JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény új szabályairól
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság egyik támogatási eleme a korábbiakban ún. „gyermekvédelmi” Erzsébet-utalvány formájában került biztosításra. A „gyermekvédelmi” Erzsébet-utalványt kibocsátó Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. 2018. december végén adott tájékoztatást arról, hogy a 2019 január 1-jétől hatályos adójogszabály-változásokra való tekintettel 2019-től mind a papíralapú, mind pedig az elektronikus Erzsébet-utalványok forgalmazását megszünteti. Az intézkedés a 2019 előtt kibocsátott, még forgalomban lévő utalványok felhasználását nem érinti. Az utalványok kivezetésére tekintettel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott, a költségvetési törvényben meghatározott mértékű juttatás biztosításának újra-szabályozása vált szükségessé.

2019. július 31.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény tartalmazza a Gyvt. 19. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 20/A. §-ának módosítását, amely a természetbeni ellátást pénzbeli támogatásra módosítja. A Gyvt. módosítása alapján a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) – amely az ellátás igénylési folyamatát szabályozza – módosításra került a 179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelettel, amely a kihirdetését követő napon, 2019. július 19-én hatályba is lépett.  Ez érinti a támogatás megállapításának, igénylésének, kifizetésének rendjét, valamint az igényléshez kapcsolódó mellékleteket is.


Ezzel párhuzamosan a Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti, a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó  részére megállapított pénzbeli ellátás elnevezése – a két támogatási elem megkülönböztethetősége érdekében – kiegészítő pénzbeli ellátásra módosult.


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem benyújtásának és elbírálásának módja alapvetően nem változott. Ennek értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő pénzbeli ellátás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti elő.

 

A rendszeres kedvezményre való jogosultság – ideértve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő pénzbeli ellátást is – ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie.

 

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja – a Gyer.  által meghatározott kivétellel – a kérelem benyújtásának napja. A kivétel arra vonatkozik, hogy a települési önkormányzat jegyzője a rendszeres kedvezményhez kapcsolódó kiegészítő pénzbeli ellátást hivatalból indult eljárás esetén a gyámhivatal gyámrendelésről szóló határozatának a jegyzőhöz való megérkezésének vagy a gyámrendelés tényéről történő hivatalos tudomásszerzésének a napjától állapítja meg.

 

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a gyámhatóság (jegyző) egy év időtartamra, de legfeljebb:

 

a)    ha a nagykorúvá vált gyermek a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, a 23. életév betöltéséig;

b)     ha a nagykorúvá vált gyermek felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, a 25. életév betöltéséig
állapítja meg a gyermek, illetve a nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, ideértve a kiegészítő pénzbeli ellátásra való jogosultságot is, a gyámhatóság – hivatalból vagy kérelemre – felülvizsgálja, ha a megállapított jogosultság időtartama alatt a jogosultsági feltételekben változás következett be.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

a) megszűnik a fent említett 23., illetve 25. életév betöltésével,

b) megszüntetésre kerül, ha

ba) az említett felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy

bb) a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek a szociális helyzete alapján jogosult:    

 

a)  a törvényben meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és a szünidei gyermekétkeztetésnek,

b)  a fent említett pénzbeli támogatásnak, továbbá

c) a jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra akkor jogosult, ha

a) a gyermek tartására köteles, és

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

 

A gyámhatóság – azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén tehát a jegyző – annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít, feltéve – ahogy fent említettem –, hogy a gyermek, illetve fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

 

A gyámhatóság (jegyző) annak a gyermeknek, illetve fiatal felnőttnek pedig, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján

 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít.

2019. évben – fent említett módosítások szerint – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek számára alkalmanként 6.000 Ft. alapösszegű pénzbeli támogatás folyósítandó. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű (HH-HHH) gyermekek számára pedig alkalmanként 6.500 Ft emelt összegű pénzbeli támogatás biztosítandó.

 

A Gyvt. módosítása alapján az arra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében évente két alkalommal biztosított – a korábbi években Erzsébet-utalvány formájában nyújtott – támogatást a jövőben pénzbeli támogatásként kapják tehát. A módosító rendelkezések értelmében így első alkalommal a 2019. augusztus hónapban esedékes támogatást kell pénzbeli ellátásként biztosítani a jogosultak részére.

 

A törvényi rendelkezések céljának eléréséhez módosításra került a Gyer. 68. §-a és 4. melléklete is. A módosítás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás pénzbeli ellátásban történő biztosításának részletes szabályait tartalmazza, különös tekintettel az eljárás résztvevőit érintő határidők, kötelezettségek meghatározására, illetve a folyósításra nem került ellátás visszafizetésének rendjére vonatkozóan.

 

A rendelkezések szerint a jegyző a Gyer.4.  melléklete szerinti adatlapon

 

a)    a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó pénzbeli támogatás folyósításához tárgyév augusztus 5-éig,

b)    a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához tárgyév november 5-éig
a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül – az adatlapot elektronikusan hitelesített formában is megküldve – értesíti a Magyar Államkincstár területi szervét (a továbbiakban: Igazgatóság) a támogatás összegéről. Az értesítésben külön kell feltüntetni az alapösszegű támogatás összegét és az emelt összegű támogatás összegét.

 

 

Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az adatok alapján

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához a tárgyév augusztus 15-éig,

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához a tárgyév november 15-éig
rendelkezik az igényelt támogatási összegnek a települési önkormányzat részére történő átutalásáról, valamint ezzel egyidejűleg az adatokat megyénkénti, települési önkormányzatonkénti és támogatási összegenkénti bontásban, számítógépes hálózaton keresztül megküldi a minisztériumnak.

 

A jegyző

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás esetében a tárgyév augusztus 25-éig,

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás esetében a tárgyév november 25-éig
 – igazolható módon – gondoskodik a támogatásnak a jogosultak részére történő folyósításáról, vagy házipénztár útján történő kifizetéséről.

 

A jegyző

a) a tárgyév augusztus hónapjára járó támogatás nyújtásához a tárgyév szeptember 5-éig,

b) a tárgyév november hónapjára járó támogatás nyújtásához a tárgyév december 5-éig
pótigényt nyújthat be azzal, hogy pótigény különösen azon jogosult tekintetében nyújtható be, akinek a jogosultságát véglegessé vált döntéssel a fent említett időpontot (augusztus 5. és november 5.) követően állapították meg, illetve akinek tekintetében a támogatás nyújtására a jegyző az említett időpontot követően vált illetékessé.

 

A jegyző a tárgyévben igényelt támogatásról a tárgyévet követő év február 28-áig a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül

– az adatközlő lapot elektronikusan hitelesített formában is megküldve – elszámolási adatközlést teljesít az Igazgatóság felé, amelyben nyilatkozik a visszafizetendő összegről is. Az adatközlésben – visszafizetendő támogatás esetén – külön fel kell tüntetni az alapösszegű támogatás és az emelt összegű támogatás összegét, valamint a pótigénylés különbözeti összegének támogatási összegét. A jegyző az adatközlési határidő leteltét követő nyolc napon belül gondoskodik a folyósításra nem került támogatás központi költségvetésbe történő visszafizetéséről.

 

A kiegészítő pénzbeli ellátás ismételt megállapítása során az ugyanezen jogcímen korábban folyósított támogatás, ellátás összegét jövedelemként nem lehet figyelembe venni.

 

A települési önkormányzat jegyzője a Gyer. 5. melléklete szerinti adatlapon minden hónap 10-éig a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül – az adatlapot elektronikusan hitelesített formában is megküldve – értesíti az Igazgatóságot a kiegészítő pénzbeli ellátás összegéről, valamint az e jogcím alapján igényelhető előleg összegéről. A tárgyév december hónapjában előleg már nem igényelhető.

 

Az igény benyújtása az ÖNEGM-rendszeren keresztül történik. Az igénylési és a pótigénylési határidők nem változnak. A pótigénylési határidő elmulasztása továbbra is jogvesztő. A módosítás figyelemmel van arra is, hogy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi a helyi önkormányzatok, költségvetési szervek és a Kincstár között is az elektronikus kapcsolattartást, így az adatlapot elektronikusan hitelesített formában is meg kell küldeni az Igazgatóság részére.

 

A Magyar Államkincstár – az önkormányzatok által jelezett létszámigények alapján – a támogatás kifizetéséhez szükséges összeget az igénylési hónap 15-éig átutalja az önkormányzat számára.

 

A támogatás jogosultak részére történő folyósításáról a jegyző az igénylési hónap 25-éig, igazolható módon gondoskodik. A kifizetés történhet házipénztár útján is.

 

Az igényléshez kapcsolódó elszámolási adatközlés határideje és módja az alábbiak szerint változik: A tárgyévben igényelt támogatásról a tárgyévet követő év február 28-áig valamennyi jegyzőnek elszámolási adatközlést kell teljesítenie a Magyar Államkincstár irányába. Ezen elektronikus adatszolgáltatás keretében kell nyilatkozni a folyósításra nem került, visszafizetendő összegről is. Ha a támogatást a Gyer-ben meghatározott okok valamelyike miatt nem lehetett a jogosult részére folyósítani, a jegyző köteles gondoskodni az összeg központi költségvetésbe történő visszafizetéséről. A visszafizetést az adatközlési határidő leteltét követő nyolc napon belül kell teljesíteni. A hatályos szabályozással azonos módon tehát minden jegyzőnek, aki a tárgyévben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátást igényelt, nyilatkozatot kell tennie a MÁK felé, függetlenül attól, hogy van-e visszafizetendő összeg vagy sem.

 

Az elszámolás jogszerűségét és a visszafizetési kötelezettség teljesítését – a hatályos szabályozáshoz hasonlóan – a Magyar Államkincstár ellenőrizheti.

 

Dr. Feik Csaba

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

29

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR