JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 105-110. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat küldünk az újabb Magyar Közlönyök kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. augusztus 01.

A Magyar Közlöny 2015. évi 110. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. július 28.)


20/2015.(VII.28.) NGM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004.(III.10.) PM rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. július 29.

A jogszabály módosítása az adóraktár-engedélyeseket érinti a dohánygyártmány előállítására alkalmas gépek előállítására, beszerzésére, tesztelésére vonatkozóan.
A rendelet előírása értelmében a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv részére
– előállítás és tesztelés esetén az adóraktár berendezéseinek technológiai rajza, műszaki leírása, a technológiai folyamatábra helyett a tesztelni tervezett gépek általános műszaki leírását, technológiai rajzát és technológiai folyamatábráját kell csatolni.
– a gép, eszköz beszerzését a beszerzés napját megelőző 15. napig a gép, eszköz fajtájának, gyártási kapacitásának, főbb részeinek leírásával kell bejelenteni. A bejelentés alapján a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv a gépet, az egyéb eszközt ellenőrzi, és azonosító jellel látja el.

A rendelet kiegészíti a jövedéki adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság érvényesítésére vonatkozó előírásokat (adómentes célú felhasználás esetére):
– ásványolajterméknek, üzemanyagnak ezen adómentes felhasználási célra történt átadását igazoló számla vagy belső bizonylat birtokában érvényesíthető.
– az érvényesítés feltétele, hogy a jogosultságot érvényesítő egyszer, az első átadást megelőzően adó-visszaigénylési szándékát a vámszervhez bejelenti, továbbá tevékenységéről olyan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza azon átadások mennyiségét és időpontját, amelyek után az adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultságát érvényesíti.

A Magyar Közlöny 2015. évi 108. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. július 23.)


211/2015.(VII.23.) Korm. rendelet az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról
Hatályba lépés: 2015. augusztus 01.

A rendelet az „ideiglenes határzárral” összefüggő, közérdekű használatból eredő kártalanítás részletes szabályait tartalmazza.

12/2015.(VII.23.) IM rendelet az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályba lépés: 2015. augusztus 17.

A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet kiegészítése szerint joghatósággal kapcsolatos adatok beszerzése körében a jegyző szerzi be az örökhagyó elhalálozása időpontjában szokásos tartózkodási helyének megállapításához szükséges adatokat.
A rendelet mellékletei tartalmazzák a hagyatéki nyomtatvány adattartalmára, valamint a hagyatéki eljárási igazolás adattartalmára vonatkozó előírásokat.
 
A Hivatalos Értesítő 2015. évi 36. száma
(megjelenés ideje:2015. július 21.)


A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2015. augusztus 1-je és augusztus 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
Közzététel: 2015. július 21.

A közleményben megállapított üzemanyagárak:
- ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 390 Ft/l
- Gázolaj 383 Ft/l
- Keverék 425 Ft/l
- LPG autógáz 228 Ft/l

A Magyar Közlöny 2015. évi 106. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. július 21.)


193/2015.(VII.21.) Korm. rendelet egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályba lépés: 2015. július 21., 2015. augusztus 01.

A többnyire technikai jellegű módosításokat tartalmazó jogszabály kiemelt érdemi változása: A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet módosítása értelmében a munkavállaló részére A munkába járás (jövedelemnek nem számító) költségtérítése akkor is jár, ha a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van.

23/2015.(VII.21.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről
Hatályba lépés: 2015. július 22.

A rendelet értelmében a jegybanki alapkamat mértéke 2015. július 22. napjától kezdődően: 1,35 %.

Az Alkotmánybíróság Magyar Közlönyben közzétett határozatai

25/2015.(VII.21.) AB határozat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. §-ával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
Közzététel: 2015. július 21.

A határozat értelmében az Országgyűlés a 2013. évi CCXII. törvény 108. §-a alapján megszűnt haszonélvezeti, illetve használati jogokhoz kapcsolódóan nem alkotta meg a kivételes, a szerződő felek közötti elszámolás során nem érvényesíthető, de érvényes szerződésekkel összefüggő vagyoni hátrányok kiegyenlítését lehetővé tevő szabályokat, ezért az Alkotmánybíróság felhívja a  törvényalkotót, hogy 2015. december 1-jéig szüntesse meg az alaptörvény-ellenes mulasztást.

26/2015.(VII.21.) AB határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/A. §-ában szabályozott előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
Közzététel: 2015. július 21.

A döntés értelmében az Országgyűlés nem rendelkezett arról, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/A. §-ában szabályozott előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem elutasítása tárgyában a bíróságnak döntenie kell és azt legkésőbb az ügydöntő határozatban köteles megindokolni. Az Alkotmánybíróság ezért felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2015. december 31-ig tegyen eleget.

A Magyar Közlöny 2015. évi 105. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. július 20.)


190/2015.(VII.20.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet , továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. július 23., 2015. szeptember 01. (gyámhivatali jóváhagyás változása)

A rendelet változtat a gyámhivatali jóváhagyás szabályain. Az új szabályozás értelmében a kiskorú gyámhatóságnak át nem adott vagyonáról való rendelkezést érintő (a Ptk. 2:15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti) szülői jognyilatkozathoz abban az esetben szükséges a gyámhivatal jóváhagyása, ha a szülői rendelkezéssel érintett vagyon értéke meghaladja a 285.000 Ft-ot (korábbi rendelkezés értékhatára 199.500 Ft volt).

44/2015.(VII.20.) NFM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990.(IX.29.) KHVM rendelet , valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. július 28.

A rendelet (elsősorban a közúti fuvarozást végzők számára) a tachográfok szerelésére, vizsgálatára, valamint a tachográf készülék, az adatrögzítő lap, valamint a tachográf kártya használatára vonatkozó előírások uniós jogharmonizációs célú változásait tartalmazza.

A Kúria Magyar Közlönyben közzétett határozatai

2/2015. BJE jogegységi határozat
Közzététel: 2015. július 20.

A jogegységi döntés kimondja:  a másodfokú bíróság elsőfokú határozatot hatályon kívül helyező és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasító végzése alaki jogerővel bír, ekként ellene a legfőbb ügyész a törvényesség érdekében jogorvoslatot jelenthet be.

3/2015. BJE jogegységi határozat
Közzététel: 2015. július 20.

A jogegységi döntés értelmében az életfogytig tartó szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátás kizárásának lehetősége az alkotmányos jogrend része, amelynek – törvényi előfeltételek megvalósulása esetén történő – bírósági alkalmazását nemzetközi szerződés nem tiltja. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés (TÉSZ) kiszabásának kialakult ítélkezési gyakorlatától eltérésre a hatályos jogszabályok, az EJEB esetjoga, alkotmánybírósági döntés és a Kúria Bfv.II.1812/2014/7. számú, 2015. június 11-én kihirdetett felülvizsgálati határozata nem adnak okot.

2/2015. KJE jogegységi határozat
Közzététel: 2015. július 20.

A jogegységi döntés szerint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (Harmtv.) 18. § (1) bekezdés b) pontját úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási jogosultság megszerzése, meghosszabbítása iránti eljárásban hamis adatot, valótlan tényt közöl, annak objektív jogkövetkezményeit viselnie kell. A keresőtevékenység célú tartózkodás esetén a megélhetést jogszerű keresőtevékenységből származó, jogszerű (adózott) jövedelemmel lehet igazolni. A hamis adat vagy valótlan tény közlése az adatszolgáltatás időpontjában valósul meg. Az idegenrendészeti hatóságnak a közölt adat hamis tartalmáról vagy a tény valótlanságáról meg kell győződnie. A Harm.tv. 18. § (1) bekezdése az abban foglalt jogkövetkezményt illetően (megtagadás, visszavonás) kógens előírást tartalmaz, a hatóságnak mérlegelési lehetősége nincs.

3/2015. KMJE jogegységi határozat
Közzététel: 2015. július 20.

A határozat szerint a Pp. 340/A. § (2) bekezdés b) pontja csak azon ügyben zárja ki a felülvizsgálatot, amelyben a közigazgatási határozat kizárólag bírságot kiszabó rendelkezést tartalmaz.
Ebben az esetben a jogegységi tanácsnak azt kellett eldöntenie, hogy a felülvizsgálati eljárás lefolytatásának lehetősége miként alakul, ha a közigazgatási határozat az egymillió forintnál alacsonyabb összegű bírság mellett azonos jogalapból származó más határozati rendelkezést is tartalmaz.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

28

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR