JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 118-126. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat küldünk az újabb Magyar Közlönyök kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. szeptember 17.

A Magyar Közlöny 2015. évi 126. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. szeptember 10.)


255/2015.(IX.10.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.(XII.23.) Korm. rendelet, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet e-kártya megvalósításához szükséges kijelölésekkel összefüggő módosításáról
Hatályba lépés: 2016. január 01.

A rendelet iránymutatása szerint a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartását a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) végzi.
A jogszabály rendelkezése értelmében a korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott és a cselekvőképes nagykorú polgár kérelmére elektronikus aláírás hitelesítési szolgáltatást a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nyújt.

257/2015.(IX.10.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011.(XII.20.) Korm. rendelet és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009.(XII.29.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 11., 2016. január 01. (számítási szabályok változása), 2016. augusztus 31.

A módosítás értelmében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Sztv.) alapján indított felnőttoktatás körében változik a szakképesítésenként meghatározott súlyszorzó.
A módosított rendeletek kiegészülnek az állami támogatás kiszámításának új szabályaival a szakképző iskola tanulójával kötött, tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetében.

A Magyar Közlöny 2015. évi 125. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. szeptember 08.)

240/2015.(IX.8.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól
Hatályba lépés: 2015. szeptember 09.

A rendelet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény végrehajtása.

241/2015.(IX.8.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról

Hatályba lépés: 2015. szeptember 09.

A rendelet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény végrehajtása.

242/2015.(IX.8.) Korm. rendelet a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény , és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CVII. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 09.

A rendelet a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar létrehozásával összefüggésben a Vht-hez kapcsolódó kormányrendeletek technikai jellegű módosítását tartalmazza.

249/2015.(IX.8.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 09., 2016. január 01.

A módosítás jelentősen kiegészíti az eredeti, 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet szabályait.
Az új szabályok hatálya kiterjed
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ben (Nkt.) meghatározott köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottakra, azok munkáltatójára, valamint
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra.

A jogszabály
– részletesen meghatározza a köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelményeket, valamint a szakmai gyakorlat menetét;
– részletezi a minősítő vizsga eljárási szabályait, valamint a minősítési eljárás tartalmi elemeit;
– meghatározza a gyakornoki időre és a mentorálásra vonatkozó részletes szabályokat.

A Magyar Közlöny 2015. évi 124. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. szeptember 07.)


2015. évi CXL. törvény egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 08. (környezetvédelmi, államhatárról, valamint a földről szóló törvények), 2015. szeptember 15.

A „menekültválsággal” összefüggő, átfogó szabályozás több, alapvető törvény módosítását tartalmazza.

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) módosítása változtat a közigazgatási eljárás illetékességi szabályain: a határon lefolytatott eljárások eredményeként az elfogadhatatlanság tárgyában hozott menekültügyi határozat bírósági felülvizsgálati eljárására a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes.

2. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) módosítása új büntető tényállásokat állapít meg. Ezek a
– határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A. §);
– határzár megrongálása (Btk. 352/B. §);
– határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása (Btk. 352/C. §).
Az új tényállások mellett szigorodik az embercsempészés (Btk. 353. §) tényállása is.

3. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.) módosítása új szabályokat állapít meg a kiutasítás végrehajtásának elhalasztására vonatkozó eljárásban.

4. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) módosítása keretében megállapítást nyernek a határzárral kapcsolatos bűncselekmények új eljárási szabályai (új, XXVI/A. fejezet).

5. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása keretében meghatározásra kerülnek a határon lefolytatott eljárás, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet és azzal kapcsolatos eljárás szabályai. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása a tranzitzóna kialakítására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

2015. évi CXLI. törvény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 08.

A jogszabály értelmében az eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelének közlését előíró rendelkezést a 2017. január 1-jét megelőzően megtett nyilatkozatok esetében úgy kell alkalmazni, hogy az eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelének hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét kell feltüntetni.
Az állami adóhatóság 2016. július 1-ig hivatalból megállapítja mindazon magánszemélyek adóazonosító jelét, akik 2016. december 31-ig nem töltik be 25. életévüket és adóazonosító számmal nem rendelkeznek és az adóazonosító jelről 2016. november 30. napjáig hatósági igazolványt állít ki.

A Hivatalos Értesítő 2015. évi 42. száma
(megjelenés ideje: 2015. augusztus 25.)

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a 2015-ben Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb létszámáról
Közzététel: 2015. augusztus 25.

Az iránymutatás értelmében a 2015-ben Magyarországon egyidejűleg munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb létszáma 59 ezer fő.
 
A Magyar Közlöny 2015. évi 123. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. szeptember 04.)

234/2015.(IX.4.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről
Hatályba lépés: 2015. szeptember 05.

A jogszabály a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény végrehajtása. A rendelet értelmében az adósságrendezési eljárásban a Családi Csődvédelmi Szolgálat (CsSz) területi szervei és az általuk kijelölt családi vagyonfelügyelők tevékenysége feletti szakmai felügyeletet a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve útján gyakorolja.

235/2015.(IX.4.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek részvételével összefüggő szabályokról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 05.

A rendelet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény végrehajtása.

23/2015.(IX.4.) NGM rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 05.

A rendelet több, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő rendeletet módosítását és kiegészítését tartalmazza, köztük az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) működésével összefüggő új szabályokat.
1. A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003.(VII.1.) PM–IM együttes rendelet módosítása részletes szabályokat határoz meg az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan.
2. A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004.(IV. 5.) PM rendelet módosítása értelmében az elektronikus árunyilatkozatot beküldő képviselő és a kezességet vállaló személyének azonossága esetén az elektronikus árunyilatkozatot úgy tekintendő, mint a kezességi nyilatkozatban foglalt kötelezettségeket tartalmazó nyilatkozat.
3. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) működésével összefüggésben módosul a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014.(XII.31.) NGM rendelet mellékletében szereplő kockázatos termékek köre.
4. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015.(II.27.) NGM rendelet módosítása szerint 2015. szeptember 05-től nem tartoznak az EKÁER hatálya alá a biztonsági okmányok, azok alapanyagai és félkész termékei, a biztonsági papír, továbbá a bankjegy- és érmekibocsátás keretében szállított termék (ideértve azok alapanyagait és az előállítására szolgáló eszközöket is).

A Magyar Közlöny 2015. évi 122. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés ideje: 2015. szeptember 02.)

21/2015.(IX.2.) IM rendelet a természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 05., 2015. október 03. (környezettanulmány díjára vonatkozó rendelkezések)

A jogszabály a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény végrehajtása. A rendeletben részletezett környezettanulmány célja az adósságrendezés kezdeményezésére irányuló kérelemben és mellékleteiben foglalt egyes adatok és nyilatkozatok valóságtartalmának és teljességének megvizsgálása, az adós lakóingatlanának helyszíni megtekintésével. A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerve az adós lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét kéri fel a környezettanulmány elkészítésére.

Magyar Közlöny 2015. évi 121. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje:2015. augusztus 31.)


19/2015.(VIII.31.) IM rendelet a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 01., 2015. október 01. (igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó rendelkezések)

A rendelet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény végrehajtása.

47/2015.(VIII.31.) NFM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013.(V.31.) NFM rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 15.

Az NFM közleménye szerint "a jogszabály pontosítja a teherautók után fizetett díjköteles útszakaszok listáját, valamint tartalmazza az idén átadott és átadandó útszakaszok díjasítását is. A nyáron átadott szakaszok esetében, például az M43 országhatárig tartó szakaszán, vagy az M85 korábban átadott részein októbertől kell fizetni a teherautók után. A később átadandó gyorsforgalmi vagy főúti díjköteles szakaszokon november elsejétől kell fizetniük a fuvarozóknak."

Magyar Közlöny 2015. évi 120. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. augusztus 28.)


39/2015.(VIII.28.) EMMI rendelet egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 01.

A jogszabály összesen kilenc, oktatási tárgyú miniszteri rendelet technikai jellegű módosítását tartalmazza, a hivatalok elnevezésének változására tekintettel.

40/2015.(VIII.28.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 05.

A módosítás értelmében a rendelet a középiskolák 11-12. évfolyamai számára előírt belügyi rendészeti ismeretek tantárgy kerettantervével egészül ki.

15/2015.(VIII.28.) IM rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 01.

A jogszabály a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény végrehajtása. A rendelet melléklete a „Kérelem adósságrendezési eljárás kezdeményezésére” nyomtatvány tartalmát állapítja meg. Az adósságrendezésre vonatkozó nyomtatványok a Családi Csődvédelmi Szolgálat hivatalos honlapjáról (http://www.csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok) elérhetőek.

16/2015.(VIII.28.) IM rendelet a természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól
Hatályba lépés: 2015. szeptember 01.

A jogszabály a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény végrehajtása.

18/2015.(VIII.28.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002.(VIII.1.) IM rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 01.

A rendelet kiegészíti a BÜSZ szabályait a természetes személyek bírósági adósságrendezésének ügyviteli szabályaival.

21/2015.(VIII.28.) NGM rendelet egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályba lépés: 2015. október 01.

A rendelet technikai jellegű változtatásokat tartalmaz egyes munkavédelmi tárgyú jogszabályokban.
 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

18

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR