GAZDASÁGI HÍREK

Közeleg a csoportos társasági adóalanyiság bejelentésének határideje!
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2019-től a társasági adóról szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy legalább két adózó – meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén – csoportos társasági adóalanyt hozzon létre. A létrehozásra irányuló kérelmet a naptári év szerinti adózók minden év november 1. és november 20. napja között nyújthatják be az állami adóhatósághoz. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) lehetőséget ad a csoportos társasági adóalanyiság létrehozására.

2020. november 13.

Csoportos társasági adóalany létrehozásához legalább két adózó szükséges. Ahhoz, hogy társasági adóalanyok csoportos társasági adóalanyt hozzanak létre, meg kell felelniük a Tao. tv.-nek a szervezeti formára, az összefonódás mértékére, illetve a számviteli beszámolási rendszerre vonatkozó követelményeinek.


Szervezeti formára vonatkozó követelmény

 

A csoportos társasági adóalany tagja lehet:

    gazdasági társaság,

    egyesülés,

    európai részvénytársaság,

    szövetkezet,

    európai szövetkezet,

    egyéni cég,

    üzletvezetésének helyére tekintettel belföldi illetőségű adózónak minősülő külföldi személy, és

    belföldi telephelye útján a külföldi vállalkozó.

 

Az adózó egyidejűleg csak egy csoportos társasági adóalany tagja lehet.


 

Az összefonódás mértékére vonatkozó követelmény

 

A csoporttagok között szoros kapcsoltsági viszonynak kell fennállnia.

 

A csoportos társasági adóalany tagjai olyan adózók lehetnek, akik között olyan, a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő közvetlen vagy közvetett többségi befolyás áll fenn, amelynek keretében az egyik (vagy leendő) csoporttag a másik (vagy leendő) csoporttagban, illetve más személy a csoporttagokban, leendő csoporttagokban legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik. Közvetett többségi befolyás esetén a köztes jogi személy szavazati jogát csak akkor lehet a benne befolyással rendelkezőnél figyelembe venni, ha a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik.

Számviteli beszámolási rendszerre vonatkozó követelmény

 

A csoportos társasági adóalany létrehozásának számviteli feltétele, hogy

    a csoporttagok számviteli politikája szerinti mérlegfordulónapja, beszámoló készítésére nem kötelezett adózó esetén az adóév utolsó napja azonos legyen,

    a beszámoló, könyvviteli zárlat összeállítása az összes csoporttagnál egységesen vagy a számviteli törvény III. Fejezete, vagy az IFRS-ek szerint történjen.

 

A csoportos társasági adóalany létrehozása

 

A csoportos társasági adóalany létrehozását a csoportos társasági adóalanyhoz csatlakozni szándékozó adózók által benyújtott közös kérelem alapján az állami adó- és vámhatóság engedélyezi a Tao. tv.-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén. A csoportos társasági adóalany az állami adó- és vámhatóság engedélyével, a kérelem benyújtását követő adóév első napján jön létre. A csoportos társasági adóalany létrehozásának engedélyezésére irányuló kérelem az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától az adóév utolsó előtti hónapjának 20. napjáig nyújtható be. A naptári év szerinti üzleti év esetén ez azt jelenti, hogy a kérelem november 1. napjától 20. napjáig nyújtható be. Ebben az esetben a csoportos társasági adóalany a következő év január 1. napján jön létre. Eltérő üzleti év esetén, ha például a mérlegfordulónap március 31. napja, és a csoportos társasági adóalanyt április 1. napjával kívánják létrehozni, akkor a kérelem február 1. napjától 20. napjáig nyújtható be. Ebben az esetben a csoportos társasági adóalany április 1. napján jön létre.

 

Fontos, hogy a határidő jogvesztő, vagyis a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének helye nincs.

 

A csoportos társasági adóalany létrehozására irányuló kérelmet a tagok által kijelölt csoportképviselőnek elektronikusan kell benyújtania az állami adó- és vámhatósághoz a 20T118 jelű nyomtatványon.

 

Abban az esetben, ha a Tao. tv. szerinti feltételek teljesülnek, akkor az állami adó- és vámhatóság engedélyezi a csoportos társasági adóalany létrejöttét, és az engedélyező határozatban megállapítja a csoportazonosító számot.

A csoportos társasági adóalanyiság lényege

 

A csoportos társasági adóalanyiság lényege, hogy a csoportos adóalany tagjai a társasági adó vonatkozásában egy adóalanynak minősülnek, ami egyben azt is jelenti, hogy a tagok önálló társasági adóalanyisága megszűnik. Az önálló adóalanyiság kizárólag a társasági adózás tekintetében szűnik meg, az egyéb adónemek tekintetében változatlanul megmarad.

 

A csoportos társasági adóalany tehát egy önálló adóalanynak minősül, mely azzal a következménnyel jár, hogy a társasági adókötelezettség megállapítása, bevallása a csoportképviselő útján, csoportszinten történik oly módon, hogy a csoporttagok nem készítenek egyedi bevallást, csak a csoportképviselőnek kell egy csoportszintű bevallást benyújtania. Ahhoz, hogy a csoportképviselő meg tudja állapítani a csoport társasági adókötelezettségét, ahhoz a csoporttagoknak nyilatkozniuk kell felé az egyedi adóalapjuk összegéről.

 

A csoporttagok az egyedi adóalapjukat – főszabály szerint – ugyanúgy vezetik le, mintha önálló adóalanyként járnának el. A főszabálytól eltérően azon adóalap kedvezmények, amelyek megoszthatóak más adózóval, azok a csoporton belül nem adhatóak át. Ilyen adóalap kedvezmény a K+F költségek – kapcsolt vállalkozások, illetve a szolgáltatás nyújtója és megrendelője közötti – megosztása, illetve a műemlékkedvezmény.

 

A csoportos társasági adóalanyiság legfőbb előnye a veszteség elszámolására vonatkozó szabályozásból adódik, mivel a veszteség elszámolása két szinten történik.

 

A csoport létrehozását megelőzően keletkezett, még nem érvényesített veszteségeket az egyedi adóalap, míg a csoport létrehozását követően keletkezett veszteséget a csoportszintű adóalap megállapítása során lehet figyelembe venni. Amennyiben mind az egyedi adóalap, mind a csoportszintű adóalap megállapítása során történik veszteség elszámolás, akkor bizonyos korlátozásokat figyelembe kell venni, de ettől függetlenül is adóelőnnyel jár a veszteség csoportszintű elszámolásának lehetősége.

 

Csoportos társasági adóalanyiság esetén a társasági adó terhére igénybe vehető adókedvezmények és az adófelajánlás csoportszinten (vagyis a csoportszintű adóalap után megállapított 9 százalékos társasági adó terhére) érvényesíthetőek, azzal, hogy az adókedvezmények 80/70 százalékos korlátja is sajátosan alakul. Ezek a sajátos szabályok azonban semlegesen hatnak, vagyis számottevően sem adóelőnyt, sem adóhátrányt nem eredményeznek.

 

A csoportos társasági adóalany létrehozásakor számításba kell venni a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok felelősségét is. Az Art. szerint ugyanis a csoportos társasági adóalanyban részt vevő bármely csoporttag – a csoportos társasági adóalanyiság időszakát követően is – a csoportos társasági adóalanyban részt vevő valamennyi többi csoporttaggal egyetemlegesen felelős

 

    a csoportos társasági adóalanynak a csoporttag csoporttagsága fennállása alatt keletkezett adókötelezettsége, és

 

    a csoportos társasági adóalanynak a tag csoporttagságát megelőző időszakban keletkezett adókötelezettsége teljesítéséért.

 

A csoportos társasági adóalanyiság számos előnnyel jár az abban részt vevő tagok számára. Ettől függetlenül célszerű a csoportos társasági adóalany létrehozását megelőzően gazdaságossági számításokat is végezni, melyek alapján megalapozott döntés hozható a csoportos társasági adóalanyiság választásakor.

 

Dr. Németh Ildikó
adótanácsadó
    
    
    


(Lezárva: 2020. november 10.)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

24

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR