SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Viszlát kata! – áttérés katáról a személyi jövedelemadózásra
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A kata szabályai 2021. január 1-jétől jelentősen szigorodnak. Erre tekintettel sok ezer adózó fontolgatja a kata hatálya alól történő kilépést. Cikkünkben összefoglaljuk azokat az áttérési szabályokat, amelyekre figyelemmel kell lenni, ha a katás adózó 2021. január 1-jétől a személyi jövedelemadózás szerint kívánja az adókötelezettségeit teljesíteni.

2020. december 09.

Kilépés a katából

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Kata-kiva tv.) szabályai szerint megszűnik a kata szerinti adóalanyiság a bejelentés hónapjának utolsó napjával, ha az adóalany bejelenti, hogy adókötelezettségeit a jövőben nem a Kata-kiva tv. szabályai szerint teljesíti. E rendelkezésnek megfelelően, ha a kata szerint adózó adóalany úgy dönt, hogy 2021. január 1-jétől nem a kata szabályai szerint szeretné az adókötelezettségét teljesíteni, akkor az erre vonatkozó bejelentést 2020. december 31. napjáig kell megtenni.

 

A kata hatálya alól történő kilépést érdemes alaposan megfontolni, mert az adóalanyiság megszűnésének évére és az azt követő 12 hónapra az adóalanyiság ismételten nem választható. Ennek megfelelően 2022. január 1. napjától választható újra a kata szerinti adóalanyiság, ha az 2020. december 31. napjával megszűnik. Ha az adóalany esetlegesen az újraválasztás mellett dönt, akkor az erre vonatkozó bejelentését 2021 decemberében kell majd az állami adó- és vámhatósághoz teljesíteni.

 

Amennyiben a kata szerint adózó egyéni vállalkozó adóalany adóalanyisága 2020. december 31. napjával megszűnik, akkor a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá kerül.

 

A 2020-as katás adóév lezárása

 

Amennyiben a kisadózó úgy dönt, hogy 2021. január 1. napjától kilép a kata hatálya alól, és más adózási módszert alkalmaz az adókötelezettségei teljesítésére, akkor 2020. december 31. napjával le kell zárnia a kata szerint adózó időszakot. Ez a zárás nem eredményez speciális adókötelezettséget. A kata hatálya alól kilépő adóalany – a továbbra is kata szerint adózó adóalannyal egyezően – köteles nyilatkozatot tenni az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről. A nyilatkozatot a 20KATA jelű nyomtatványon kell teljesíteni.

 

Előfordulhat, hogy a kisadózó vállalkozás az általa kibocsátott bizonylat ellenértékét az adóalanyiság utolsó napjáig, azaz 2020. december 31. napjáig nem szerzi meg. Ebben az esetben a bevétel megszerzésének időpontja az adóalanyiság megszűnésének napja. Mindezek alapján katás bevételnek számít az az összeg, amelyet egy másik adózási módszerre (pl. a vállalkozói személyi jövedelemadóra) áttérő kisadózó vállalkozás még a kata hatálya alá tartozó adóalanyként számlázott ki, és amely már nem ezen adóalanyiság időszakában folyik be.

 

A Kata-kiva tv. szerint a nyilatkozat benyújtásának határideje az adóévet követő év február 25. napja, illetve, ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, akkor a nyilatkozatot a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni. E rendelkezések alapján, ha a kata szerinti adóalanyiság 2020. december 31. napjával szűnik meg, akkor a 2020. évi nyilatkozatot 2021. február 25. napjáig kell benyújtani.

 

Előfordulhat, hogy a kisadózó vállalkozás a 2020. évben megszerzett bevétele után 40 százalékos mértékű adó megfizetésére is köteles. Ezt az adót a Kata-kiva tv. alapján az adóévet követő év február 25. napjáig, illetve, ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, akkor az adóalanyiság megszűnését követő 30 napon belül kell bevallani és megfizetni. Ennek figyelembevételével 2021. február 25. napjáig kell bevallania és megfizetnie a 40 százalékos mértékű adót annak az adóalanynak, aki a kata szerinti adóalanyiságát 2020. december 31. napjával megszünteti. A bevallást is a 20KATA jelű nyomtatványon kell teljesíteni.

 

Áttérés katáról a személyi jövedelemadó hatálya alá

 

Ha a kisadózó egyéni vállalkozó úgy dönt, hogy 2021. január 1. napjától kilép a kata hatálya alól, és áttér a személyi jövedelemadózás szabályainak az alkalmazására, akkor az erre vonatkozó bejelentését 2020 decemberében, a hónap utolsó napjáig kell teljesítenie az állami adó- és vámhatóság felé. Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő személy a 20T101E jelű nyomtatványon, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, de az Szja tv. alapján egyéni vállalkozónak minősülő magánszemély a 20T101 jelű nyomtatványon teljesítheti a bejelentési kötelezettséget.

 

A bejelentés alapján az adóalany visszakerül a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá. Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadózásban választhat a vállalkozói jövedelemadózás és az átalányadózás között, így az adóalanynak a kilépéssel egyidejűleg arról is döntenie kell, hogy melyik adózási módszert választja. Ha az adóalany úgy dönt, hogy az átalányadózás szabályai szerint szeretné 2021. január 1-jétől az adókötelezettségét teljesíteni, akkor a kata szerinti adóalanyiság megszűnésének bejelentésével egyidejűleg az átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását is bejelentheti, ha a bejelentés időpontjában megfelel az Szja tv.-ben foglalt valamennyi feltételnek.

 

Ha a kisadózó egyéni vállalkozó úgy dönt, hogy 2021. január 1. napjától kilép a kata hatálya alól, és áttér a személyi jövedelemadózás szabályainak az alkalmazására, akkor be kell nyújtania a ’T1041 számú nyomtatványt is, amelyen bejelenti a biztosítási jogviszonyát egyéni vállalkozói minőségben.

 

A személyi jövedelemadó hatálya alá történő áttéréskor az egyéni vállalkozó a kata szerinti adóalanyisága megszűnésének adóévét követő első adóév első napjára vonatkozóan – az Szja tv.-nek a nyilvántartásra vonatkozó rendelkezései megfelelő alkalmazásával – részletes vagyonleltárt készít minden olyan eszközéről, amelyet vállalkozói tevékenysége keretében fog használni.

 

A vagyonleltárban kimutatott nem anyagi javak és tárgyi eszközök beruházási költségének az adóalanyiság keletkezését megelőző adóév utolsó napjára az Szja tv. szerinti nyilvántartásban kimutatott beruházási költséget meghaladó részét a személyi jövedelemadó szempontjából költségként elszámoltnak kell tekinteni. E szabály nem vonatkozik azokra a nem anyagi javakra és tárgyi eszközökre, amelyeket az egyéni vállalkozó a kata szerinti adóalanyiság időszaka alatt szerzett meg.

 

A kata szerinti adóalanyiság időszaka alatt megszerzett nem anyagi jószág, tárgyi eszköz alapján az adózó az adóalanyiság megszűnése – ide nem értve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg – után a jövedelem meghatározásakor az értékcsökkenési leírást a más által kibocsátott bizonylaton feltüntetett értékre, mint beruházási költségre vetítve állapítja meg.

 

A nem anyagi javaknak és a tárgyi eszközöknek a kata szerinti adóalanyként lezárt adóévre az Szja tv. szerint időarányosan jutó értékcsökkenési leírását (függetlenül megszerzésük időpontjától, tehát attól, hogy azok beszerzésére a kata szerinti adóalanyiság időtartama alatt, vagy azt követően került sor) a személyi jövedelemadó szempontjából költségként elszámoltnak kell tekinteni, tehát a kata szerinti adóalanyiság időtartamára jutó értékcsökkenés a személyi jövedelemadó hatálya alá történő áttérést követően már nem érvényesíthető.

 

Amennyiben a kisadózó egyéni vállalkozónak a kata szerinti adóalanyiságot megelőző időszakból elhatárolt vesztesége maradt, akkor abból a kata szerinti adóalanyiság időszakának minden 12 hónapjában 20-20 százalékot, illetve annak időarányos részét elszámoltnak kell tekinteni.

 

Figyelemmel kell lenni arra is, ha a kisadózó egyéni vállalkozó a kata szerinti adóalanyiságot megelőző időszakban olyan bevételt csökkentő kedvezményt vagy adókedvezményt érvényesített, amelyet az adózó az Szja tv. rendelkezései szerint meghatározott számú adóévben vehet igénybe. Ezen kedvezmények jogosságának megállapítása során a kata szerinti adóalanyként lezárt adóéveket figyelembe lehet venni.

 

Fontos továbbá, hogy az Szja tv. alapján költségnek minősülő kiadást (juttatást) a személyi jövedelemadó szempontjából költségként elszámoltnak kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy minden olyan, a kata szerinti adóalanyiság időszakában felmerülő költség, kiadás, ami a személyi jövedelemadóban költségnek, kiadásnak minősül, elszámoltnak számít a személyi jövedelemadóban, és a kata szerinti adóalanyiságot követően a személyi jövedelemadóban kiadásként, költségként már nem számolható el.

 

A vállalkozói személyi jövedelemadó, illetve az átalányadózás szabályai szerinti adózásra történő áttérést megelőző időszakra tekintettel megfizetett kisadózó vállalkozások tételes adóját és a 40 százalékos mértékű adót az egyéni vállalkozó nem veheti figyelembe költségként a jövedelem megállapítása során.

 

Fontos megemlíteni, hogy annak az egyéni vállalkozónak, aki a kata hatálya alá történő bejelentkezését megelőzően már egyéni vállalkozó volt, és a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályai szerint teljesítette adókötelezettségeit, annak a kata szerinti adóalanyiság bejelentése adóévében az Szja tv.-nek az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírásai szerint meg kellett állapítania a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét. E bevételt adóalapot nem érintő bevételként kellett nyilvántartania a Kata-kiva tv. szerinti adóalanyiság időtartama alatt. Ha a kisadózó egyéni vállalkozó úgy dönt, hogy 2021. január 1. napjától kilép a kata hatálya alól, és a személyi jövedelemadózásban vállalkozói jövedelem szerinti adózást választ, akkor a kisadózóként szerzett bevételét növeli az az összeg, amelyet a kata szerinti adóalanyiság bejelentése adóévében, a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételként megállapított, és azóta adóalapot nem érintő bevételként tartott nyilván.

 

Ha azonban a kisadózó egyéni vállalkozó úgy dönt, hogy 2021. január 1. napjától kilép a kata hatálya alól, és a személyi jövedelemadózásban átalányadózást választ, akkor a kata szerinti adóalanyiság bejelentése adóévében, a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételként megállapított, és azóta adóalapot nem érintő bevételként nyilvántartott összeget továbbra is adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania, egészen addig, amíg az átalányadózás szabályai szerint teljesíti az adókötelezettségét.

 

Ha a kisadózó egyéni vállalkozó úgy dönt, hogy 2021. január 1. napjától kilép a kata hatálya alól, és áttér a személyi jövedelemadózás szabályainak az alkalmazására, akkor a helyi iparűzési adó tekintetében a tevékenység végét követő 30 napon belül záró adóbevallást kell benyújtani, melyben a záró adóbevallás indokaként kell jelezni, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójában megszűnik az adózó adóalanyisága.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

 

Lezárva: 2020. december 8.

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR