JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

A hulladékról szóló törvény változásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A 2015. évi CCXXI. törvény több, az önkormányzatok tevékenységét is érintő ponton módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.). Egyes módosítások már a törvény kihirdetését követő napon hatályba léptek, míg mások 2016. április 1-jétől alkalmazandók.

2016. március 02.

A módosítás eredményeként a Ht. pontosan meghatározza, hogy melyek az állam és melyek a helyi önkormányzatok feladatai a hulladékgazdálkodás területén, megalapozza a jogi hátterét egy állami hulladékgazdálkodási feladatok ellátását végző szervezet létrehozásának és radikálisan új alapokra helyezi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének és szétosztásának rendszerét. A módosítás célja egyrészt az, hogy az ország minden pontján egységesen jó minőségű legyen a hulladékszállítási közszolgáltatás, másrészt pedig az, hogy a közszolgáltatók minél nagyobb mértékben törekedjenek az újrahasznosításra, és ezáltal csökkenjen az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége. A módosításokat részletesen az alábbiakban mutatjuk be.

Az állami és önkormányzati hulladékgazdálkodási feladatok elhatárolása

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fogalomköre kiegészül. Jelenleg az alábbi, szolgáltatások tartoznak ide: a hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, a hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása, üzemeltetése. 2016. április 1-jétől a fentiek mellett rögzítésre kerül a Ht.-ben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezése is. A Ht.-ben rögzített alapfogalmak körében kerül elválasztásra az önkormányzatok és az állam hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatköre. Így önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése, míg állami hulladékgazdálkodási közfeladat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezése.
A Ht. kiegészítésre kerül az állam hulladékgazdálkodási feladatainak pontos meghatározásával. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam
– meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,
– meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
– ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
– elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
– megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,
– megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (megfelelőségi vélemény),
– a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,
– kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont,
– beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat,
– kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

Az állami hulladékgazdálkodási feladatok ellátását végző szervezet


Az állami hulladékgazdálkodási feladatok ellátását végző szervezetet a Ht. Koordináló szervnek nevezi. Ez a gazdálkodó szervezet a 2016. január 20-án megalapított Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., amely ellátja az állam fent felsorolt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatait. A Koordináló szervvel kapcsolatos állami irányítási és tulajdonosi feladatokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (vagyis a nemzeti fejlesztési miniszter, a továbbiakban: miniszter) látja el.
A helyi közszolgáltató és a települési önkormányzat köteles a Koordináló szervvel együttműködni, részére a hulladékgazdálkodással kapcsolatos azon adatokat átadni, amelyek a feladatkörének gyakorlásához szükségesek. A Ht. felhatalmazza a Koordináló szervet a részére átadott adatok valamint a számlázási, díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladatkörében a személyes adatok kezelésére is. A személyes adatokat a Koordináló szerv az érintettnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnéséig, a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak kifizetéséig, behajtásáig vagy törléséig kezelheti.
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv elkészítése is a Koordináló szerv feladata. A Tervet első alkalommal 2016. március 31-ig kell kidolgozni. E tervben kell meghatározni
– a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos céljait,
– a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésének irányait,
– a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat és
– az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek az adja a jelentőségét, hogy a jövőben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezet tevékenységének meg kell felelnie a Tervben foglaltaknak, és a közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységét a Koordináló szervezet által e vonatkozásban kiadott megfelelőségi vélemény birtokában végezheti.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést továbbra is a települési önkormányzat köti meg az általa kiválasztott közszolgáltatóval. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a jövőben is azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely rendelkezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel. Emellett azonban a jövőben a közszolgáltatónak a Koordináló szervezet által kiadott már említett megfelelőségi véleménnyel is rendelkeznie kell. Ezzel összefüggésben úgy rendelkezik a Ht., hogy a települési önkormányzat a 2016. április 1-jét követően megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köteles legfeljebb egy hónapos felmondási idővel felmondani, ha a közszolgáltató fentiek valamelyikével nem rendelkezik. A 2016. április 1-jén működő közszolgáltató a megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig köteles beszerezni. Ha a megfelelőségi vélemény beszerzésére e határnapig nem kerül sor, a települési önkormányzat 2016. október 31-ig 1 hónapos határidővel felmondja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. A települési önkormányzat e kötelezettségének teljesítését a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.

A Ht. felhatalmazta a települési önkormányzat képviselő-testületét arra, hogy önkormányzati rendeletben állapítsa meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait. E felhatalmazó rendelkezés úgy módosult, hogy a képviselő-testület az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát jogosult rendeletben meghatározni, a közszolgáltatási terület határainak megállapításakor pedig tekintettel kell lennie – a Koordináló szerv által elkészített – Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakra. A Koordináló szerv – vagyis az állam – ezáltal a Terv elkészítésével hatással tud lenni a hulladékszállítási közszolgáltatás területi lehatárolására.
A települési önkormányzat és az önkormányzati társulás a tulajdonában álló hulladékgazdálkodási létesítményeket és eszközöket – ha nem adják át a Koordináló szervnek vagyonkezelésre – a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően kötelesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani és a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni. Ezzel kapcsolatban a helyi önkormányzatok, azok társulásai és a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző közszolgáltatók 2016. április 30-ig kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a Koordináló szervezet felé a hulladékgazdálkodásra szolgáló vagyonukkal kapcsolatban.
A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonában álló hulladékgazdálkodási rendszerek azon fejlesztését, amely az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben szereplő az adott területre vonatkozó feladatokat, előírásokat érinti, csak a Koordináló szerv támogató nyilatkozatának birtokában kezdheti meg.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése

A Ht. módosításának eredményeként 2016. április 1-jétől nem a szolgáltató, hanem a Koordináló szerv szedi be az ingatlanhasználóktól a közszolgáltatási díjat, és hajtja be a kintlévőségeket, a beszedett díjakat pedig szolgáltatási díjként továbbítja a közszolgáltatók részére. A díjhátralék kezelésére vonatkozó részletszabályokat, a szolgáltatási díjat, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét és a közszolgáltatási díj felosztásának elvét miniszteri rendelet fogja tartalmazni.
Továbbra is hatályban marad a Ht. azon rendelkezése, amely szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a miniszter rendeletben állapítja meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével. E miniszteri rendelet elfogadására mindezidáig nem került sor, így elfogadása áprilisig várható. Az új szabályok alapján a jövőben a miniszter feladata a beszedett közszolgáltatási díj felosztási elvének meghatározása, és – a Koordináló szerv javaslatának figyelembevételével – a Koordináló szerv által fizetendő szolgáltatási díj megállapítása is. Azon közszolgáltató, amely működését a közszolgáltatási díjat megállapító miniszteri rendelet hatálybalépését követően kezdi meg, a Koordináló szerv a Hivatal által határozatban megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat szedi be. Az ilyen közszolgáltató tekintetében a miniszteri rendeletben az adott közszolgáltatási területre vonatkozó szolgáltatási díjat kell alkalmazni.
Fentiekkel összefüggésben az önkormányzatoknak 2016. június 30-ig módosítani kell a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéseiket. Törölni kell a szerződésből a közszolgáltatási díjbeszedésre és a kintlévőség-kezelésre vonatkozó rendelkezéseket, és rögzíteni kell azt, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok ellátásáért szolgáltatási díjat fizet. A törvény ugyan nem írja, de célszerű a hulladékgazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendeletek módosítása is oly módon, hogy azokból törölni kell a közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó szabályokat.
Mivel a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv számlázza ki és szedi be az ingatlanhasználóktól, a szolgáltatók helyett a Koordináló szervnek kell megfizetnie a felügyelet díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé. A Hivatal, mint az Országgyűlés alá rendelt szervezet díjfelügyeletet lát el a Koordináló szerv fölött. A Fogyasztóvédelmi Felügyelet a számlázás, a díjbeszedés és a kintlévőség kezelés tekintetében gyakorol ellenőrzést a Koordináló szerv felett, míg a lakosok értesítésével kapcsolatos egyéb, jogszabályban felsorolt feladatok tekintetében továbbra is a közszolgáltatókat jogosult ellenőrzi.
Fentieket összefoglalva tehát áprilistól az önkormányzat szerződik a közszolgáltatóval, a Koordináló szervezet kiküldi a számlát a lakosoknak, akik a közszolgáltatás díját a Koordináló szervezet részére fizetik be, amely a beszedett díjat továbbutalja a közszolgáltatónak.
Fentiekből látható, hogy a hulladékgazdálkodás terén egy nagyon erős jogosítványokkal rendelkező állami szerv jelenik meg, amelynek jogkörei lehetővé teszik a piac központi akarat szerinti átalakítását. Így a hulladékgazdálkodási rendszer további átalakítása várható, melyről világosabb képet csupán a részletszabályokat meghatározó kormányrendeletek és miniszteri rendeletek elfogadását valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv kiadását követően kaphatunk.

(dr. Balás Endre)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

25

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR