GAZDASÁGI HÍREK

Új adatszolgáltatási kötelezettség
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2020. július 1-jétől új adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a határokon átnyúló adótervezési konstrukciókra. Az adatszolgáltatás célja, hogy a NAV és a tagállami adóhatóságok átfogó információkat kapjanak a jogszabályban meghatározott adótervezési konstrukciókról. A NAV tájékoztatót tett közzé az adótervezésben közreműködőkre és a határokon átnyúló konstrukciókban érintett adózókra vonatkozóan.

2020. augusztus 05.

Kinek kell adatot szolgáltatnia?

 

1. Adatot kell szolgáltatnia az adótervezésben közreműködőnek.

 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban:

Aktv.) értelmező rendelkezése szerint az adótervezésben közreműködő:

a) az a személy, aki vagy amely kidolgozza, forgalmazza, megszervezi vagy végrehajtás céljából elérhetővé teszi az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukciókat, illetve irányítja a végrehajtásukat, vagy

b) az a személy, akinek vagy amelynek a rendelkezésére álló információk alapján, a releváns tényeket és körülményeket figyelembe véve, valamint az adótervezés nyújtásához szükséges megfelelő szakértelem és ismeretek alapján tudomása van vagy akitől vagy amelytől észszerűen elvárható, hogy tudomása legyen arról, hogy közvetlenül vagy más személyeken keresztül az adatszolgáltatási kötelezettséget keletkeztető adótervezéshez, vagy az Aktv. 4. melléklet valamely ismertetőjegyének megvalósulásához támogatást vagy segítségnyújtást vállal, illetve tanácsot ad az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciók kidolgozásához, ezek forgalmazásához, megszervezéséhez, végrehajtás céljából történő elérhetővé tételéhez vagy végrehajtásuk irányításához; és

c) aki vagy amely az a) és b) pontban meghatározott feltételeken túl a további feltételek legalább egyikének megfelel:
– valamely tagállamban adóügyi illetőséggel rendelkezik,
– valamely tagállamban állandó telephellyel rendelkezik, amelyen keresztül a konstrukcióval kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja,
– valamely tagállamban bejegyezték vagy valamely tagállam jogának hatálya alá tartozik,
– valamely tagállamban szerepel valamely jogi, adózási vagy tanácsadói szolgáltatásokkal kapcsolatos szakmai szövetség nyilvántartásában,
azzal, hogy

d) nem minősül adótervezésben közreműködőnek a b) pontban meghatározott feltételnek megfelelő azon személy, aki bizonyítja, hogy nem volt tudomása arról, hogy adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukcióban vett részt vagy, hogy tőle észszerűen nem volt elvárható, hogy erről tudomása legyen.

 

2. Adatot kell szolgáltatnia az érintett adózónak akkor, ha az alábbi esetek közül az egyik fennáll:

a) ha az adótervezésben közreműködő arról értesítette az érintett adózót, hogy az adózó adatszolgáltatásra köteles, mivel az adótervezésben közreműködő általi adatszolgáltatás a tevékenységét szabályozó jogszabályban rögzített titoktartási kötelezettség megsértését eredményezné, és nincs a konstrukcióban érintett másik adótervezésben közreműködő;

b) ha az adótervezési konstrukcióban közreműködő személy EU-n kívüli (nincs adóügyi illetősége, állandó telephelye az EU-ban, nincs az EU-ban bejegyezve, EU tagállam joga által nem szabályozott, nem szerepel EU-ban működő szakmai szövetség nyilvántartásában);

c) ha a konstrukcióban egyáltalán nem szerepel adótervezésben közreműködő (például házon belül kidolgozott konstrukció).

 

Az Aktv. értelmező rendelkezése szerint érintett adózó az a személy, aki vagy amely számára végrehajtás céljából adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukciót tesznek elérhetővé, vagy aki vagy amely kész adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukciót végrehajtani vagy ilyen konstrukció első lépését végrehajtotta.

 

Az adótervezésben közreműködő a konstrukció általa ismert, birtokában levő vagy ellenőrzése alatt álló részletéről köteles adatot szolgáltatni, és ha a konstrukcióban több adótervezésben közreműködő is érintett, akkor valamennyit terheli az adatszolgáltatási kötelezettség arra a részre vonatkozóan, amelyet más még nem jelentett.

 

Ha egy adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukció kapcsán több érintett adózónak áll fenn adatszolgáltatási kötelezettsége, az adatszolgáltatási kötelezettséget a következők közül az első helyen szereplő érintett adózó teljesíti:

– aki vagy amely az adótervezésben közreműködővel a határokon átnyúló konstrukcióról szóló megállapodást kötötte;

– aki vagy amely a konstrukció végrehajtását irányítja.

 

Mikor kell adatot szolgáltatni?

 

1. Meglévő konstrukciókkal kapcsolatos egyszeri adatszolgáltatás:

 

2021. február 28-ig kell adatot szolgáltatni azokról az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukciókról, amelyek végrehajtásának első lépése 2018. június 25. és 2020. június 30. közé esett.

 

2. Új konstrukciókkal kapcsolatos folyamatos adatszolgáltatás:

 

a) A konstrukciót kidolgozó, forgalmazó, azt elérhetővé tevő adótervezésben közreműködő esetén az adatszolgáltatás határideje a következő időpontok közül a legkorábbitól számított 30 nap:

– azt a napot követő nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció végrehajtásra elérhetővé vált,

– azt a napot követő nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció végrehajtásra kész, vagy

– az a nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció végrehajtásának első lépése megtörtént.

b) A konstrukciót támogató, ahhoz segítséget, tanácsot nyújtó közreműködő esetében az adatszolgáltatás határideje a közvetlenül vagy más személyen keresztül nyújtott támogatás, segítségnyújtás vagy tanácsadás napját követő naptól számított 30 nap.

c) Áthárított adatszolgáltatási kötelezettség esetén az erről értesülő másik adótervezésben közreműködő, vagy érintett adózó az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles adatot szolgáltatni.

d) Ha az érintett adózónak adótervezésben közreműködő hiányában keletkezik adatszolgáltatási kötelezettsége, a következők közül a legkorábbi időponttól számított 30 napon belül köteles adatot szolgáltatni:

– azt a napot követő nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció végrehajtás céljából elérhetővé vált az érintett adózó számára,

– azt a napot követő nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció kész az érintett adózó általi végrehajtásra, továbbá

– amikor a konstrukció végrehajtásának első lépésére az érintett adózó összefüggésében sor került.

e) Ha az a)-d) esetekben felsorolt adatszolgáltatási kötelezettséget kiváltó esemény 2020. július 1. és 2020. december 31. közé esik, a 30 napos teljesítési határidő számítása 2021. január 1-jétől kezdődik.

f) Piacképes konstrukciók esetében a rendelkezésre álló új adatok adatszolgáltatásának határideje az adatok rendelkezésre állásának időpontját követő negyedév utolsó napja, első alkalommal 2021. április 30.

 

Hogyan kell benyújtani az adatszolgáltatást?

 

Az adatszolgáltatást a KONSTR jelű nyomtatványon, elektronikusan kell benyújtani a NAV-hoz.

 

Egy adatszolgáltatónak a KONSTR nyomtatványból annyit kell beadnia, ahány adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukcióban érintett.

 

Egy adatszolgáltatáson belül a KONSTRA főbizonylatból egyet, a KONSTRM személyenkénti összesítő albizonylatból pedig annyit kell kitölteni, ahány adatszolgáltató által ismert adótervezésben közreműködő vagy érintett adózó, vagy más valószínűsíthetően érintett tagállambeli személy kapcsolódik az adott konstrukcióhoz. Eredeti adatszolgáltatás benyújtásakor legalább egy KONSTRM albizonylat kitöltése kötelező.

A nyomtatványt az adatszolgáltató vagy az általa meghatalmazott személy nyújthatja be, azzal, hogy utóbbi esetében a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

 

Jogkövetkezmények

 

Ha adatszolgáltatási kötelezettségét az adatszolgáltató hibásan, valótlan vagy hiányos adattartalommal, késve teljesíti, vagy azt elmulasztja, a NAV az adatszolgáltatásra kötelezettet 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja, illetve 5 millió forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg, ha az adatszolgáltatásra kötelezett a kötelezettség teljesítésére való adóhatósági felhívás határidején belül nem, vagy nem jogszerűen teljesíti kötelezettségét.

 

Nincs helye mulasztási bírság kiszabásának, ha az adatszolgáltatásra kötelezett mulasztását, késedelmét, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítését annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

 

(NAV)

Lezárva: 2020. augusztus 3.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

24

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR