JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 128-135. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért rendszeresen jelentkező összefoglalókat küldünk az újabb Magyar Közlönyök kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. október 07.

A Magyar Közlöny 2015. évi 135. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. szeptember 22.)


278/2015.(IX.22.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.(XII.6.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 23. (hadigondozásra vonatkozó rendelkezés változása), 2015. október 02.

A rendelet kiterjeszti az önkormányzati tulajdonban lévő lakás, illetve a szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakás bérlője által élvezett kedvezményeket az általa bérelt és megvásárolni kívánt lakásra.

280/2015.(IX.22.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014.(V.5.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. október 23.

A jogszabály pontosítja a felvonó vagy mozgólépcső létesítést, használatba vételét, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetését és áthelyezését érintő hatósági eljárást.
A rendelet értelmében a 20 évnél nem régebbi vagy felújított berendezés esetében, valamint kisteher-felvonó esetében évente, felváltva, egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot kell végezni (korábban a felülvizsgálat a 10 évesnél nem régebbi vagy 10 évnél nem régebben felújított berendezésekre vonatkozott).
Változnak a berendezés műszaki ellenőrzését végző szervezetre vonatkozó előírások: a szervezetnek tevékenységre vonatkozóan éves összes káreseményre legalább 20.000.000 forint összegű éves, továbbá egyedi káreseményre legalább 10.000.000 forint összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Két, egymást követő, karbantartás között a 20 évesnél nem régebben üzembe helyezett vagy felújított berendezés esetében 70 naptári nap, egyéb esetben 35 naptári nap telhet el (korábban: minden esetben a 35 nap volt előírás).
A jogszabály tartalmazza a képzett, vagy betanított felvonóvezetőre vonatkozó előírásokat.

A Magyar Közlöny 2015. évi 134. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. szeptember 21.)


2015. évi CXLII. törvény egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 22.

A törvény a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) módosítását tartalmazza.
A módosítás felhatalmazza a rendőrséget
- felderítő tevékenység végzésére külföldön, valamint
- a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben, a járványügyi intézkedések biztosítása céljából, útvonal, terület, épület lezárására, magánlakásba belépésre.

A törvény módosítja a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény t (Htv.). A jogszabály-változás lehetővé teszi a honvédség számára a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején a fegyverhasználatot, valamint a honvédséget is felhatalmazza a Rtv. szerinti intézkedésekre.

274/2015.(IX.21.) Korm. rendelet az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról
Hatályba lépés: 2015. október 01.

A rendelet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (Are tv.) végrehajtását tartalmazza. A jogszabály értelmében az adós egyezségben megállapított, lakhatási feltételek megtartására szolgáló ingatlanát érintő adósságrendezési kötelezettségei teljesítéséhez törlesztési támogatást vehet igénybe, a rendeletben foglalt szigorú feltételek teljesülése mellett. A támogatott az egyezség megkötésének időpontjában fennálló tőketartozás évi 3,8%-os mértékének megfelelő, de havonta legfeljebb 25.000 forint összegű törlesztési támogatásra jogosult.

24/2015.(IX.21.) IM rendelet a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 22., 2016. október 01. (közjegyzői levéltár elektronikus nyilvántartásár vonatkozó szabályok)

A javarészt technikai jellegű változásokat tartalmazó rendelet módosítja a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991.(XI.26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kjvhr.). Ennek keretein belül tartalmazza a közjegyző okirat-szerkesztési eljárására irányuló kérelem formanyomtatványát.

276/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 22.

A rendelet célja, hogy összhangba hozza a szeptember 26-án életbe lépő, vonatkozó EU rendeleteket a magyar szabályozással. A rendelet értelmében a jelzett időponttól csak a megfelelő hatékonysággal működő és energiatakarékos, ún. kondenzációs kazánok hozhatók forgalomba (a „régi gázkazánok” nem).

A módosítás, használatba állítást rendező, szövege szerint 2015. szeptember 26-át követően nem lakossági szolgáltatásra jogosult felhasználási helyen nem vehető használatba
- olyan fűtőberendezés, amely a  813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helyiségfűtési hatásfokra, vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre,
 - olyan vízmelegítő, amely a  814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre
vonatkozó előírásoknak nem felel meg.

A módosítás második eleme értelmében 2016. július 1-ét követően – a  típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – lakossági szolgáltatásra jogosult felhasználási helyen nem vehető használatba
- olyan fűtőberendezés, amely a  813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helyiségfűtési hatásfokra, vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre,
- olyan vízmelegítő, amely a  814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre
vonatkozó előírásoknak nem felel meg.
 
2015. szeptember 26. után tehát a vonatkozó EU rendeleteknek nem megfelelő fűtőberendezés nem hozható forgalomba, a 2016. július 1-éig terjedő, átmeneti időben pedig csak a szeptember 26. előtt már forgalomba hozott készülékek forgalmazhatóak és helyezhetők üzembe.

A Magyar Közlöny 2015. évi 132. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. szeptember 18.)


42/2015.(IX.18.) EMMI rendelet a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról
Hatályba lépés: 2015. október 19.

A rendelet a hagyományos, kínai gyógyászat engedélyezésével kapcsolatos előírásokat tartalmazza. A tevékenységre jogosító engedély iránti kérelmet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ részére kell benyújtani. Az engedély megadásához legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása szükséges, a tevékenység végzésére jogosító engedély legfeljebb öt évre adható,
A rendelet kiegészíti a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997.(V.28.) NM rendeletet . A változás értelmében a tevékenységet végző nem keltheti azt a látszatot, hogy orvosi cím használatára és orvosi tevékenység folytatására jogosult és a tevékenység a konvencionális gyógyítási tevékenységet helyettesíti.
A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végzett egészségügyi tevékenység engedélyezésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatás díja 168.000 Ft.

272/2015.(IX.18.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet és az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 19.

A rendelet a hagyományos, kínai gyógyászat engedélyezésével kapcsolatos módosításokat tartalmazza.

52/2015.(IX.18.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013.(X.17.) NFM rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 26.

- gépjárművezetők ADR vizsgájára, állati eredetű melléktermékek szállítására, valamint a veszélyes anyagok csomagolására vonatkozó változások.

53/2015.(IX.18.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013.(X.17.) NFM rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 26.

A módosítás értelmében a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzatról (RID) szóló oktatásban való részvételről szóló igazolást a jármű személyzetének a szállítás ideje alatt magánál kell tartania és azt a hatósági ellenőrzéskor be kell mutatnia.
A rendelet emellett tartalmazza a fertőző anyagnak nem minősített, valamint állati eredetű melléktermékek jogszabályi előírások alapján végzett ártalmatlanításából származó feldolgozott termékek szállíthatóságára vonatkozó elírásokat.

A Magyar Közlöny 2015. évi 130. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés ideje: 2015. szeptember 16.)


A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5014/2015/4. számú határozata
Közzététel: 2015. szeptember 16.

Az ügy tárgya: parkolójegy utólagos bemutatása. A határozat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól szóló 30/2010.(VI.4.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek megsemmisítését tartalmazza.
A döntés elvi tartalma szerint konkrét normakontroll eljárás során a törvényellenesnek ítélt rendelkezéssel tartalmilag azonos új önkormányzati szabályozás a korábbi határozat érvei alapján megsemmisítendő.
A parkolással kapcsolatos közszolgáltatási szerződéses viszony törvényi alapját a helyi önkormányzatokról szóló törvény közszolgáltatási kötelezettséget megállapító rendelkezései, és a közúti közlekedésre vonatkozó törvényi szabályok képezik. Ezen törvények és az általuk meghatározott keretek között megalkotott önkormányzati rendelet adja a parkolás-üzemeltető és a közszolgáltatást igénybe vevő közötti szerződés tartalmi elemeit.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

18

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR