GAZDASÁGI HÍREK

Új lehetőség: egyéni vállalkozásból egyszemélyes kft.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A 2020. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló törvény 2019. július 28. napjától lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó a gazdasági tevékenységét egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság keretei között folytassa. E szabályokat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény tartalmazza. Cikkünkben ezen új lehetőség szabályait ismertetjük.

2019. augusztus 26.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) évek óta lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéni vállalkozó egyéni céget alapítson. Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény az Evectv. módosításával 2019. július 28. napjától lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenységének folytatása céljából speciális módon, egyéni vállalkozói jogviszonyának megszüntetése mellett olyan egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson, amelyre vonatkozóan az Evectv. mind vagyoni viszonyai, mind pedig a vállalkozási tevékenységével összefüggő magánjogi viszonyai körében speciális jogutódlást állapít meg.

 

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenységének folytatására kizárólag egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, mivel ilyen formában lehet biztosítani a speciális jogutódlást. A korlátolt felelősségű társaság alapításában az egyéni vállalkozón kívül más személy nem vehet részt. Nincs azonban akadálya annak, hogy a későbbiekben a társaságnak több tagja is legyen.

 

A jogalkotó az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenységének folytatása céljából tette lehetővé a korlátolt felelősségű társaság alapítását, ezért annak érdekében, hogy az alapító egyéni vállalkozó felelőssége és helytállása ne legyen „kiüresíthető”, a szabályozás előírja, hogy az egyéni vállalkozó a korlátolt felelősségű társaság bejegyzését követő öt évig nem lehet gazdaság társaság korlátlanul felelős tagja, és nem létesíthet újabb egyéni vállalkozói jogviszonyt. Meg kell előzni ugyanis, hogy a korlátolt felelősségű társaság alapítását követően az általános elévülési időn belül az egyéni vállalkozót egyszerre több magánjogi jogviszonyában terhelje korlátlan helytállási kötelezettség.

 

A korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó általános szabályoktól eltérően a társaság előtársaságként nem működhet. Egyebekben értelemszerűen a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó általános szabályozás vonatkozik az egyéni vállalkozó által alapított korlátolt felelősségű társaságra is.

 

Figyelemmel arra, hogy az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapításának lehetősége gazdasági tartalmát tekintve az egyéni vállalkozói tevékenység továbbfolytatásának tekinthető, ezért az Evectv. rendelkezik az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő vagyon (eszközök és kötelezettségek) leltározásáról. Az egyéni vállalkozó az alapítást megelőzően köteles meghatározni, hogy az egyéni vállalkozói minőségében szerzett, az egyéni vállalkozói adónyilvántartásában szereplő vagyontárgyak közül mely vagyontárgyak képezik az alapító egyéni vállalkozó vagyoni hozzájárulását, és mely eszközöket és kötelezettségeket adja át az alapítandó korlátolt felelősségű társaságnak.

 

Az alapítást megelőzően az egyéni vállalkozó köteles továbbá elkészíteni a korlátolt felelősségű társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2/A. § (4a) bekezdése szerint összeállított – nyitó mérleg-tervezetét, amelynek könyvvizsgáló általi ellenőrzésére nincs szükség, és köteles gondoskodni a foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítéséről, a korlátolt felelősségű társaságnál történő továbbfoglalkoztatásról szóló tájékoztatásról.

 

Az egyéni vállalkozó ezen intézkedések megtételét követő 30 napon belül köteles elfogadni a korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát, melyet az elfogadástól számított 30 napon belül bejegyzési kérelemmel együtt köteles a cégbírósághoz benyújtani.

 

A cégbejegyzésre irányuló kérelmet a székhely szerint illetékes cégbíróság részére a cégformának megfelelő módon, és mellékletekkel együtt kell előterjeszteni. Az elektronikus cégbírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. A cégbíróság a korlátolt felelősségű társaságot bejegyző végzésében rögzíti az Evectv. törvény szerinti alapítás tényét, valamint az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát.

 

Figyelemmel arra, hogy az egyéni vállalkozó jogviszonya egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítására tekintettel szűnik meg, így az Evectv. kimondja, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység továbbfolytatása céljából alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítása az egyéni vállalkozóval szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. Az Evectv. rendelkezik továbbá arról is, hogy az egyéni vállalkozói minőségben szerzett és az egyéni vállalkozói tevékenység céljára lekötött vagyontárgyak tekintetében az egyéni vállalkozót megillető jogok, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység során kötött szerződések körében szerzett jogok a korlátolt felelősségű társaságot jogutódként illetik meg.

 

Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozó teljes vagyonával felel vállalt kötelezettségeiért, így az Evectv. meghatározza, hogy az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségek a korlátolt felelősségű társaságot jogutódként terhelik, továbbá a korábban egyéni vállalkozóként eljáró természetes személy és a korlátolt felelősségű társaság az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnéséig vállalt, az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségekért elévülési időn belül korlátlanul és egyetemlegesen felel.

 

Amennyiben a vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenységének folytatására egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapít, akkor az egyéni vállalkozói jogviszonya – a törvény erejénél fogva – a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon szűnik meg. Erről a tényről az illetékes cégbíróság elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet. Így biztosítja a törvény, hogy ne legyen átfedés az egyéni vállalkozói tevékenység és a korlátolt felelősségű társaság működése között.

 


Dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

13

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR