JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

A közadatok újrahasznosítása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2016. január 1-jétől módosul a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Közadat tv.). Az alábbiakban a Közadat tv. leglényegesebb szabályait és a módosító rendelkezéseket ismertetjük.

2015. december 10.

A Közadat tv. 2013. január 1-jétől biztosítja a közadatok újrahasznosításának lehetőségét Magyarországon. A törvény alapján közadat: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. Az Info tv. szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
A közérdekű adatok szabad megismerhetősége és terjeszthetősége a kommunikációs alapjogok közé tartozik. A közadatok közjószágnak tekinthetők, és mint ilyenek, nincs tulajdonosuk, bárki számára hozzáférhetőek kell, hogy legyenek. Felhasználásuk nem korlátozható, ingyenes megismerésüket törvény garantálja. A közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Public Sector Information, a továbbiakban: PSI irányelv) azonban a közérdekű adatok megismerhetőségének biztosítása mellett a közérdekű adatok további felhasználására és újrahasznosítására helyezi a hangsúlyt. Ennek oka, hogy a digitalizáció és az informatika robbanásszerű fejlődésének következtében létrejött, és egyre bővülő digitális adathalmaz feldolgozására, rendszerezésére, és a rendszerezett adatok közzétételére az elmúlt években külön iparág alakult ki. Ezeknek az adatoknak jó részét kormányzati szervek kezelik, az információs piacon értékesített adatok zömét a közszféra állítja elő. A kormányzati szervek kezelésében lévő közadatok újrahasznosítása (feldolgozása és a feldolgozott adatok értékesítése) az e-gazdaság feltörekvőben lévő új ágazata.
A közadatok újrahasznosítása a Közadat tv. alapján a közadatok felhasználása olyan kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra, ami kívül esik azon a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti célkitűzésen, amire a közadatot előállították. Gondolhatunk itt a szoftveres térképalapú szolgáltatásokra, vagy jogtár szolgáltatásokra. A közadatok újrahasznosításának célja tehát nem a közfeladatot ellátó szervek átláthatóságának biztosítása és a közérdekű adatok hozzáférhetőségének megteremtése, hanem a hatóságok kezelésében lévő adatok gazdasági célú felhasználásának biztosítása. A Közadat tv. a PSI irányelv hazai jogrendszerbe történő átültetését szolgálva, lehetővé tette a közérdekű adatok további felhasználhatóságát, meghatározta az adatigénylési eljárás szabályait továbbá az adatszolgáltatás díjazását.
A Közadat tv. alapján a közadatok újrahasznosítása a személyes adatok kezelésére nem terjed ki. A törvény garanciális okokból újrahasznosítási megállapodás megkötését írja elő és lehetővé teszi a közvetlen adatelérést is az állami adatbázisokból. A törvény – 2016. január 1-ig hatályos szövege – nem tette kötelezővé minden közadat esetében az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátást, az újrahasznosításra kötelezően rendelkezésre bocsátható közérdekű adatok körét miniszteri (NMHH elnöki, PSZÁF elnöki) rendelet, az önkormányzatok feladat- és hatáskörében kezelt adatok tekintetében pedig önkormányzati rendelet határozta meg, de a közfeladatot ellátó szerv vezetője dönthetett úgy is, hogy engedélyezi az e körbe nem tartozó közadatok rendelkezésre bocsátását.


A Közadat tv. újdonsága, hogy elhatárolta a közérdekű adatigénylést a közadatok újrahasznosítás céljából történő igénylésétől. A Közadat tv. és az Info tv. így párhuzamos, egymástól elkülönülő, egymást kiegészítő rendszert alkotnak. Míg az információszabadságra vonatkozó rendelkezések legfőbb célja az állami működés átláthatóságának biztosítása, addig a Közadat tv. célja – amint arra már utaltunk – a közfeladatot ellátó szervek által alaptevékenységük keretében gyűjtött és rendszerezett komplett adatbázisok, nyilvántartások újrafeldolgozása és értéknövelt szolgáltatásokkal való piaci újraértékesítése. Az adatigényléskor ezért az igénylő köteles megjelölni, hogy a közadatokat milyen célból igényli, és a szerv ettől függően alkalmazza a Közadat tv. vagy az Info tv. szabályait.


A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása magában foglalja a közadat adathordozón vagy elektronikus úton történő egyszeri vagy rendszeres átadását, a közadatot tartalmazó adatbázishoz történő közvetlen hozzáférés biztosítását, továbbá bármely más jogszabályba nem ütköző hozzáférési módot, amelyet a közfeladatot ellátó szerv és az igénylő az újrahasznosítási megállapodásban megjelöl.


A közfeladatot ellátó szerv a kezelésében lévő közadatok újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátásáért díjat állapíthat meg. A 2016. január 1-ig hatályos szabályok szerint a díj mértéke nem haladhatta meg a rendelkezésre bocsátott közadatok gyűjtésének, előállításának, feldolgozásának és terjesztésének legfeljebb öt százalékos nyereséghányaddal megnövelt költségét. Nem változott a Közadat tv. azon szabálya, amely szerint a fenti költségek megállapításánál a díjat megállapító közfeladatot ellátó szerv által alkalmazott számviteli politikát kell alapul venni.


A díj mértékére, megállapításának szempontjaira, megfizetésének módjára, valamint a díjfizetés kedvezményeire és a díjfizetés alóli mentességekre vonatkozó részletes szabályokat a törvény végrehajtási rendelete tartalmazza. A közfeladatot ellátó szerv az újrahasznosításra rendelkezésre bocsátott közadatokat az igénylő által igényelt formátumban, módon és nyelven adja át az igénylőnek. Ha az igénylés alapján a rendelkezésre álló formátum átalakítása szükséges, díjként felszámíthatók az átalakítás költségei is.
Ha a közadat rendelkezésre bocsátása az igénylő által kért formátumban nem lehetséges, vagy az aránytalan nehézséggel, egy egyszerű műveleten túlmutató erőfeszítéssel vagy a közfeladat ellátásának akadályoztatásával járna, a közadatot elektronikusan, informatikai eszközökkel automatikusan feldolgozható módon, a rendelkezésre álló nyelven köteles a közfeladatot ellátó szerv az igénylő rendelkezésére bocsátani. Ha a közadat rendelkezésre bocsátása így sem lehetséges, vagy az aránytalan nehézséggel, egy egyszerű műveleten túlmutató erőfeszítéssel vagy a közfeladat ellátásának akadályoztatásával járna, a közadatot a rendelkezésre álló formátumban, módon és nyelven köteles a közfeladatot ellátó szerv az igénylő rendelkezésére bocsátani.

Az adatot birtokoló szerv azonban nem köteles

– közadat újbóli előállítására vagy a kérelemnek megfelelő kiigazítására, illetve kivonatok készítésére, ha az aránytalan nehézséggel járna,
– közadatból, annak alapján elemzések, dokumentumok előállítására.
A közfeladatot ellátó szerv a közadatok újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásáról újrahasznosítási megállapodást köt az igénylővel. A megállapodás tartalmazza a felek megnevezését, az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátott adatok megnevezését, átadásuk időpontját, az átadás módját, formátumát, az adatok rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj mértékét, megfizetésének határidejét és módját és az adatok felhasználásának részletes feltételeit (amennyiben ilyen feltételek meghatározásra kerültek).
Az igénylő bírósághoz fordulhat a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében.

A Közadat tv. változásai 2016. január 1-jétől

A 2015. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2016. január 1-jétől módosítja a Közadat tv. egyes szabályait. A módosítás a PSI irányelvet módosító 2013/37/EU irányelv új szabályait illeszti be a Közadat tv-be. Az új irányelv elfogadásának célja az volt, hogy a tagállamok továbbá a polgárok a lehető legnagyobb mértékben kihasználhassák a közszféra által kezelt adatok újrahasznosításából eredő gazdasági és társadalmi előnyöket.
Jelentős változás 2016-tól, hogy a Módtv. Fő szabályként írja elő a közadatok rendelkezésre bocsáthatóságát, míg a Közadat tv. eredeti szövege ezt a végrehajtási jogszabályban megjelölt adatkörök vonatkozásában illetve a szerv vezetőjének döntése függvényében tette csupán lehetővé. Az új szabályok alapján tehát a közfeladatot ellátó szervek által kezelt valamennyi közadat újrahasznosíthatóságát biztosítani kell az erre vonatkozó kérelem esetén. Így a helyi önkormányzat képviselő-testülete a jövőben már nem szabályozhatja az irányítása alá tartozó szervek által kezelt, újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatok körét, csupán az az újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díj mértékének, megállapítása szempontjainak, megfizetése módjának, valamint a díjfizetés kedvezményeinek és a díjfizetés alóli mentességek részletszabályainak megállapítására van lehetősége.
A módosítás a közadatok mellett kiterjeszti a törvény hatályát a kulturális közadatokra, vagyis a múzeumok, könyvtárak, levéltárak és egyéb kulturális intézmények által kezelt kulturális javakra, amelyek újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására a törvény külön szabályokat határoz meg. A főszabálytól eltérően azonban a kulturális közadatok tekintetében végrehajtási jogszabályok állapíthatják meg a kötelezően rendelkezésre bocsátandó adatköröket.
A Módtv. módosítja továbbá a közadatok rendelkezésre bocsátása díjának megállapítására vonatkozó szabályokat is. A 2016. január 1-jétől hatályos szabályok alapján a díj mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok feldolgozásának, rendelkezésre bocsátásának és terjesztésének határköltségét, azaz a rendelkezésre bocsátással közvetlen összefüggésben felmerült költségeket. Ilyen költség a kérelem teljesítéséhez szükséges többletmunka díja, illetve az ehhez közvetlenül kapcsolódó rezsi jellegű kiadások és amortizációs költségek. A díj mértéke – az új szabályok szerint – nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok gyűjtésének, előállításának, feldolgozásának és terjesztésének legfeljebb öt százalékos nyereséghányaddal megnövelt költségét, ha
– a közfeladatot ellátó szervnek a közfeladatainak ellátásával összefüggő költségei jelentős részét saját bevételeiből kell fedeznie,
– jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum a kérelem tárgyát képező közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részben saját bevételből való fedezését írja elő a közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv részére.

A közadatot az igénylő által igényelt formátumban, módon és nyelven kell átadni az igénylőnek. Ha a közadat rendelkezésre bocsátása az igénylő által igényelt formátumban, módon és nyelven
– nem lehetséges,
– aránytalan nehézséggel, egy egyszerű műveleten túlmutató erőfeszítéssel járna,
– az adat vagy adatszerkezet sérülésével járna,
– a közfeladat ellátását akadályozná, vagy
– olyan leíró adat vagy információ rendelkezésre bocsátását is eredményezné, amelynek nyilvánosságra hozatala, megismerhetővé vagy hozzáférhetővé tétele az Info tv.-ben meghatározott alapvető elektronikus információbiztonsági követelmények megsértésével járna
a közadatot elektronikusan, informatikai eszközökkel automatikusan feldolgozható, nyílt formátumban, a leíró adatokkal (metaadatok) együttesen, a rendelkezésre álló nyelven kell az igénylő rendelkezésére bocsátani.

Nem utasítható el közadat igénylés önmagában az Info tv.-ben meghatározott alapvető elektronikus információbiztonsági követelmények biztosítására történő hivatkozással abban az esetben, ha a közadat újrahasznosítása olyan leíró adat vagy információ rendelkezésre bocsátását is eredményezné, amelynek nyilvánosságra hozatala, megismerhetővé vagy hozzáférhetővé tétele az Info tv.-ben meghatározott alapvető elektronikus információbiztonsági követelmények megsértésével járna. A közfeladatot ellátó szervnek ilyen esetekben is kötelessége újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátani a közadatot, csupán az ahhoz kapcsolódó, az információbiztonsági követelmények teljesítését szolgáló, nem hozzáférhető vagy nem nyilvános adatok, adatrészletek eltávolításáról kell gondoskodnia a rendelkezésre bocsátás során.
A Módtv. – a PSI irányelv módosításával összhangban – előírja az adatátadás során az automatikusan feldolgozható, nyílt formátumok előnyben részesítését. A Közadat tv. eredeti rendelkezései is az automatikusan feldolgozható formátumok elsődlegességét írták elő, a nyílt formátumokat azonban eddig nem kellett előnyben részesíteni. Szintén újdonság, hogy a Mód tv. kötelezővé teszi a közadathoz kapcsolódó leíró adatok rendelkezésre bocsátását is. Új szabály, hogy a közfeladatot ellátó szerv nem köteles a közadatok előállításának és tárolásának folytatására azzal a céllal, hogy azokat újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsáthassa.
A fenti módosításokkal összefüggésben módosult az Info tv. mellékletében található közzétételi lista is. A közzétételi lista egyrészt 2016. január 1-jétől kiegészül a kulturális közadatokra vonatkozó adatokkal, másrészt mivel a közfeladatot ellátó szervek által kezelt valamennyi közadat újrahasznosíthatóságát biztosítani szükséges, a közzétételi listában az újrahasznosítható közadatok tételes felsorolása helyett az újrahasznosítható közadat-típusokról szóló tájékoztatást kell közzétenni a közfeladatot ellátó szerveknek. Ez áttekinthető tájékoztatást nyújt a potenciális adatigénylők számára, mivel felhívja a figyelmet a közfeladatot ellátó szerv által kezelt, és az újrahasznosítás szempontjából leginkább releváns adatkörökre.


(dr. Balás Endre)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

25

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR