SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Tb keretében külföldön igénybe vehető gyógykezelések
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A tb által támogatott engedélyhez kötött külföldi kezeléseket az alábbi három csoportba sorolhatjuk:külföldi gyógykezelés az uniós rendeletek alapján, határon átnyúló egészségügyi ellátás, külföldi gyógykezelés méltányosságból. Az alábbiakban a fenti ellátásokat és azok engedélyezését tekintjük át.

2016. június 12.

1.)    Külföldi gyógykezelés az uniós rendeletek alapján

A külföldi gyógykezelés ez esetben az Európai Gazdasági Térség továbbá Svájc területén letelepedett közfinanszírozott szolgáltatónál vehető igénybe. Külföldi gyógykezelésre irányuló kérelem benyújtása esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül megvizsgálja, hogy az ellátás Magyarországon a társadalombiztosításba befogadott-e.

Ha az ellátás a társadalombiztosításba befogadott, akkor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár további 15 napon belül megvizsgálja, hogy a beteget Magyarországon a kérelemben megjelölt orvosilag indokolt időn belül el tudja-e látni közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató.

Ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személyt Magyarországon közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató el tudja látni orvosilag indokolt időn belül, akkor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elutasítja a külföldi gyógykezelésre vonatkozó kérelmet, és ezzel együtt tájékoztatja a beteget – persze előzetesen tájékozódik a magyar szolgáltató fogadókészségéről –, hogy melyik magyar közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál kaphatja meg a szükséges ellátást.

Abban az esetben azonban, ha az ellátás orvosilag indokolt időn belül hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál nem biztosítható, akkor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megvizsgálja, hogy a kérelemben a beteg által megjelölt külföldi szolgáltatónál az ellátás biztosítható-e. Ennek keretében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

 
-    vizsgálhatja az ellátás minőségét és biztonságát,
-    figyelembe veszi a költséghatékonysági szempontokat is.


A költséghatékonysági szempontoknak akkor felel meg a külföldi egészségügyi szolgáltató, ha az ellátás költsége az ellátásra vonatkozó magyarországi belföldi költség mértékét jelentősen nem haladja meg. A költségmérték jelentős meghaladásának kell tekinteni, ha a költség több mint 30%-kal haladja meg az ellátásra vonatkozó magyarországi belföldi költség mértékét.


Ha a választott egészségügyi szolgáltatónál az ellátás minősége és biztonsága nem vet fel aggályokat, és az a költséghatékonysági szempontoknak is megfelel, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékozódik az intézmény fogadókészségéről és a gyógykezelés lehetséges időpontjáról.

Az eljárás végén végül az OEP 8 napon belül kiadja az uniós rendeletek szerinti jogosultság-igazolást és az ún. bírálati lapot, amely alapján igénybe vehető külföldön az ellátás. Az EGT és Svájc területén igénybe vett külföldi gyógykezelés megtérítése az uniós rendeletek szabályai szerint történik.

A külföldi gyógykezelés kötelezően meg nem térítendő részére (például önrész, továbbá az utazás és a kísérő költsége) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár – a beteg kérésének és a kezelőorvos javaslatának figyelembevételével – méltányosságból támogatást nyújthat.

2.)    Határon átnyúló egészségügyi ellátás

A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szól a 2011/24/EU irányelv. Az uniós tagállamoknak 2011 márciusától harminc hónapjuk volt arra, hogy megalkossák azokat a szabályokat, amellyel ezt az irányelvet alkalmazni tudják a hazai jogszabályaikban. A határidő 2013. október 25. volt, azaz eddig az időpontig kellett az irányelvet a nemzeti jogszabályokba átültetni.

A határon átnyúló egészségügyi ellátás nyújtására az alábbi esetekben kerülhet sor: 

- ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy a külföldi gyógykezelést az uniós rendeletek hatálya alá nem tartozó szolgáltatónál, illetve bármilyen más okból nem az uniós rendeletek szabályai szerint kívánja igénybe venni, vagy

- a külföldi gyógykezelésre jogosult személy olyan engedélyt kér, amely kizárólag az ellátás igénybevételére jogosít az egészségügyi szolgáltató megjelölése nélkül, vagy    

- ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy által választott szolgáltatót az Országos Egészségbiztosítási Pénztár – az előző pontban leírt – költséghatékonysági okból nem tartja elfogadhatónak, és más szolgáltatóra tesz javaslatot, a beteg azonban a külföldi gyógykezelést nem az engedélyben szereplő, hanem az Európai Unió más tagállamában letelepedett egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe.

A fenti első két esetben a megfelelő kérelmet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár abban az esetben utasíthatja csak el, ha az ellátás orvosilag indokolt időn belül hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál biztosítható. Ha ez a feltétel nem áll fenn, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a külföldi gyógykezelést engedélyezi, és döntése mellé kiadja az ún. bírálati lapot.

Költségek megtérítése:

A határon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevétele esetén a külföldi gyógykezelésre jogosult személy az ellátás hitelt érdemlően igazolt tényleges költségének utólagos megtérítésére jogosult, azzal, hogy az OEP által fizetendő térítés összege nem haladhatja meg az igénybevétel idején az ellátásra vonatkozó magyarországi közfinanszírozott ellátás belföldi költségének mértékét.

A belföldi költségmértéket az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell megállapítani.

Példa: ha egy adott műtéti beavatkozásért 150 000 forintot fizet a magyar egészségbiztosító, de ezt az ellátást Németországban határon átnyúló ellátás keretében veszi igénybe a beteg, ahol 400 000 forint ennek a műtétnek az ára, akkor a német szolgáltatónak a beteg által kifizetett 400 000 forintból 150 000 forintot kaphat vissza a beteg a magyar társadalombiztosítótól. A fennmaradt 250 000 forintot azonban nem téríti meg, ez a beteg költsége marad.


A külföldi ellátás költségeinek megtérítésére vonatkozó kérelemhez az alábbiakat kell csatolni:


-    az eredeti külföldi számlát, a számla fordítását és az annak kiegyenlítésére vonatkozó igazolást, továbbá
-    ha a számlából nem állapíthatóak meg az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás hazai szabályok szerinti elszámolásához szükséges adatok az ellátott betegségre, az elvégzett szolgáltatásokra, az ellátás időtartamára vonatkozóan, akkor az ezen adatokat tartalmazó zárójelentést és ennek fordítását.

Ha a belföldi költség mértékéig történő megtérítést gyógyszer és gyógyászati segédeszköz esetében nem egyéb egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan kérelmezik, a költségek megtérítésének feltétele, hogy a külföldi gyógykezelésre jogosult személy a megtérítési kérelméhez csatolja


-    a kiváltás alapjául szolgáló orvosi rendelvényt vagy annak másolatát,
-    a rendelés alapjául szolgáló egészségügyi dokumentációt és annak fordítását és
-    ha a fentiekből nem állapíthatóak meg az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás hazai szabályok szerinti elszámolásához szükséges adatok az ellátott betegségre, az elvégzett szolgáltatásokra, az ellátás időtartamára vonatkozóan, akkor az ezen adatokat tartalmazó zárójelentést és ennek fordítását.

A kérelmező Magyarországon felírt gyógyszer és gyógyászati segédeszköz külföldi kiváltását megelőzően kérheti az OEP tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy részére milyen mértékű költségtérítés jár. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tájékoztatását a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül küldi meg.

Adott összeghatár alatt nem kell foglalkoznia az egészségbiztosítónak a megtérítéssel (ennek oka, hogy az egész hivatali eljárás többe kerülne, mint a megtérítendő összeg.) Ezek az összeghatárok a következők:


-    megjelenési esetenként 2000 Ft finanszírozási értéket nem meghaladó megtérítés iránti kérelem nem teljesíthető. Egy megjelenési esetnek számít fogorvosi ellátás, gondozóintézeti ellátás, járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT, MRI vizsgálatokat, az orvosi klinikai laboratóriumi, mikrobiológiai, a molekuláris biológiai vizsgálatokat – esetén az egy napon, egy szolgáltatónál, egy szakmában elvégzett ellátás;
-    gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megtérítése iránti kérelem esetén orvosi rendelvényenként 2000 Ft Egészségbiztosítási Alap támogatási értéket meg nem haladó megtérítés iránti kérelem nem teljesíthető.
A határon átnyúló ellátásokról a betegek (az érdeklődők) további információt kaphatnak az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központtól.

3.)    Külföldi gyógykezelés méltányosságból

Ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a külföldi gyógykezelés iránti kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül azt állapítja meg, hogy az ellátás Magyarországon a társadalombiztosításba nem befogadott, akkor a kérelmet és az egészségügyi dokumentációt elektronikusan továbbítja az Egészségügyi Szakmai Kollégium ügyben illetékes tagozatának.

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium ügyben illetékes tagozatának 15 napja van arra, hogy a rendelkezésre álló iratok és a beteg szükség szerinti vizsgálata alapján megállapítsa
-    a külföldi gyógykezelés indokoltságát, valamint
-    hogy az ellátás szakmailag elfogadott-e és reális egészségnyereséggel jár-e, figyelemmel a beteg egészségi állapotára és betegségének várható lefolyására.
A külföldi gyógykezelés akkor jár reális egészségnyereséggel, ha a beteg egészségi állapotának jelentős javulását vagy romlásának csökkenését eredményezi. A Tagozat az orvos-szakmai véleményét megküldi az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak.

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozatának eljárása:

Ha a Tagozat azt állapítja meg, hogy


-    a külföldi gyógykezelés szakmailag elfogadott, de
-    annak elvégzése a külföldi gyógykezelésre jogosult személy esetén nem jár reális egészségnyereséggel, vagy
-    az ellátás szakmailag nem elfogadott,
akkor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a kérelmet a Tagozat véleményének beérkezésétől számított 5 napon belül elutasítja.

Abban az esetben, ha a Tagozat azt állapítja meg, hogy


-    a külföldi gyógykezelés elvégzése szakmailag elfogadott és
-    a külföldi gyógykezelésre jogosult személy esetén reális egészségnyereséget eredményezhet,
akkor a költségek hatékony felhasználásának figyelembevételével megvizsgálja és dönt arról, hogy a gyógykezelés Magyarországon külföldi szakember meghívásos közreműködésével elvégezhető-e orvosi szempontból elfogadható időn belül, a beteg egészségi állapotára és betegségének várható lefolyására való tekintettel. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a külföldi szakember meghívásos közreműködésével megvalósuló gyógykezeléseknél a támogatás megállapításakor a következő költségeket vállalhatja részben vagy egészben át:


-    a külföldi szakember útiköltségét, magyarországi tartózkodási költségét, díjazását,
-    a beavatkozáshoz szükséges eszközök, gyógyászati segédeszköz és gyógyszer költségét,
-    a hazai, finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál a hatályos finanszírozási szabályok szerinti díjon felüli, az ellátás nyújtásával összefüggő költséget.

Ha a Tagozat azonban a külföldi gyógykezelést látja indokoltnak, akkor


-    javaslatot tesz a külföldi egészségügyi szolgáltatóra (a Tagozat figyelembe veszi a külföldi gyógykezelésre jogosult személy kérelmében feltüntetett szolgáltatót is),


-    tájékozódik az intézmény fogadókészségéről,
-    javaslatot tesz a szükséges kísérő személyek számára, megvizsgálja a betegszállítás szükségességét.


Ha a gyógykezelést végző külföldi egészségügyi szolgáltató igényli, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár – a külföldi intézettel való megállapodás esetén – előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot ad és utólagos elszámolással rendezi a költségeket, illetve – szükség esetén – a támogatás mértékének megfelelő összeget előzetesen átutalja a gyógykezelést nyújtó külföldi gyógyintézetnek. Ha a gyógykezelést végző külföldi egészségügyi szolgáltató igényli, a valamely EGT tagállam vagy Svájc területén letelepedett egészségügyi szolgáltatónál teljes térítéssel engedélyezett külföldi gyógykezelések esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kiadja az uniós rendeletek szerinti jogosultság-igazolást.

A Tagozat csak abban az esetben tehet javaslatot az Európai Gazdasági Térségen és Svájcon kívül letelepedett egészségügyi szolgáltatóra, ha az ellátás az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban és Svájcban nem érhető el, így a költségek hatékonyabb felhasználását eredményezi, vagy így reális egészségnyereség-többletet eredményez.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár eljárása:

Ha az OEP-nek a Tagozat szakmai javaslatával kapcsolatban fenntartása van vagy a Tagozat véleménye nem egyértelmű, akkor ezek tisztázása érdekében –  3 napon belül – megküldi az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnökségének. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöksége – ha indokoltnak tartja a felülvizsgálati eljárás során további információ bekérését – akkor annak tartalmát és módját meghatározva és dokumentálva új javaslatot készít, amelyben 5 napon belül előadja orvosszakmai véleményét, és azt egyidejűleg megküldi az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak. Illetve az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöksége a megadott határidőben nyilatkozhat arról is, hogy a Tagozat szakmai javaslatával egyetért.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár – ha hiánypótlás nem szükséges – a kiadott javaslat beérkezésétől számított 8 napon belül dönt a külföldi gyógykezelés engedélyezéséről és a finanszírozás mértékéről az eset valamennyi körülményének figyelembevételével, valamint kiadja az ún. bírálati lapot.

Az utazás és szükség esetén a kísérő utazási költségei tekintetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár – a beteg kérésének és a kezelőorvos javaslatának a figyelembevételével – méltányosságból támogatást nyújthat.

Külföldi kezelésekre vonatkozó közös szabályok:

Külföldi gyógykezelés költségei nem téríthetőek meg az alábbi esetekben:

-    Ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy a külföldi gyógykezelést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár engedélye nélkül vette igénybe, a külföldi gyógykezelés költségei nem téríthetőek meg.
-    Ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy az ellátást az engedélyben meghatározott időszakon túl veszi igénybe, és akadályoztatását nem tudja az akadály megszűnését követő 15 napon belül igazolni, akkor a külföldi gyógykezelés költségei szintén nem téríthetőek meg.
Az engedélyezett külföldi gyógykezeléshez kapcsolódó, a külföldi egészségügyi szolgáltató által elrendelt kontrollvizsgálat a beavatkozást követő egy naptári éven belül egy alkalommal engedély nélkül igénybe vehető. További kontrollvizsgálatok igénybevételéhez engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, melynek keretében engedély kizárólag akkor adható, ha a kontrollvizsgálatoknak magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál nincsenek meg a feltételei.

Jogorvoslat:

Ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy, vagy törvényes képviselője vagy kezelőorvosa az Országos Egészségbiztosítási Pénztár döntésével nem ért egyet vagy azt megalapozatlannak tartja, a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központhoz.

Útiköltség térítés:

Ha az engedélyezett gyógykezeléshez kapcsolódóan a betegnek, illetve orvos-szakmailag indokolt esetben a kísérő(k)nek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár útiköltség megtérítését engedélyezte, az útiköltséget – legkorábban a gyógykezelés megkezdése előtt 12 nappal – kell megelőlegezni. Abban az esetben, ha az utazás nem közforgalmú, menetrend szerinti személyszállító eszközzel történik, akkor összesen 1 db II. osztályú menettérti vonatjegy árának megfelelő összeg térítendő meg.

Ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az útiköltség megtérítését engedélyezte, a külföldi gyógykezelésre jogosult személy kiutazásának megszervezése során szükség szerint gondoskodik a repülőjegyek, illetve – orvosi javaslat alapján – a mentő-szállításól is.

Külföldi gyógykezelés megtérítése:

A külföldi gyógykezelésre engedélyt kapott személy a külföldi gyógykezelése után a zárójelentése egy példányát, valamint a kezelőorvos által kitöltött felülvizsgálati lapot a hazatérését követő 30 napon belül köteles megküldeni az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, illetve amennyiben az útiköltségét is kifizetik, köteles elszámolni a felvett útiköltséggel.

Külön rendelkezik a jogszabály arról, hogy ha engedélyezett külföldi gyógykezelés esetén a beteg meghal, akkor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a külföldi gyógykezelésre jogosult személy azon hozzátartozójának kérelmére, akit a holttest hazaszállításával kapcsolatos költségek terhelnek, a holttest hazaszállítási költségéhez támogatás nyújthat. Ennek a támogatásnak az a feltétele, hogy a halál


-    a gyógykezelést támogató javaslatban megjelölt időtartam alatt,
-    a gyógykezeléssel összefüggő ok miatt külföldön következzen be.

A fentiekben leírtak jogszabályi alapja: a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

 

dr. Radics Zsuzsanna

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR