SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

A 2015-ben szerzett jövedelem bevallásának módozatai és fontos határidők
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A személyijövedelemadó-bevallásnak több módja lehetséges a jövedelem típusa, a kedvezmények és egyéb feltételek függvényében. Az összeállítás célja, hogy mindenki dönteni tudjon, melyik bevallási módot választhatja, és melyik jár a legkevesebb adminisztrációval.

2016. február 16.

A bevallások közötti választást könnyítendő előrebocsátjuk, hogy vannak olyan esetek, amikor kizárólag maga az adózó tudja a bevallását elkészíteni, mert év közben olyan jövedelmeket szerzett, amelyről a NAV nem vagy csak később szerez tudomást, illetve költségelszámolást választ, amelyről a NAV-hoz más forrásból nem érkezett információ.

Bevallás

Aki az alábbiakban felsorolt feltételek alapján 1553-as bevallás benyújtására köteles, az más bevallási lehetőséggel nem élhet.

Milyen nyomtatványon? 1553

Kapcsolódó határidő:

 • egyéni vállalkozók, áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek:

2016. február 25.

 • magánszemélyek: 2016. május 20.

A NAV közreműködése nélkül, az adózó maga készíti el szja-bevallását, ha az adóévben:

 • egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette vállalkozói tevékenységét;

 •  mezőgazdasági őstermelő volt, és ebből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha jövedelméről egyszerűsített bevallásban, munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot adott vagy egyébként a bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani;

 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;

 • bármely bevétele adóelőlegének megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozó nyilatkozatot;

 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből származó jövedelmet szerzett;

 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírság fizetésére köteles;

 • nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles (ide nem értve az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt, ha a magánszemély egyszerűsített bevallásra ad nyilatkozatot);

 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;

 • olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott;

 • nem belföldi illetőségű magánszemély;

 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;

 • valamely bevételével összefüggésben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;

 • valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;

 • adóját e törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani;

valamint, ha nem tehet vagy nem tesz bevallási nyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallásra, munkáltatói elszámolásra vonatkozó nyilatkozatot.

Segítséget kaphat a bevallás elkészítéséhez az alábbi bevallási formák esetében:

Egyszerűsített bevallás 

Adóhatósági közreműködéssel készülő bevallás annak ajánlható, akinek munkáltatótól és kifizetőtől is volt jövedelme, kedvezményt érvényesít, rendelkezik az adójáról, de nem jártas az adózásban és segítségre szorul a kitöltésben.

Milyen nyomtatványon? 1553NY

Határidő: 2016. február 15.

Az a magánszemély kérheti, aki 2015-ben 

 • ingatlan bérbeadásából (ide nem értve a termőföld haszonbérbeadását) szerzett adóköteles jövedelmet  oly módon, hogy az ingatlant kifizetőnek adta bérbe, és a kifizető levonta a bevételt terhelő adóelőleget,

 • kizárólag olyan bevallásköteles bevételt szerzett, amelyből kifizető, munkáltató adóelőleget (pl. kifizetőtől származó egyéb jövedelem), adót (pl. vállalkozásból kivont jövedelem) vont le,

 • ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó adóköteles jövedelmet szerzett,

 • nem volt egyéni vállalkozó, vagy egyéni vállalkozóként a tevékenységét az adóév egészében szüneteltette,

 • mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adóköteles bevételt nem szerzett, vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben nemleges nyilatkozatot tesz,

 • az összevont adóalapot képező jövedelméből adóalap-csökkentő családi kedvezményt, illetőleg családi járulékkedvezményt, vagy más adókedvezményt (személyi kedvezményt, lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét, tandíj, felnőttképzési díj címén igénybe vehető halasztott kedvezményt) érvényesít,

 • rendelkezni kíván az adójáról nyugdíj-előtakarékossági és/vagy önkéntes kölcsönös biztosító pénztári számla javára és/vagy nyugdíjbiztosítási szerződés alapján biztosító pénzforgalmi számlája javára,

 • olyan bevételt szerzett, amelyre az ekho törvény szerinti adózást választott, de kizárja az egyszerűsített bevallást, ha a magánszemély az ekho törvény szerinti különadó fizetésére köteles, vagy a kifizetőt és az őt terhelő ekho megállapítását, bevallását, megfizetését a kifizetőtől átvállalta,

 • osztalékból származó bevételt szerzett, kivéve, ha a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el,

 • megszerzett bevétele után egészségügyi hozzájárulás fizetésére nem kötelezett,

 • egyszerűsített foglalkoztatásból származó adóköteles bevételt szerzett.

Ki nem kérheti?

Az, aki az adóévben a felsorolt feltételek egyikének sem felel meg, vagy

 • termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó, egymillió forintot meghaladó jövedelme után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetésére köteles,

 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből származó jövedelmet szerzett,

 • az a magánszemély, aki egyébként az adóhatóság közreműködése nélküli bevallás benyújtására köteles,

 • az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéshez kapcsolódóan adóalap-kedvezményt érvényesít,

 • az egyes jövedelmeit terhelő 75 százalékos mértékű különadót köteles fizetni.

Adónyilatkozat

Az adózó által önállón készített, összesen három sorból álló szja-bevallás. Annak ajánlható, akinek év közben az adóelőlegét a munkáltató pontosan levonta, és a kifizetői igazoláson szerepel, hogy adónyilatkozat választására jogosult.

Milyen nyomtatványon? 1553ADO

Kapcsolódó határidő: 2016. május 20.

Adónyilatkozatot az tehet, aki 2015-ben

 • kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól, kifizetőtől szerzett jövedelmet vagy más kifizetők az adót hiánytalanul levonták;

 • az adóelőleget megállapító munkáltató(k) által év közben levont adó, adóelőleg, és a ténylegesen fizetendő adó különbözete az adóévben az 1 000 forintot nem haladja meg;

 • költséget (kivéve a 10% költséghányadot) az adóelőleg megállapításakor nem számolt el;

 • nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az egészségügyi hozzájárulást saját magának kell, kellett megfizetnie

 • nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az adót adóbevallásban kell megállapítania, így különösen nem szerzett ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet;

 • a közterhek teljesítéséhez nem választotta az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherfizetést;

 • nem kapott osztalékelőleget, továbbá a jóváhagyott osztalék adójával szemben a 2015 előtt felvett osztalékelőlegből levont adót nem számol el;

 • az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem ad;

 • az adóelőleg megállapításakor az összevont adóalapjából családi kedvezményt – megosztás nélkül – (15M30-as igazolás 610. sora), az adóból súlyos fogyatékosság miatti adókedvezményt (15M30-as igazolás 49. sora)

  • egyáltalán nem érvényesített vagy

  • csak egy adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített, vagy

  • több adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített, de ezekkel nem állt fent párhuzamosan munkaviszonya, és a korábbi munkaviszony megszűnésekor, a munkáltatójától kapott adatlapot a következő munkáltató számára átadta, aki azt figyelembe vette vagy

  • úgy érvényesít, hogy annak összege megegyezik az adóelőleg levonásánál figyelembe vett összeggel.

Az adónyilatkozatot nem választhatja az, aki egyébként a NAV közreműködése nélküli bevallás benyújtására köteles.

A 2015-ös jövedelmekről a bevallási kötelezettség teljesíthető volt bevallási nyilatkozattal is. Ez a megoldás annak volt előnyös, akinek csak munkáltatótól volt jövedelme, kedvezményt nem vett igénybe, és a lehető legkevesebb adminisztrációra törekedett. A nyilatkozat benyújtására 2016. február 1-jéig volt lehetőség. Azok helyett, akik ezt jogszerűen választották, a NAV készíti el az adóbevallást.

A munkáltató, a munkáltatói adómegállapítással vállalhatja, hogy elkészítheti munkavállalója számára az elszámolást. A választást 2016. január 31-ig lehetett a munkáltatónak jelezni.

Tekintettel arra, hogy a határidő mindkét esetben lejárt, így e két bevallási lehetőség már nem választható.

NAV

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

25

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR