JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

2022-es módosítások a településfejlesztés szabályaiban
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A veszélyhelyzet meghosszabbítása illetve az év végi rendeleti jogalkotás keretében több lényeges jogszabályváltozás történt a jegyzői munkával összefüggésben. Az alábbiakban a településfejlesztés és településrendezés témakörét érintő szabályokat ismertetjük.

2022. január 11.

 

A 797/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet elhalasztja a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatálybalépését. 
Így 2022. január 1. helyett 2022. július 1-jén lépnek hatályba a következő rendelkezések:

 

  • az önkormányzat az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (a továbbiakban: E-TÉR) felhasználásával gondoskodik a helyi védelem nyilvántartásáról (34. §),
  • a közterület-alakítási tervet és annak módosítását az elfogadást követő 10 napon belül a polgármester feltölti az E-TÉR felületre (56. § (2) bekezdés),
  • az E-TÉR üzemeltetője törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet az elfogadott önkormányzati rendelet vagy határozat E-TÉR felületre történő feltöltésének elmulasztása esetén (73. § (2) bekezdés).

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet V. fejezete (A településképi követelmények és egyes egyéb településrendezési sajátos jogintézmények) és VI. fejezete (A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetésének és elfogadásának eljárási szabályai) is csupán 2022. július 1-jén veszti hatályát a 2022. január 1-i hatályvesztés helyett. Nem lép hatályba továbbá a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 29. §-a, amely alapján a településképi rendelet a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt követelmények alapján, a településtervezési szabályzatban meghatározott műszaki elvárások figyelembevételével készül. 
Fentiekkel összefüggésben a 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet is módosítja a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletet. A módosítás alapján a településtervek és a településképi rendeletek összhangját 2023. december 31-ig kell megteremtenie azoknak a településeknek, amelyeknek az új településfejlesztési tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig kell hatályba léptetniük, azoknak pedig amelyeknek 2027. július 1-ig kell hatályba léptetniük az új településterveket, 2027. június 30-ig kell megteremteniük a dokumentumok összhangját.

 

A rendeletmódosítás kitolja továbbá a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. Fejezete alkalmazásának határidejét is. Ha az önkormányzat a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, a településtervek, a kézikönyv és a településképi rendelet készítését vagy módosítását legkésőbb – 2021. december 31. helyett – 2022. június 30-ig megkezdi, az eljárásra a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének rendelkezései az irányadók. A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet VII-IX. fejezeteinek rendelkezései csupán 2022. július 1-jétől alkalmazandók.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet kiegészül továbbá azzal, hogy azok a települések, amelyek a helyi építési szabályzatukat még a 2012. december 31-ét megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján fogadták el vagy helyi építési szabályzattal egyáltalán nem rendelkeznek, és nincs településfejlesztési koncepciójuk sem, a rendelet 2021. július 15-én hatályos tartalmi követelményei és eljárási szabályai alapján készíthetik és fogadhatják el a településfejlesztési koncepciójukat, amely így a 2023. december 31-ig alkalmazható. A 2021. július 16-át megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz módosítása is a rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történhet. E dokumentumok módosítására legkésőbb 2027. június 30-ig van lehetőség (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (5)-(6) bekezdés).

 

A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszközök 2021. december 31. helyett 2023. december 31-ig alkalmazhatók. 

 

Ezen településrendezési eszközök módosítására szintén 2023. december 31-ig van lehetőség a korábban hatályos szabályok alapján (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1)-(2) bekezdés).
A 62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelet – mások mellett – módosítja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletet is. A rendelet 6. § (5) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottak részére a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól határozott időre, de legfeljebb öt évre felmentést adhat. Házi segítségnyújtás esetén a felmenési idő két év volt. Ez az időtartam három évre módosul. A felmentés feltételei – melyek valamelyikének a felmentéskor fenn kell állnia – továbbra is a következők:

 

  • a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már szakirányú oktatásban vesz részt,
  • az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a képesítési előírásoknak megfelelő személy, és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges szakirányú képesítés megszerzését, vagy
  • családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén a munkavállaló az előírt végzettséget a nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezte még meg.

 

A rendelet a jövőben kimondja azt is, hogy a felmentés időtartama nem hosszabbítható meg. Átmeneti rendelkezésként a rendelet előírja, hogy ha a házi segítségnyújtásban foglalkoztatottnak a képesítési előírás teljesítése alóli felmentésének időtartama a módosítás hatálybalépésekor már folyamatban volt szintén meghosszabbítható három évre, azonban a felmentési időbe bele kell számítani a hosszabbításig eltelt időtartamot is.

 

Dr. Balás Endre

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

25

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR