SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Ismét módosultak a pedagógusok előmeneteli rendszer szerinti besorolás és a minősítés szabályai (II.)
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelettel – többségében 2015. szeptember 9-ei hatálybalépéssel – ismét módosult a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Ép. r.). Cikksorozatunkat a pedagógusok értékelésével folytatjuk.

2015. december 10.

A pedagógusok értékelése

A módosítással hatályát vesztette az Ép.r . 1/A. melléklete. A Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítő vizsga és minősítési eljárás esetében az értékelés arányai a következők:

 

Az értékelés elemei

%

 

A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése.

60

 

Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése. 
Ha a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése. Ettől eltérően, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény pedagógusa esetében az értékelés az OH által kidolgozott, a miniszter által jóváhagyott és az OH honlapján közzétettek szerint történik.

40

Jogorvoslat

Az Ép. r. 12/D. §-a tartalmazza a minősítéssel összefüggő jogorvoslati eljárás menetét. Ennek lényege, hogy a pedagógus a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás eredményét a bíráló bizottságétól eltérő szakmai vélemény alapján nem támadhatja meg. A pedagógus a tanúsítvány kiadásától számított 15 napon belül az OH-nál elektronikus úton panaszt nyújthat be, amelyről a bíráló bizottság a pedagógussal egyeztetést folytat le, és a panaszbeadástól számított 15 napon belül elbírál. A panasz elutasítása esetén, amennyiben az abban foglaltakat a pedagógus továbbra is fenntartja, az OH elnöke szakértő bevonásával eldönti, hogy OH elnöke, hogy új minősítő bizottságot rendel-e ki, vagy a panaszt elutasítja. Amennyiben az OH elnöke új minősítő bizottságot rendel ki, e bizottság értékelése alapján kiadott új tanúsítvány ellen további panasznak nincs helye.

A tanúsítvány visszavonása

Ha a tanúsítvány kiadása után kiderül, hogy a pedagógus nem felelt meg a minősítési tervbe történő felvétel feltételeinek, az OH a tanúsítványt haladéktalanul visszavonja és erről a pedagógust, valamint az intézményvezetőt egyidejűleg értesíti. A pedagógus illetményét azonban visszamenőleg nem lehet csökkenteni, amennyiben a tanúsítvány visszavonása nem a pedagógus felróható magatartására vezethető vissza. Ellenkező esetben az addig kifizetett, magasabb fokozatba lépéssel járó illetménytöbbletet, vagy többletbért a pedagógusnak munkáltató számára vissza kell téríteni.

Gyógypedagógiai pótlék

Megváltozott feltétel lényege, hogy gyógypedagógiai pótlékra a rendeletmódosítás hatálybalépését követően azok a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók – szakértői bizottság szakvéleménye szerinti – fejlesztését végző pedagógusok jogosultak, akik által felkészített gyermekek, tanulók közül az SNI gyermekek, tanulók aránya a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot. A továbbiakban tehát a jogosultságot nem az SNI tanulók intézményi gyermek- illetve tanulólétszámra vetített aránya határozza meg.

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az a pedagógus, illetőleg a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott jogosult, aki olyan köznevelési intézményben vagy a köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések – ide nem értve a jelentős munkanélküliséggel sújtott településeket – között szereplő településen található.
A nehéz körülmények között végzett munkáért járó illetménypótlékra való jogosultságot 2015. szeptember 30-ig felül kell vizsgálni.

Az intézményvezetői pályázati eljárás

2015. szeptember 9-vel hatályát vesztette az Ép. r. 22. § (2) bekezdése, amely alapján, ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esett, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kellett adni, amennyiben a vezetői megbízás ennél az időpontnál legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járt volna le.

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök

Változott az Ép. r. a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök képesítési előírásait tartalmazó 2. melléklete. Eszerint a könyvtáros munkakörhöz az „E”-„J” közalkalmazotti fizetési osztályok tartoznak. Az átmeneti rendelkezés 39/E. § (3) bekezdése alapján a 2015. szeptember 9-ét megelőzően „C” vagy „D” fizetési osztályba sorolt könyvtáros a munkakörét továbbra is betöltheti, ha a módosítás hatálybalépését követő egy éven belül megkezdi a munkakör betöltésére jogosító képzettség megszerzésére irányuló képzést. Ellenkező esetben közalkalmazotti jogviszonya 2016. szeptember 1-jén megszűnik. Ezt a feltételt nem kell teljesíteni, ha a könyvtáros a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a rendelet módosításának hatálybalépését követő tíz éven belül, azaz 2025. szeptember 9-éig betölti.
A 2. mellékletben felsorolt munkakörök kiegészültek a pedagógiai felügyelő és a jelmez- és viselettáros munkakörökkel, egyúttal kikerült a felsorolásból a szociális munkás és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkakör. Ugyanakkor továbbra is lehetőség van 2016. január 1-jétől
– amennyiben a hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri az iskola, a kollégium létszámának legalább huszonöt százalékát és az érintettek létszáma meghaladja a 100 főt, de nem éri el az 500 főt, 0,5 álláshelyre,
– ha az 500 főt meghaladja, egy álláshelyre
szabadidő-szervezőt, vagy iskolai szociális munkást, vagy gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst alkalmazni.

(Nagy Erzsébet)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR