JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

A választási irodák feladatai a 2022-es választások során
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Minden önálló önkormányzati hivatallal rendelkező településen önálló helyi választási iroda működik, a közös önkormányzati hivatalt működtető településeken az iroda feladatait közös helyi választási iroda látja el. A helyi választási iroda vezetője a jegyző. Vonatkozó törvény és a részletszabályokat rendező rendelet alapján áttekintjük a helyi választási irodák 2022-es választásokkal összefüggő feladatait.

2022. március 12.

A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője és az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetője 
a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, számviteli és feladattípusú pénzügyi elszámolásáért,
b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,
c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá
d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

A helyi választási iroda feladatellátásának alapjai az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás végrehajtásával kapcsolatban a 3/2022. (I. 11.) IM rendelet alapján

A közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás tételeit és normatíváit a rendelet 1. melléklete, a megismételt szavazás tételeit és normatíváit pedig a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elnöke a rendelet melléklete szerinti pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben küld meg a választási iroda vezetője részére. Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t, OEVI-t megillető részét a polgármesteri, közös önkormányzati hivatal fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség. A választási iroda a választás kitűzését követően a fizetési számlája adatait felülvizsgálja az informatikai rendszerben, és ennek megtörténtét rögzíti.
A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló dologi és ellátási kiadások normatíváinak összege a szavazás napját megelőző harmincadik napig, a személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulék normatíváinak összege a szavazás napját megelőző kilencedik napig támogatási előlegként kerül átutalásra a választási irodák részére. 
A választás lebonyolításához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi és ellátási kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell felhasználni, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a feladatellátással összefüggésben lehetséges.
A támogatásokról – a részletező nyilvántartással összhangban – bizonylatonként, jogcímenként (ezen belül a személyi kiadásokról név szerint) kell elszámolni az informatikai rendszerben a szavazás napját követő huszonöt napon belül, vagyis 2022. április 28-ig. Az elszámolás alapja a tényleges kifizetések összege, az elszámolást az alapbizonylatok elektronikus másolatának becsatolásával kell alátámasztani. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni. Az elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnökének utasítása állapítja meg.

A támogatás felhasználásának ellenőrzését – a választási iroda vezetőjének megbízása alapján – a választási iroda tagja végzi. A HVI és az OEVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő negyvenöt napon belül. A TVI vizsgálja a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és azt, hogy a felhasználás a Ve. és a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseinek megfelel-e. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A választási iroda az alábbi jogcímeken igényelhet többlettámogatást:
a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott utólagos igénylésre vonatkozó jogcímek alapján,
b) az NVI elnöke által elrendelt, a választási iroda által ellátott többletfeladatok miatt,
c) a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségekre figyelemmel.

A választások lebonyolításával kapcsolatban előre nem látható, nem tervezhető események bekövetkezése esetén az NVI elnöke egyedi döntéssel további célhoz kötött összeget biztosíthat a választási irodák számára.
A választási iroda vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetésére az elszámolás elfogadását követően kerülhet sor. A HVI és az OEVI vezetője a HVI és az OEVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, és az elszámolással együtt az informatikai rendszerben felterjeszti a területi, illetve fővárosi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetőjének. Az elszámolás elfogadásáról szóló döntést és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul intézkedni kell a választási iroda tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről. A HVI és az OEVI vezetőjének személyi juttatására a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének az elszámolások felterjesztésekor, aki dönt annak elfogadásáról. A választási iroda vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást!

A helyi választási iroda feladatai általában

A választási irodák feladatait a választási eljárásról 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) III. fejezete tartalmazza. E feladatok végrehajtásának részletes szabályait állapítja meg a 3/2022. (I. 11.) IM rendelet.

Minden önálló önkormányzati hivatallal rendelkező településen önálló helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) működik. Közös önkormányzati hivatalt működtető településeken a HVI feladatait közös HVI látja el. A HVI vezetője a jegyző, a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) mellett a HVI egy tagja jegyzőkönyvvezetőként működik.

A választási irodák általános feladatai a Ve. 75. §-a alapján:
- ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat,
- gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek,
- ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket,
- biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit,
- megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását,
- gondoskodnak a választási iratok kezeléséről, biztonságos őrzéséről, illetőleg megsemmisítéséről,
- ellátják az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat,
- az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával működtetik a választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket,
- a technikai háttér biztosításával segítséget nyújtanak a szavazatok összesítéséhez, a választás eredményének megállapításához és
- ellátják a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

A helyi választási iroda névjegyzék vezetésével kapcsolatos Ve-ben rögzített feladatai:
- átveszi a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmét, 
- elbírálja a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatban hozzá benyújtott kérelmeket,
- az átjelentkezésre irányuló kérelem alapján a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok részére kijelölt szavazókör (Ve. 78. §) – egy szavazókörös településen a szavazókör – névjegyzékébe,
- a központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen benyújtott fellebbezés alapján, ha a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja, ha a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést felterjeszti a járásbírósághoz,
- tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki a szavazás napját megelőző hatvanhetedik napot követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe,
- biztosítja a település szavazóköri névjegyzékébe történő betekintést a választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig,
- a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmére másolatot ad ki a választópolgár központi névjegyzékben nyilvántartott adatairól,
- az akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe helyezi át azt a választópolgárt, aki kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson,
- az SZSZB tagját és jegyzőkönyvvezetőjét kérelmére annak a szavazókörnek a névjegyzékébe helyezi át, amely SZSZB-nek a munkájában a bizottság tagja és jegyzőkönyvvezetője a szavazás napján részt vesz,
- átveszi a mozgóurna iránti kérelmeket és a mozgóurnát igénylő választópolgárt felveszi a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe,
- legkésőbb a szavazást megelőző napon kinyomtatja a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a nyomtatás megtörténtéről haladéktalanul értesíti az NVI-t,
- az utolsó oldal aláírásával és lebélyegzésével hitelesíti a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét.

A helyi választási iroda egyéb Ve-ben rögzített feladatai:
- határozattal megállapítja a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét, kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak, a szavazókörök kijelöléséről szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, a módosításokat a nyilvántartásban átvezeti,
- folyamatosan figyelemmel kíséri a szavazókörök kialakítását érintő változásokat, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást (azzal, hogy a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet a szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és - ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma - helyrajzi számot megváltoztatni),
- a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata ellen benyújtott fellebbezést felterjeszti a TVI vezetőjéhez,
- átadja a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket az SZSZB elnökének a szavazást megelőző napon, továbbá biztosítja az iratok és kellékek őrzését a szavazás napjáig,
- gondoskodik a szavazóhelyiség berendezéséről,
- a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok részére kijelölt szavazókör SZSZB-jét – legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon – a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha a névjegyzékben lévő választópolgárok száma meghaladja az 1 500 főt (alszavazókörök kialakítása esetén kijelöli a szavazatszedő albizottságok tagjait, és haladéktalanul értesíti az SZSZB-be tagot megbízó jogosultakat a szavazóköri névjegyzék több részre osztásáról szóló döntéséről, a kialakított alszavazókörök számáról, a névjegyzék alszavazókörök közötti megosztásának konkrét módjáról, valamint arról, hogy hány további tagot bízhatnak meg az SZSZB-be, illetve az alszavazókörökbe, továbbá gondoskodik a szavazóköri névjegyzék több részre osztásáról szóló döntésének haladéktalan rögzítéséről az informatikai rendszerben),
- átveszi a választási bizottság megbízott tagjának személyére vonatkozó bejelentést, határozattal visszautasítja a megbízást, ha az nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek,
- kijelöli a választási bizottság kieső tagja helyére belépő póttagot,
- megállapítja a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok részére kijelölt szavazókör SZSZB-je mellett közreműködő jegyzőkönyvvezetők számát.

A helyi választási iroda Rendeletben rögzített feladatai:
- az informatikai rendszerben dönt a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelemről (a döntés aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül érvényes),
- az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,
- közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,
- előkészíti az SZSZB tagjainak választását,
- fogadja az SZSZB – egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB – megbízott tagjának bejelentését, ellenőrzi választójogát,
- gondoskodik az SZSZB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,
- helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az SZSZB – egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB – tagjainak, valamint a HVI vezetőjének nevét, a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,
- az SZSZB, illetve a HVB és a HVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,
- előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,
- gondoskodik a nyomtatványok rendelkezésre állásáról,
- fogadja a központilag biztosított szavazási kellékeket, azokat tételesen ellenőrzi, és gondoskodik biztonságos megőrzésükről,
- biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,
- a szavazóköri névjegyzék lezárását követően kinyomtatja és összefűzi a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, továbbá kinyomtatja a szavazóköri jegyzőkönyveket,
- a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként - átvételi elismervénnyel - átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket,
- átvezeti a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokat a szavazólapokon, vagy az átvezetés szükségességéről tájékoztatja az SZSZB-t, továbbá
- a megismételt szavazásról értesítőt nyomtat az informatikai rendszerből, és annak megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat.


A helyi választási iroda feladatai a választá és szavazás napján

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető feladatai a Ve. alapján:
- vezeti a visszautasított választópolgárok jegyzékét,
- kitölti a szavazóköri jegyzőkönyvet és továbbítja annak adattartalmát a HVI részére.

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető feladatai a Rendelet alapján:
- közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,
- az SZSZB döntése alapján gondoskodik a szavazóköri névjegyzék kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről,
- 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor mind az országgyűlési képviselők választása, mind az országos népszavazás tekintetében adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,
- a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,
- a szavazás befejezéséről telefonon vagy elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja a HVI-t,
- közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek kiállításában,
- a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően annak adattartalmát – a HVI vezetőjének utasítása szerint – telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon azonnal továbbítja a HVI-hez,
- közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában, továbbá
- közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

Az egy szavazókörrel rendelkező település HVB-je, továbbá a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok részére kijelölt szavazókör SZSZB-je mellett működő jegyzőkönyvvezető fentiek mellett közreműködik az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítéknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

A HVI Ve.-ben rögzített feladatai:
- a póttagok közül kiegészíti az SZSZB-t – az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-t – ha a bizottság munkájában részt vevő tagok száma kevesebb, mint öt,
- rögzíti a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát a szavazatösszesítő informatikai rendszerben.

A HVI feladatai a Rendelet alapján:
- továbbítja az SZSZB részére a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti igényeket,
- a jegyzőkönyvvezetőtől fogadja, és – ellenőrzést követően – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a napközbeni részvételi adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyvek tartalmát, a szavazás lezárásának időpontját, a szavazóköri jegyzőkönyv adatait,
- a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t, ha adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggéshibát vagy egyéb hibát jelzett,
- átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási iratokat és kellékeket,
- az átvett szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, ellenőrzi a jegyzőkönyvek első és második példányán rögzített adatok egyezőségét, a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvet javításra átadja az SZSZB részére, 
- a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés esetén gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról.

A helyi választási iroda feladatai a választás és szavazás napját követően

A helyi választási iroda Ve.-ben rögzített feladatai:
- gondoskodik az SZSZB és a helyi választási bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítéséről a tag munkáltatója részére a munkáltató által a szavazást követő öt napon belül előterjesztett kérelme alapján,
- továbbítja az egyéni választókerületi szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodához,
- eljuttatja az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát az NVI-hez.

A HVI feladatai a Rendelet alapján:
- gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,
- a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek egy-egy példányának nyilvánosságát,
- az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítékot legkésőbb a szavazást követő napon az OEVI-hez szállítja,
- ellátja a jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos feladatokat,
- gondoskodik a választási iratok biztonságos tárolásáról,
- a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon megsemmisíti a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, valamint az azok elbírálása során keletkezett döntéseket, a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének kinyomtatott példányát, a visszautasítottak jegyzékét és az ellenőrző lapokat, valamint a szavazólapokat.

A kormányhivatal feladatai a választásokkal kapcsolatban

A Rendelet alapján a kormányhivatal a választási feladatok ellátása érdekében a HVI vezetője számára biztosítja a megfelelő számú, a kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét, valamint a választási iroda tagjának közreműködését a választási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének rendelkezése szerint. A kormányhivatal a HVI részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja továbbá a járási, fővárosi kerületi hivatali infrastruktúrát, az informatikai rendszer eléréséhez szükséges eszközöket, valamint az ezek igénybevételéhez szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

A kormányhivatal által rendelkezésre bocsátott személyek és informatikai eszközök különösen a következő választási feladatok elvégzését szolgálhatják:
- a választási informatikai rendszerekhez kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása,
- az informatikai rendszerekkel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása,
- ajánlóívek nyomtatása,
- ajánlások ellenőrzése,
- az egyéni jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatrögzítés,
- a szavazásnapi napközbeni részvételi adatok és a rendkívüli események rögzítése,
- a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése,
- az eredményt megállapító jegyzőkönyv összeállításához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása.

A választási iroda és a kormányhivatal együttműködik a választási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében. A Rendelet alapján a választási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

 

Dr. Balás Endre 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

18

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR