JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

A hulladékról szóló törvény módosítása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A 2017. évi LXVI. törvény módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) egyes rendelkezéseit. A módosítások – néhány 2018. január 1-én hatályba lépő rendelkezéstől eltekintve – 2017. június 23-án léptek hatályba. Az alábbiakban a módosítás önkormányzatokat közelebbről érintő rendelkezéseit ismertetjük.

2017. július 18.

Az ingatlanhasználó fogalmát pontosítja a törvénymódosítás azzal, hogy az ingatlanhasználó az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendelkezésére áll. A korábbi szöveg tartalmazta azt a kitételt is, hogy az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Ht. szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel veszi igénybe. A szerződéses jogviszonyra utalás kikerült a törvény szövegéből, mivel az egyes magánszemély felhasználók nem kötnek külön szerződést a közszolgáltatóval, hanem az önkormányzat által kötött közszolgáltatási szerződés alapján veszik igénybe a szolgáltatást (Ht. 2. § (1) bekezdés 34. pont).

A jövőben a legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén köteles az általa forgalmazott termékcsoportból származó termékből, és a termék csomagolásából származó szennyeződésmentes, nem veszélyes, elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveghulladék hulladékbirtokostól történő átvételére, elkülönített gyűjtésére. Bár ezt a kötelezettséget eddig kormányrendelet a legalább 500 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazók számára írta elő, a kereskedők nagy része már eddig is átvette a nem betétdíjas üveghulladékot is (Ht. 12. § (2b) bekezdés). Ez a módosítás 2018. január 1-én lép hatályba.

A begyűjtött hulladékon létrejövő tulajdonjog keletkezésével kapcsolatban a Ht. már eddig is előírta, hogy a közterületi gyűjtőedényben elhelyezett hulladék a gyűjtőedényben történő elhelyezéssel, a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék pedig a kihelyezéssel kerül a Koordináló szerv, vagyis az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) tulajdonába (Ht. 43. § (1)-(2) bekezdés). A módosítás emellett előírja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék a közszolgáltató vagy az alvállalkozója által történő birtokbavétellel kerül a Koordináló szerv tulajdonába (Ht. 31. § (2a) bekezdés és Ht. 43. § (2a) bekezdés). Így a jövőben egyértelművé válik a hulladékszállítási közszolgáltatás során begyűjtött hulladék tulajdonjogi helyzete. A Ht. módosítása a tulajdonosi jogok érvényesítése érdekében a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékkal kapcsolatban ellenőrzési jogköröket is biztosít a Koordináló szerv részére.

A törvény a települési önkormányzatok mellett az önkormányzati társulások számára is kötelezővé teszi a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges adatszolgáltatást. A Ht. felhatalmazza a közszolgáltatót a természetes személy ingatlanhasználó családi és utónevének, lakóhelye, tartózkodási és értesítési helye címének kezelésére és nyilvántartására az általa ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében. A Ht. kiegészítésre került azzal a rendelkezéssel, hogy a közszolgáltató a kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés célja megszűnt (Ht. 32/A. § (4) és (5a) bekezdés).

A Ht. felhatalmazza a települési önkormányzat képviselő-testületét, hogy önkormányzati rendeletben állapítsa meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó, a Ht-ben nem szabályozott rendelkezéseket. Erre vonatkozó felhatalmazó rendelkezést korábban már tartalmazott a Ht., de ez később törlésre került. Most ismét elő kell írni az önkormányzati

rendeletekben a személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályokat (Ht. 35. § (1) bekezdés g) pont).

Rendezi a Ht. az önkormányzatok által külön megállapított díjkedvezmények, díjkompenzációk kérdését is. Abban az esetben, ha az önkormányzat díjkedvezményt vagy díjkompenzációt állapít meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét a Koordináló szerv számára az önkormányzat köteles megtéríteni. Ezt a kötelezettséget eddig a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet tartalmazta, még pedig oly módon, hogy a díjkülönbözetet a közszolgáltató részére kellett megtérítenie az önkormányzatnak. Ez az előírás nem vonatkozik az üdülőként nyilvántartott ingatlanokkal összefüggésben a Ht. által biztosított 50%-os kedvezményre (Ht. 35. § (3) bekezdés).

A települési önkormányzat a Ht. módosításának hatálybalépését megelőzően köteles volt közmeghallgatást tartani a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével kapcsolatos döntések meghozatala előtt. Ez a kötelezettség megszűnik azáltal, hogy az új szabály szerint a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése előtt a települési önkormányzat közmeghallgatást tarthat (Ht. 36. § (3) bekezdés). Így ugyanaz az előírás vonatkozik a jövőben a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos döntés meghozatalára, mint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyéb települési önkormányzati döntésre (Ht. 36. § (2) bekezdés).

A Ht. korábbi szabályai nem tartalmaztak egyértelmű szabályozást arra az esetre, ha a Koordináló szerv a közszolgáltató megfelelőségi véleményét a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt visszavonta. A Ht. módosítása ezért rögzíti, hogy a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést legfeljebb hat hónapos felmondási idővel felmondja, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy megfelelőségi véleménnyel, vagy a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonta. A felmondási idő azért került hat hónapban meghatározásra, hogy elegendő idő álljon az önkormányzat rendelkezésére az új, minősítési engedéllyel és megfelelőségi véleménnyel rendelkező közszolgáltató kiválasztására, és ezáltal elkerülhető legyen az, hogy a katasztrófavédelmi hatóságnak kelljen közszolgáltatót kijelölnie a feladat ellátására. A Ht. módosítása arra is kitér, hogy a felmondási idő alatt a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul köteles ellátni (Ht. 37. § (1a) bekezdése). Ezt megerősíti a Ht. 45. § (3) bekezdésének új szövege is, amely alapján a közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb hat hónapig abban az esetben is köteles változatlanul ellátni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, ha a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonta.

A Ht. 37/C. §-a alapján a települési önkormányzat ingyenes közterület-használatot köteles biztosítani, ha a nevelési-oktatási intézmény által szervezett papírhulladék-gyűjtési kampány során a papírhulladék átvételére, vagy a 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó számára előírt üveghulladék átvételi kötelezettség teljesítésére saját terület hiányában csak közterület igénybevételével kerülhet sor. A közterületen történő átvétel szabályait, az átvételi hely kialakításának módját kormányrendelet határozza majd meg. Ez a rendelkezés 2018. január 1-én lép hatályba.

A Ht. eddig is lehetővé tette, hogy a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására alvállalkozót vegyen igénybe. A módosítás hatálybalépését követően hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátására alvállalkozóként kizárólag nonprofit formában működő gazdasági társaság vehető igénybe (Ht. 41. § (3) bekezdés). A Ht. alvállalkozókkal kapcsolatos fenti rendelkezése 2018. január 1-én lép hatályba.

A módosítás hatálybalépésétől törvényi szinten kerül rögzítésre, hogy a közszolgáltató a vegyes hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról hetente legalább egy alkalommal köteles gondoskodni,

azonban törvény felhatalmazása alapján jogszabály ettől eltérően is rendelkezhet. Így előírható akár a heti több alkalommal, vagy a heti rendszerességnél ritkábban történő hulladékgyűjtés is (Ht. 42. § (1) bekezdés b) pont). Ezzel kapcsolatban várható a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet pontosítása is, melynek 5. § (2) bekezdése jelenleg azt írja elő, hogy a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot a nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal kell elszállítani.

A Ht. alapján a települési önkormányzat köteles megtéríteni a közszolgáltatónak az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtésének, elszállításának, kezelésének ellenértékét. Ezzel kapcsolatban a települési önkormányzat és a közszolgáltató szerződést köt (Ht. 42. § (1a) bekezdés).

A módosítás pontosítja továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült díjhátralék megfizetésére történő felszólításra vonatkozó szabályokat (Ht. 52. §), és az ügyfélszolgálat működtetésével kapcsolatban a Koordináló szerv és a közszolgáltató közötti együttműködésével kapcsolatos előírásokat (Ht. 53. §).

 

dr. Balás Endre

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

26

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR