JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Megjelent a K+F tevékenységet végző munkavállalók bértámogatásáról szóló rendele
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Magyar Közlönyben megjelent a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásáról szóló rendelet. A szabályozás szerint a K+F munkakörben dolgozó munkavállalók számára az állam 40 százalékos bértámogatást nyújt 3 hónapig. Cikkünk áttekinti a támogatás érvényesíthetőségének lényeges szabályait.

2020. április 14.

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Inno tv.) 3. § 15. pontja szerinti kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a munkáltató által a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétettek szerint előterjesztett kérelem alapján az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból támogatást nyújt a munkavállalók számára.

 

Az Inno tv. szerint kutató-fejlesztő az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik.

 

A támogatás igénybevételének alapvető feltételei a munkavállalók és a munkáltatók viszonylatában

 

A munkavállalókat érintően a Rendelet értelmében a bértámogatás igénybe vételéhez lényeges követelmény az, hogy a munkavállaló

–    ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesülhet egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban,

–    a munkáltatóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától, azaz 2020. március 11. napjától kutató-fejlesztőként munkaviszonyban áll, és

–    nem töltheti a felmondási idejét.

 

A munkáltatók esetében a Rendelet azt támasztja követelményként, hogy:

–    a munkáltatónak a bértámogatás iránti kérelmében be kell mutatnia a kérelmét megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,

–    a munkáltató a kérelemben nevesített munkavállaló ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesülhet a kérelem benyújtásakor csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban,

–    a munkáltató a kérelem benyújtásakor a kérelemben foglalt munkavállaló tekintetében nem részesülhet munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban, és

–    a munkáltató a kérelem benyújtásakor már legalább hat hónapja működik.

 

A támogatás Rendeletben megállapított keretei

 

A Rendelet értelmében a támogatás időtartamát hónapokban kell megállapítani, és az a támogatási kérelem benyújtását követően legfeljebb három hónapig terjedhet.

 

A támogatás mértékét illetően a Rendelet úgy rendelkezik, hogy annak havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318.920 forintot azzal, hogy

–    ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670.000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318.920 forint, vagy

–    ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a 670.000 forintot nem éri el, akkor a 318.920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670.000 forint arányával számított összege.

 

A támogatás a munkáltató részére havonta utólag kerül folyósításra.

 

A támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelező vállalások

 

A Rendelet a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó számos kötelezettségvállalást is előír a munkáltatók számára, amelyek alapján a munkáltató a támogatás igénybevételekor köteles vállalni azt, hogy

–    megtartja a kérelem kormányhivatalhoz történő benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát,

–    a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja,

–    a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt,

–    az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén belül a támogatás feltételeit érintő változást 2 munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,
azzal, hogy ha a munkáltató több telephellyel rendelkezik, akkor a munkahely megtartási kötelezettsége valamennyi telephelyét együttesen érintően irányadó.

 

A támogatás igénybevételének munkáltatót érintő feltételei, kizárók okok

 

A támogatás további feltételeiként került meghatározásra a Rendeletben, hogy a támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a munkáltató:

–    megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott – feltételeinek, amelyek fennállása igazolásra kerül,

–    nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban,

–    2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

 

Továbbá nem nyújtható támogatás a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatás, Mt. szerinti állásidő, munkavégzés alóli mentesülés esetére, valamint munkaerő-kölcsönzés keretében való foglalkoztatáshoz.

 

A támogatás igénylésének eljárási kérdései

 

A támogatás iránti kérelmet a munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül, amely támogatás nyújtásáról legkésőbb 2020. december 31-ig hozható döntés.

 

A kormányhivatal 8 munkanapon belül vizsgálja meg a kérelem tekintetében a jogszabályi feltételek fennállását és dönt a támogatás nyújtásáról, és

–    ha a kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek, a kormányhivatal a kérelem alapján támogatást nyújt a munkáltató részére, akivel hatósági szerződést köt,

–    ha a kérelem elutasításra került, a munkáltató ugyanazon telephely és ugyanazon munkavállalók tekintetében legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

 

A Rendelet értelmében továbbá azonos telephely és munkavállalók vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem, illetőleg ugyanazon telephely munkavállalói vonatkozásban csak egy időben nyújtható be kérelem, kivéve azt az esetet, ha a kérelem a fentiek szerint elutasításra került.

 

A támogatás megszüntetésével kapcsolatos szabályok

 

A Rendelet értelmében az alábbi esetekben kell megszüntetni a támogatást:

a)    akkor, ha a munkáltató kéri,

b)    akkor, ha a munkavállaló

–    munkaviszonya megszűnik,

–    ugyanazon munkaviszony vonatkozásában csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban részesül,

–    nem minősül kutató-fejlesztőnek,

c)    akkor, ha a munkáltató a Rendelet szerinti

–    támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

–    támogatással érintett munkavállalójának a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét csökkenti,

–    támogatással érintett munkavállalójára tekintettel munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül,

d)    ha a támogatás a Rendeletben meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

 

A támogatás ellenőrzésével kapcsolatos szabályok

 

A támogatás feltételét jelentő továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a Rendelet szerint mindig utólag, tehát a továbbfoglalkoztatásra előírt időtartam leteltét követően kerül sor.

 

Az ellenőrzés eredményétől függően a támogatást a munkáltató köteles visszafizetni

–    egészben, ha a Rendeletben meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható, vagy

–    a kötelezettségszegés arányában részben vagy egészben, ha továbbfoglalkoztatási kötelezettségének nem tett eleget azzal, hogy
mentesülhet a munkáltató a visszafizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a munkaviszony azonnali hatállyal a próbaidő alatt, a munkáltató azonnali hatályú felmondása, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.

 

A Rendelet 2020. április 15. napján lép hatályba.

 

dr. Kisfaludy-Molnár Péter
ügyvéd

Lezárva: 2020. április 13.

 

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

20

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR