SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

A helyi választási irodák feladatai a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása során
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2019-ben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására október 13-án kerül sor. Az alábbiakban a helyi választási irodák (a továbbiakban: HVI) feladatait ismertetjük a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) alapján.

2019. augusztus 12.

Minden önálló önkormányzati hivatallal rendelkező településen önálló HVI működik. Közös önkormányzati hivatalt működtető településeken a HVI feladatait közös HVI látja el. A HVI vezetője a jegyző. A HVI tagok választással kapcsolatos feladatainak ellátására való felkészítéséért, oktatásáért a HVI vezetője a felelős, a választási iroda tagjai a felkészítésen kötelesek részt venni.

 

A HVI tevékenységét a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) ellenőrzi és irányítja. A HVI tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez a TVI az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda közreműködését is igénybe veheti.


 

A választási informatikai rendszer

 

A választási informatikai rendszert (Nemzeti Választási Rendszer – NVR) kell használni

 

 

a)    a választási szervek adatainak rögzítéséhez,

 

b)    a szavazókörök kialakításához, kezeléséhez, felülvizsgálatához,

 

c)    a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,

 

d)    a központi névjegyzék továbbvezetéséhez,

 

e)    a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntés meghozatalához,

 

f)    a szavazóköri névjegyzék, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez,

 

g)    a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,

 

h)    a szavazóköri névjegyzékből történő - a Ve. 153. §-a és 317. § (2) bekezdése szerinti - adatszolgáltatás elkészítéséhez,

 

i)    a névjegyzékek vezetéséhez kapcsolódó értesítők, határozatok és egyéb döntések elkészítéséhez,

 

j)    a jelölő szervezetek, a listák és a jelöltek adatainak, a jelöltek fényképeinek nyilvántartásához,

 

k)    az ajánlóívek elkészítéséhez, átadásához és visszavételéhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,

 

l)    az ajánlóíveken szereplő, ellenőrzött ajánlásokhoz tartozó személyes adatokról történő - a Ve. 2. § (4) bekezdése szerinti - tájékoztatáshoz,

 

m)    a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,

 

n)    a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, gyártatásával, szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,

 

o)    a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, továbbá a szavazóköri jegyzőkönyv és az eredmény-jegyzőkönyv nyomtatásához, valamint a nyomtatás és hitelesítés megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

 

p)    a rendkívüli események, a napközbeni részvételi adatok jelentéséhez,

 

q)    a jegyzőkönyvek adatainak rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

 

r)    a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,

 

s)    a választási eredmény megállapításának támogatásához,

 

t)    a bírságokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásához,

 

u)    a választási bizottság megbízott tagja összeférhetetlenségére vonatkozó egyes szabályok teljesülésének ellenőrzéséhez.

 

A fenti felsorolásból látható, hogy az informatikai rendszer szinte minden, a választás lebonyolításával összefüggő feladat elvégzéséhez segítséget nyújt. Az informatikai rendszert a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) működteti, használatát TVI felügyeli. Az NVI, a TVI és a HVI közötti kommunikáció a Választási Kommunikációs és Információs Rendszeren (VÁKIR) keresztül zajlik.

 

A kormányhivatal és a HVI együttműködése a választási eljárás során

 

A választási iroda és a kormányhivatal a választási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében együttműködik. E feladatok elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

 

Amennyiben a HVI a rendelkezésre álló személyi állománnyal nem tudja ellátni választással kapcsolatos feladatokat, a kormányhivatal biztosítja a megfelelő számú, a kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét, és közreműködését a választási feladatok ellátásában. A választási iroda így megbízott tagja - a HVI tagjaihoz hasonlóan - a választási iroda vezetőjének irányításával látja el a feladatait, és a HVI tagjával megegyező díjazásra jogosult.

 

A kormányhivatal szükség esetén a HVI részére rendelkezésre bocsátja a járási hivatali infrastruktúrát és a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket. Ezek az eszközök elsősorban az ajánlás-ellenőrzés és a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítési feladataira vehetők igénybe.

 

A HVI feladatai a szavazás napját megelőzően

 

a)    közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

 

b)    az informatikai rendszerben dönt a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelemről, amely aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül érvényes,

 

c)    az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,

 

d)    előkészíti a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB), valamint szükség esetén a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak, póttagjainak választását (a tagokat és a póttagokat legkésőbb 2019. szeptember 1-jén 16.00 óráig kell megválasztani),

 

e)    fogadja az SZSZB és a HVB megbízott tagjának, valamint a nemzetiségi megfigyelő bejelentését (a választási bizottság megbízott tagját legkésőbb

 

2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni), az informatikai rendszerben ellenőrzi választójogát, valamint a Ve. 18. § (1) bekezdés c), f) és h) pontja szerinti összeférhetetlenséget,

 

f)    gondoskodik az SZSZB és a HVB tagjainak és póttagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

 

g)    helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

 

-    az SZSZB és a HVB tagjainak, valamint a HVI vezetőjének nevét,

 

-    a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

 

-    a HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetőségét,

 

h)    az SZSZB, a HVB és a HVI tagjainak adatait, valamint a HVI adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

 

i)    helyben szokásos módon közzéteszi a HVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,

 

j)    megállapítja és helyben szokásos módon közzéteszi a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát, közzéteszi a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások számát (az ajánlások számát 2019. augusztus 8-án kell megállapítani),

 

k)    átveszi az ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, és az igénylő figyelmét felhívja az ajánlóív kiadásának esetleges akadályára; a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálja,

 

l)    2019. augusztus 24-től az informatikai rendszerből kinyomtatja és átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadja az igénylő részére az ajánlóíveket,

 

m)    2019. szeptember 9-én 16.00 óráig átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átveszi az ajánlóíveket és a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat; azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

 

n)    ellenőrzi, hogy a jelölő szervezet, illetve a független jelölt a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi a HVB-nek, ha a jelölő szervezet, illetve a független jelölt nem, vagy határidőn túl (az üres ajánlóívek vonatkozásában 2019. szeptember 10-én 16.00 órát követően) adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

 

o)    átveszi és ellenőrzi, majd azt követően feltölti az informatikai rendszerbe

 

-    a jelölt nemzetiségi nevét tartalmazó Word formátumú fájlt,

 

-    a jelölt fényképét tartalmazó, álló formátumú, 240×340 pixel felbontású, JPEG kiterjesztésű fájlt.

 

A HVI az ajánlóíveken adott ajánlásokkal kapcsolatban - a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján - ellenőrzi, hogy

 

-    az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő polgár és a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

 

-    az ajánlást gyűjtő polgár adatai - az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan - megegyeznek-e a nyilvántartásban szereplő adataival,

 

-    létezik-e - az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan - választópolgár az adott személyi azonosítóval,

 

-    egyeznek-e - az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan - a választópolgár névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,

 

-    a választópolgár - az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napján - választójogosult volt-e abban a választókerületben, ahol jelöltet ajánlott,

 

-    a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször.

 

Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni (Ve. 127. § (1) bekezdés).

 

A HVI továbbá:

 

a)    tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között,

 

b)    átveszi a kompenzációs lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra; a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

 

c)    a HVB-nek a lista és a jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, valamint a lista és a jelölt nyilvántartásba vétele állapotának változását az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti,

 

d)    az egyéni választókerületi jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő leteltét követően előkészíti a HVB számára a nemzetiségi kompenzációs lista állítását,

 

e)    előkészíti a jelöltek, kompenzációs listák sorsolását, a sorsolás eredményét rögzíti az informatikai rendszerben (a sorsolást a HVB 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el),

 

f)    a jelölt valamint a listát állító jelölő szervezet kérésére - az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően - a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait elektronikus adathordozón átadja az igénylőnek (az adatszolgáltatási díj összege 149.000,- Ft, melyet az NVI számlaszámára kell átutalni),

 

g)    a nemzetiségi önkormányzati választáson az adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szereplő választópolgárok adatait a Ve.-ben meghatározottak szerint elektronikus adathordozón átadja

 

-    a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt számára ajánlóívet igénylő jelölő szervezetnek, illetve

 

-    a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet állító jelölő szervezetnek

 

(az adatokat ingyenesen kell átadni az ajánlóív átadásával egyidejűleg valamint a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincötödik napon, vagyis 2019. szeptember 8-án és a tizenharmadik napon, azaz 2019. szeptember 30-án 16.00 óráig),

 

h)    a le nem adott ajánlóívekkel kapcsolatban kiszabott bírságról hozott határozat adatait az NVI elnökének intézkedése szerint haladéktalanul megküldi az NVI-nek,

 

i)    ellátja a jelöltek, kompenzációs listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

 

j)    előterjeszti a HVB részére a polgármesteri, az egyéni listás vagy egyéni választókerületi, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,

 

k)    előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

 

l)    gondoskodik a nyomtatványok rendelkezésre állásáról,

 

m)    fogadja a központilag biztosított szavazási kellékeket, azokat tételesen ellenőrzi, és gondoskodik biztonságos megőrzésükről,

 

n)    biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,

 

o)    a választás kitűzése (2019. július 26.) és a szavazást megelőző 67. nap (2019. augusztus 7.) között benyújtott, szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet úgy tekinti, mintha azt a szavazást megelőző 66. (2019. augusztus 8.) napon nyújtották volna be, és a szavazást megelőző 66. napon bírálja el,

 

p)    a szavazóköri névjegyzék lezárását követően (legkésőbb 2019. október 12-én) kinyomtatja a szavazóköri névjegyzékeket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét és a szavazóköri jegyzőkönyveket, a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékeket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és bélyegzőlenyomattal hitelesíti, továbbá a nyomtatásról és a hitelesítésről, valamint a szavazóköri jegyzőkönyvek kinyomtatásáról az informatikai rendszer útján tájékoztatja az NVI-t,

 

q)    a szavazást megelőző napon (2019. október 12-én) előkészíti és tételenként - átvételi elismervénnyel - átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket, valamint

 

r)    tájékoztatja az SZSZB-t a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról.

 

A HVI feladatai a szavazás napján:

 

a)    biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

 

b)    haladéktalanul továbbítja az SZSZB részére a névjegyzék lezárását követően, a szavazás napján 12.00 óráig beérkező mozgóurna iránti igényeket,

 

c)    a jegyzőkönyvvezetőtől fogadja és - ellenőrzést követően - az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti

 

-    a napközbeni részvételi adatokat,

 

-    a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,

 

-    a szavazóköri jegyzőkönyv - SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető által telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon továbbított - adatait,

 

d)    a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t, ha adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggéshibát vagy egyéb hibát jelzett,

 

e)    átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási iratokat és kellékeket,

 

f)    a szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét,

 

g)    a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés esetén - saját hatáskörben - gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról.

 

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető feladatai a szavazás napján:

 

a)    közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

 

b)    az SZSZB döntése alapján gondoskodik a szavazóköri névjegyzékek kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke vezetéséről,

 

c)    7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,

 

d)    a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

 

e)    közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek kiállításában,

 

f)    a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően annak adattartalmát - a HVI vezetőjének utasítása szerint - telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon azonnal továbbítja a HVI-hez,

 

g)    közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában, és

 

h)    közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

 

A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

 

a)    gondoskodik az SZSZB-től átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

 

b)    a szavazást követő három napon keresztül (2019. október 16-án 16:00 óráig) biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második példányának megtekinthetőségét, közös HVI esetén a jegyzőkönyvvel érintett tagtelepülésen is,

 

c)    több szavazókörös településen a HVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi az általános szavazóköri jegyzőkönyvek, a polgármester-választás, az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás szavazóköri jegyzőkönyvei és az informatikai rendszerben tárolt adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB-nek,

 

d)    több szavazókörös településen a HVB rendelkezésére bocsátja

 

-    az általános szavazóköri jegyzőkönyveket,

 

-    a polgármester-választás szavazóköri jegyzőkönyveit,

 

-    az egyéni listás vagy az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveket,

 

-    a településen települési nemzetiségi önkormányzati választást tartó nemzetiség szavazólapjait tartalmazó szállítóborítékokat,

 

-    a választás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvek informatikai rendszerből kinyomtatott tervezetét,

 

e)    az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a polgármester-választás, továbbá - megtartott települési nemzetiségi önkormányzati választás esetén - a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét, valamint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választás települési részeredményét a HVB jegyzőkönyvei alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

 

f)    három napon keresztül (2019. október 16-án 16:00 óráig) biztosítja a HVB eredménymegállapító határozatai és az azok mellékletét képező jegyzőkönyvek, valamint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választás települési részeredményét megállapító jegyzőkönyvek második példányainak megtekinthetőségét,

 

g)    a TVI vezetőjének rendelkezése szerint továbbítja a TVI-hez

 

-    a szavazást követő napon a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait,

 

-    a szavazást követő napon a településen települési nemzetiségi önkormányzati választást tartó nemzetiség területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választásának települési részeredményét megállapító jegyzőkönyvek első példányait,

 

-    a településen települési nemzetiségi önkormányzati választást nem tartó nemzetiség szavazólapjait tartalmazó szállítóborítékokat,

 

-    a HVB eredménymegállapító határozatainak mellékletét képező jegyzőkönyvek első példányait,

 

h)    előkészíti az egyéni listás, illetve az egyéni választókerületi vagy kompenzációs listás választáson, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot szerzett képviselők és a polgármester megbízólevelének átadását (a helyi választási bizottság az egyéni választókerületben és a kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselőknek a kompenzációs listás választás eredményének jogerőre emelkedését követő három napon belül adja át a megbízólevelet – Ve. 307/N. § (3) bekezdés),

 

i)    tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között, továbbá

 

j)    a választási iratokat - beleértve az ajánlóíveket - a szavazást követő kilencvenedik napig (2020. január 11-ig) megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - megsemmisíti.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán használandó nyomtatványok mintáit az IM rendelet 1-46. melléklete tartalmazza.

 

Dr. Balás Endre, jegyző

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

27

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR