JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

LexPraxis Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 56-57. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért rendszeresen jelentkező összefoglalókat küldünk a friss Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. április 29.

A Magyar Közlöny 2015. évi 57. száma kiemelt jogszabályváltozásai

2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
hatályba lépés: 2015. július 01., 2016. július 01. (tisztjelöltekre vonatkozó rendelkezések), 2019. január 01. (a végrehajtott átmeneti rendelkezések hatályon kívül helyezése)

A törvény (a honvédség kivételével) valamennyi fegyveres erő és testület szolgálati viszonyát átfogóan szabályozó kódex.

2015. évi XLIII. törvény a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
hatályba lépés: 2015. május 02., 2015. július 01.,

A törvény a honvédségi életpálya-modell bevezetésével és működésével összefüggő törvényi módosításokat tartalmazza.

2015. évi XLIV. törvény egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról
hatályba lépés: 2015. május 02.

A törvény az ingatlan-nyilvántartással összefüggő törvényeket egészíti ki.

A díjtörvény (1996. évi LXXXV. tv.) kiemelt módosításai:
– az ingatlanügyi hatóság a részadat-felhasználás során átadott adatok jogszerűtlen felhasználása, vagy harmadik személy részére továbbítása esetében az igénybevevőt a díjmentesség hiányában fizetendő díjtétel kétszeresének megfizetésére kötelezi;
– bővül a tárgyánál fogva díjmentes földhivatali eljárások köre (természetvédelmi jogi jelleggel összefüggő ténybejegyzések, az állandó legelő és gyep valamint a borszőlő kataszteri területbe sorolása);
- díjmentes a zártkerti ingatlan, művelés alóli kivonása iránti eljárás;

Az ingatlan-nyilvántartási törvény (1997. évi CXLI. tv.) kiemelt módosításai:
– a föld tulajdonjogának felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás során történő megszerzése esetén a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelemhez csatolandó árverési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyó záradékát (ennek hiányában a bejegyzési kérelmet el kell utasítani);
– a bejegyzett haszonélvezeti, vagy használati jog jogosultjának törléséről akkor is hivatalból kell rendelkezni, ha a hivatalos eljárás során kétségtelenül megállapítható, hogy a jogosult elhunyt (hivatalból észlelt jog vagy tény megszűnése);
- zártkerti ingatlan művelésből kivettként történő átvezetését a tulajdonos 2016. december 31-ig kérheti.

2015. évi XLV. törvény a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról
hatályba lépés: 2015. május 02.

A törvény új szabálya szerint a termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha annak tárgya:
– részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével utak kialakítása,
– mezőgazdasági célú tereprendezés,
– erdőtelepítés,
– földmérési jelek által érintett földrészletre az államot megillető használati jog,
– halastó létesítése.

A törvény további, új szabályai:
- a termőföld más célú hasznosításának különös szabályai kiegészülnek a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél megvalósításához szükséges más célú hasznosítás engedélyezésére vonatkozó szabályokkal;
- az új szabályozás maximálja a földminősítési eljárás díjának legmagasabb mértékét: 220.000 Ft (korábban nem volt maximálva!);
- további változás, hogy a gyümölcsfaültetvényre és a bogyósgyümölcs-ültetményre 3.000 m2-nél nagyobb területen telepítési engedély – a korábban előírt kettő év helyett – legfeljebb három évre adható és a talajvédelmi terv érvényességének lejártáig meghosszabbítható. Kísérleti célú ültetvény telepítéséhez nem kell engedély.

9/2015. (IV. 24.) FM rendelet az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról
hatályba lépés: 2015. április 25.

A rendelet az óvoda- és iskolatej programban részt vevő személyek és termékek körét határozza meg, továbbá a program lebonyolítását és finanszírozását szabályozza.

A rendelet szerint
– a program kedvezményezettjei (óvodások, általános iskolások, középiskolai és szakiskolai tanulók, valamint sajátos nevelési igényű óvodások és általános iskolai tanulók) alanyi jogon kapnak egy héten legfeljebb négy tanítási vagy nevelési napon 0.25 liter tejegyenértékkel megegyező tejterméket;
– a program keretében támogatható termékek a különböző zsírtartalmú tej mellett natúr és gyümölcsös joghurt, valamint ömlesztett sajt kerülhet kiosztásra (a tejtermékek minőségi előírásait a rendelet részletesen meghatározza);

A program keretében elnyerhető támogatást az előfinanszírozó fél (az oktatási intézmény fenntartója), illetve a szállító (tejtermeléssel vagy tejfeldolgozással foglalkozó gazdálkodó szervezet) veheti igénybe; 
Az igénybevétel további feltételei:
– a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) előzetes jóváhagyása;
– a rendelet melléklete szerinti szállítási szerződés, amely legalább kettő, legfeljebb öt, a rendeletben meghatározott időszakra köthető (előnyben részesítendő, aki teljes tanévre szállít, vagy tejgazdasággal rendelkezik).
A támogatás mértéke: oktatási intézmények székhelyétől függően a támogatott tejtermék bruttó vételárának 20%-tól, annak 100%-ig terjedhet.

A kérelmek (előzetes jóváhagyás iránti kérelem, szállítási szerződés jóváhagyási kérelem, kifizetési kérelem) elektronikus úton terjeszthetőek elő, a rendeletben részletesen előírt eljárási rendben. A szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem május 31-ig terjesztető elő, melyről az MVH július 31-ig dönt.

A Magyar Közlöny 2015. évi 56. száma kiemelt jogszabályváltozásai

104/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról
hatályba lépés: 2015. május 01.

A rendelet a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban foglaltak végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelet Emberi Erőforrás Támogatáskezelőre (Támogatáskezelő) vonatkozó különös rendelkezései:
– a Nemzeti Tehetség Alapból a Támogatáskezelő részére kell átadni (együttműködési megállapodás alapján) a kétéves cselekvési programokban meghatározott, célra rendelt összeget;
– a Támogatáskezelőnek a pályázatok előkészítésével, formai ellenőrzésével, előértékelésével, és felterjesztésével, valamint a pályázott összeg kifizetésével kapcsolatos feladatai vannak;
- az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) pályázati eljárással kapcsolatos feladatai a Támogatáskezelőhöz kerülnek;
- a pályázatok kiírásáról és odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter dönt.

105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
hatályba lépés: 2015. április 24.

A rendelet a települések területi fejlettség alapján történő besorolását tartalmazza a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett, komplex mutató szerint.

A rendelet külön is felsorolja a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott településeket. A kedvezményezett település a (kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott) fejlesztendő járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 24.

A rendelet (2. mellékletében) felsorolja a kedvezményezett járásokat.

1246/2015. (IV.23.) Korm. határozat az eredményes koragyermekkori intervencióhoz szükséges intézkedésekről
hatályba lépés: 2015. április 23.

A Kormányhatározat összefoglalja a koragyermekkori intervencióhoz szükséges intézkedéseket és meghatározza azok ütemezését.
A határozat szabályai szerint:
– a koragyermekkori intervenció keretében korai fejlesztést, terápiát végző szervezetek, intézmények, szolgáltatók működési és finanszírozási rendje felülvizsgálatának határideje 2015. május 31.;
– a gyermekút nyomon követését biztosító egységes informatikai hálózat és adatbázis létrehozásának határideje (az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében történő finanszírozására) 2016. március 31.;
- védőnők szerepének, továbbá a védőnő- szülő kapcsolat megerősítéséről szóló kormány-előterjesztés határideje 2015. május 31.;

A határozat javaslatot tesz
– a 6 éven aluli gyermekek szűrővizsgálaton való részvételre ösztönzésére;
– a korai fejlesztésre való jogosultságot megállapító pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságainak konduktorral vagy szomatopedagógussal történő kibővítésére (2016. január 1-jétől), továbbá a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének és eredményeinek részletes ismertetésén alapuló továbbfejlesztési lehetőségre, különös tekintettel a gyógypedagógusok számának növelésére.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

18

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR