselőnek, aki állam- és jogtudományi doktori,igazgatásszervezői, okleveles közgazdász (alapképzés, nappali tagozat, egyetem) végzettséggel vagy rendőrtiszti főiskolai oklevéllel rendelkezett.
Mentesült a kötelezettség alól az is, aki kinevezésekor vagy áthelyezésekor az öregségi nyugdíjkorhatárt már elérte.
Nem vonatkozott az előmeneteli szabály arra a köztisztviselőre, akit egy évnél rövidebb
határozott időre neveztek ki (amennyiben azonban a határozott idő az 1 évet elérte vagy
meghaladta, avagy a köztisztviselő többszöri határozott idejű kinevezéssel rendelkezett, ezeket egybe
kellett számítani és belépett az alapvizsga letételi kötelezettség).

Az alapvizsga visszaállításáról szóló törvényi rendelkezés részletes indokolása szerint a „bennmaradási” feltételként funkcionáló alapvizsga jogalkotói célja az volt, hogy az eltérő szakirányú alapképzettséggel rendelkező köztisztviselők egységesen rendelkezzenek a feladatellátáshoz szükséges alapvető igazgatási és jogi ismeretekkel. Az alapvizsga többszöri sikertelen teljesítésének jogkövetkezményeként az érintett közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnt. A közszolgálati rendszereinkben jelenleg kizárólag a közigazgatási szakvizsga szerepel a köztisztviselők/ kormánytisztviselők számára kötelező vizsgaként, ezért a kiválasztás és az előmenetel a vizsgakövetelmények hiánya miatt nyitott, nincsenek egységes, a szakmai tudást és a kompetenciákat is mérő ellenőrző pontok. Erre tekintettel volt indokolt az alapvizsga visszaemelése a törvénybe. Az alapvizsga ismételt bekerülése szükségessé teszi a vizsgarendszer összehangolását, erre tekintettel a módosítás a közigazgatási szakvizsga letételének feltételeként határozza meg – a korábbiaknak megfelelően – a közigazgatási alapvizsga meglétét. Továbbá a módosítás lehetőséget ad az OKV elnökének, hogy különösen indokolt esetben engedélyezheti a közigazgatási szakvizsga teljesítését közigazgatási szervnél szerzett kétéves gyakorlat hiányában is. Ezt a módosítást az támasztja alá, hogy a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező köztisztviselő esetében nem indokolt a két éves idő kivárása a vizsga letételéhez.
A javaslat vonatkozó része módosítja továbbá a közigazgatási szakvizsgára felkészítő tanfolyamon való részvétel kötelező jellegét, e rendelkezés elhagyásra kerül a Ktv.-ből.

A törvény vonatkozó paragrafusai:

3. § (1) A Ktv . 25. §-a a következő (3)—(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A köztisztviselőnek fogalmazó besorolásához egy éven belül, előadó besorolásához két
éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tennie. Közigazgatási alapvizsgát — ha jogszabály
előírja — nem közszolgálati jogviszonyban álló is tehet.
(4) A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot
meghaladó fizetés nélküli szabadság, a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó
hivatalos kiküldetés időtartama.
(5) Ha a gyakornok a közigazgatási alapvizsgát a (3) bekezdésben előírt határidőt követő hat
hónapon belül nem teszi le, közszolgálati jogviszonya megszűnik.
(6) A Kormány rendeletben állapítja meg a közigazgatási alapvizsga alóli mentesítés eseteit."
(2) A Ktv. 25. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Közigazgatási szakvizsgát az az I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselő tehet, aki
közigazgatási alapvizsgát tett vagy az alól mentesült és közigazgatási szervnél szerzett
legalább kétéves gyakorlattal rendelkezik. A jegyző, főjegyző és a vezetői megbízással,
kinevezéssel rendelkező köztisztviselő közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat nélkül is
tehet közigazgatási szakvizsgát.”
(3) A Ktv. 25. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Közigazgatási szakvizsgát — ha jogszabály előírja — nem közszolgálati jogviszonyban
álló is tehet, feltéve, ha közigazgatási alapvizsgát tett vagy az alól mentesült.”
(4) A Ktv. 25. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az OKV elnöke különösen indokolt esetben engedélyezheti a közigazgatási szakvizsga
teljesítését közigazgatási szervnél szerzett kétéves gyakorlat hiányában is.”

4. § A Ktv. 29. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki :
„(2) Az (1) bekezdés szerint kinevezett, áthelyezett köztisztviselő a közigazgatási alapvizsgát
a 25. § (3) bekezdésében meghatározott idő alatt köteles teljesíteni; ha e kötelezettségének
nem tesz eleget, közszolgálati jogviszonya megszűnik.”


A közigazgatáson belüli előmeneteli szabályok változásának hátteréről következő hírlevelünkben részletesen olvashat!

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

22

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR