JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Kiemelt vizsgálati szempontok nonprofit szervezetek adóhatósági ellenőrzésekor
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A közérdekű tevékenységet végző nonprofit adózók a tapasztalatok szerint sokszor nem eléggé figyelnek arra, hogy az adózási szabályokat nekik is éppúgy szem előtt kell tartaniuk, mint a „forprofit” gazdálkodóknak. Különösen fontos, hogy az egyesület vagy alapítvány napi munkájában az adózási szabályokra is kiemelt figyelmet fordítson. Melyek ezek a fő szabályok? Mit ellenőriz elsősorban a hatóság?

2021. október 18.

A kedvezményezett és a tevékenysége megfelel-e a jogszabályban foglaltaknak?

A vizsgálat során a revíziónak meg kell győződnie arról, hogy a kedvezményezett valóban kedvezményezettnek minősül, és ténylegesen végez a jogszabályban nevesített közhasznú tevékenységet.

A hatályos jogszabályi rendelkezés alapján [Szftv. 4. § (1) bekezdés a) pont] értelmében kedvezményezettnek minősül a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább:

  • két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett - az Ectv. szerinti - egyesület (kivéve a 4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján kedvezményezettnek minősülő szervezetet, a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet),
  • két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett alapítvány, közalapítvány,
    ha belföldi székhelyű és nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez, továbbá alapszabálya, alapító okirata szerint megfelel az Ectv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek. E feltétel szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A bizonyítás jellemzően okirati. A kedvezményezett szervezet létesítő okiratában a felsorolt tevékenységek, tevékenységi körök valamelyike (egy vagy több tevékenység) szerepelhet, továbbá a kedvezményezett szervezet létesítő okiratában szereplő tevékenységek valamelyike (azok közül akár több is) besorolható a fentiekben felsorolt tevékenységi körök valamelyikébe.

Az egyesületek, alapítványok, közalapítványok kedvezményezhetősége szempontjából fontos, hogy mely tevékenység közhasznú. Az Ectv. határozza meg a közhasznú tevékenység fogalmát, mely szerint közhasznú minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

A kedvezményezett szabályosan teljesíti-e a könyvvezetési, nyilvántartás-vezetési kötelezettségét? 

A civil szervezetnek az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani. 

A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.

A vizsgálandó alanyi körre az Art. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) mellett a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai irányadók.
Ki kell emelni az érintett körben, hogy az Szt. 3. § (1) bekezdés 2. pontjának az előírása alapján a nonprofit gazdasági társaság vállalkozónak minősül, beszámoló készítési kötelezettségeit fő szabály szerint a számviteli törvény előírása szerint teljesíti. Így a beszámoló formájától függően a Szt. szerinti mérleg és eredménykimutatás séma szerint kell a mérleget és az eredménykimutatást elkészíteni, letétbe helyezni és közzétenni. A Szt. nem tartalmaz olyan előírást, hogy az eredménykimutatást meg kell bontani közhasznú és vállalkozási tevékenység oszlopokra.
A nonprofit gazdasági társaság az Ectv-ben meghatározottak szerint közhasznú jogállású is lehet, így e törvény előírásait is figyelembe kell vennie, azzal, hogy az Ectv. sem tartalmaz az eredménykimutatás megbontására vonatkozó előírásokat.
Mindezek alapján a kiemelten fontos adat, a közhasznú tevékenységük értéke és aránya az így összeállított eredménykimutatásból nem állapítható meg, ezért a Szt. 88. § (1) bekezdése értelmében a kiegészítő mellékletben indokolt bemutatniuk tevékenységük megoszlását közhasznú és vállalkozási tevékenységre. A kiegészítő mellékletben történő bemutatás formailag és tartalmilag kötetlen, így – az alábbi szabályokra is figyelve – szabadon prezentálhatók az egyedi tevékenységével kapcsolatos információk.
Az Ectv. 46. § (1) bekezdésének az előírása alapján a közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, egyben a kiegészítő melléklet adattartalmára vonatkozóan is tartalmaz előírásokat.

Az Ectv. 29. § (4) és (5) bekezdésének előírása szerint a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni 

  • a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.
  • a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

Az Ectv. 29. § (6) és (7) bekezdésének az előírása szerint a közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, e tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges az Ectv. szerinti adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

A vizsgált igénylés megfelel-e a törvény előírásainak?

2009. január 1. napjától kezdődően írja elő az igénylés jogszabályba ütközése miatti visszafizettetést az Szftv.. A vizsgálat során az alábbi kritériumokat ellenőrzi az adóhivatal: 

  • A belföldi szervezetet a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vették és megszakítás nélkül ténylegesen folytatja a létesítő okirata szerinti közhasznú tevékenységét. 
  • A létesítő okirat tartalmazza-e, hogy a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 2. § 22. pont szerint közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése. Nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.] 

• A szervezet 
o a rendelkező nyilatkozat évét megelőző 5 évben nem kötött vagy tartott fenn együttműködési megállapodást párttal,
o a rendelkező nyilatkozat évét megelőző 5 évben nem állított párttal közös jelöltet országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
• Nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolás, az egyszerűsített törlési és a kényszertörlési eljárás alatt.
 

dr. Kovács-Petruska Rita

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

26

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR