SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Fenntartóváltás a szakképzésben (1. rész)
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az iskolai rendszerű szakképzést folytató iskolák nagy része a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került 2013. január 1-jével, amely iskolák korábban a megyei intézményfenntartó központok, azt megelőzően pedig nagyrészt a helyi, megyei önkormányzatok fenntartásában működtek. Jelen írás a fenntartóváltással kapcsolatos kormányrendeleti szabályozásból eredő feladatokat foglalja össze a vonatkozó törvényi változásokra történő kitekintéssel.

2015. július 30.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, azaz az állami intézményfenntartó központ 2015 nyarán átalakul, és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2014 végi módosítása, a Kormány 2015 tavaszi rendeletei és az Szt. újabb módosítása következtében a Nemzetgazdasági Minisztérium veszi át a legtöbb szakképző iskola fenntartásával járó feladatokat.

A fenntartóváltás mellett rendkívül sok egyéb változás is érinti az iskolai rendszerű szakképzés rendszerét, amelyeket az Szt. 2015. június 4-én kihirdetett és hét különböző időpontban hatályba lépő módosításai testesítenek meg.

2015. június 12-én lépett hatályba a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: módosító törvény), amely
− egyrészt a fenntartóváltásnak a 2014. év végi módosítással lefektetett egyes szabályait változtatta meg,
− másrészt kijelölte a fenntartóváltást követően kialakítandó szakképzési centrumok kereteit.

A Magyar Közlönyben 2015. május 21-én jelent meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) kormányrendelet (a továbbiakban: fenntartóváltó kormányrendelet), amely a szakképző iskoláknak a 2015. július 1-jétől életbe lépő fenntartónkénti megoszlását tartalmazza.

A fenntartóváltó kormányrendelethez kapcsolódóan jelent meg 2015. június 12-én (a módosító törvény hatálybalépése napján), és másnap életbe is lépett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) kormányrendelet (a továbbiakban: operatív kormányrendelet), amely a fenntartóváltás egyes operatív kérdéseit részletezi.

A két kormányrendelet együtt adja meg a kereteit az új rendszernek, valamint tartalmazza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában 2015. június 30-ig működő és a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába 2015. július 1-jétől átkerülő szakképző iskolák
− felsorolását,
− a kiválás kérdéseit,
− a kiválásig vállalható kötelezettségek rendjét,
− az alapító okiratok elkészítését,
− az átkerülő munkavállalók egyes foglalkoztatási kérdéseit,
− az átadás-átvétel kötelező tartalmi elemeit és
− az ingó-, ingatlan eszközök átadásának rendjét.

A fenntartóváltás új törvényi szabályai

A 2014 decembere és 2015. július 1. közötti időszak

Az Szt. már 2014 végén rendelkezett arról, hogy az állami szakképző iskolák többsége a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kerül. (Az egyéb állami fenntartású iskolák státusza nem változik, tehát a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és az ugyancsak jelentős szakképzési feladatot ellátó, Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában működő szakképző iskoláké.)

A fenntartóváltás törvényi alapjait a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény fektette le, amely módosította az Szt.-t is, ezek a rendelkezések azonban jelentősen kiegészültek a módosító törvénnyel. Minderre úgy került sor, hogy mind a fenntartóváltás, mind az intézményintegráció (amelyeket meg kell különböztetni egymástól), viszonylag rövid időintervallumon belül valósulnak meg.
A folyamat során 2014. december 15-én megalakult a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, amely 2015. július 1-jétől az iskolafenntartói feladatok egy részét, annak operatív vonatkozásait látja el, és egyben általános jogutódja is a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal létrejöttével, majd a 2015. július 1-jei fenntartóváltással módosult a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe és – először 2015. január 1-jével, majd 2015. július 1-jével – a központ feladatkörét és hatáskörét szabályozó jogszabály, A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) kormányrendelet is változott. Utóbbiban az elkerülő, kiváló szakképző iskolák miatt a szakképzési feladatok tekintetében jelentkező hangsúlyeltolódás és volumencsökkenés került részben szabályozásra, de úgy, hogy a központnál maradó szakképző intézmények miatt bizonyos szakképzési feladatokat a központ is el fog látni.

Alapvető különbség a 2015. július 1-je előtti és utáni fenntartási modell között, hogy míg 2015. június 30-ig az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyik háttérintézménye a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (tehát nem az oktatásért felelős miniszter) volt a fenntartói jogkörben eljáró szerv, addig a 2015. július 1-je utáni időszakban maga a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, azaz a nemzetgazdasági miniszter. Ennek kormányzati mintájául a Vidékfejlesztési (majd Földművelésügyi) Minisztérium által kialakított szakképző iskolafenntartási modell szolgált.

A nemzetgazdasági miniszter bizonyos operatív feladatokat a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalon vagy annak vezetőjén keresztül lát el. Igaz, az Szt. 5/A. §-ának még a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény által módosított eredeti – de végül hatályba nem léptetett – rendelkezése szerint a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a fenntartásában lévő szakképző iskolákat az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, azaz a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalon útján tartotta volna fenn és működtette volna. A módosító törvény azonban arról rendelkezett, hogy ez a változtatás nem lép életbe 2015. július 1-jén, így a fenntartói jogok címzettje a nemzetgazdasági miniszter lett (maradt). Ezzel összhangban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és az Szt. által használt „állami intézményfenntartó központ” fogalmán továbbra is csak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ értendő.

 A Módosító Törvény szerinti eljárás

A 2015. július 1-jén bekövetkezett fenntartóváltás végleges szabályait a módosító törvény határozta meg, annak is az átmeneti rendelkezései. Ezt megelőzően is számos teendő volt a fenntartóváltás előkészítése érdekében, ezért a fenntartóváltás miatt követendő, elsősorban az emberi erőforrások miniszterre és a nemzetgazdasági miniszterre vonatkozó eljárás új átmeneti szabályai már 2015. június 12-én hatályba léptek. Ebben az eljárásban egyrészt több minden is változott a 2014 végén elfogadott eredeti szabályokhoz képest, másrészt azokat sokkal részletesebben is fogalmazták meg.

A módosító törvénnyel eszközölt változtatás értelmében az Szt. szerinti intézményintegrációhoz szükséges szakképzési feladat- és intézményátadást 2015. július 1-jei hatállyal kell végrehajtani, ezenfelül meghatározták
− az átadás elemeit és annak módját,
− az azzal kapcsolatos döntések rendjét,
− a futó projektek sorsát,
− a létrejövő szakképzési centrumok helyzetét és
− annak egyes intézményvezetői kérdéseit.

A követendő eljárást rögzítő átmeneti szabályozás szerint ez a szakképzési feladat- és intézményátadás – az általános rendelkezésektől eltérően, kivételesen – nem minősül az Nkt. szerinti intézményátszervezésnek. Az Nkt. 84. § (7) bekezdése szerint egyébként a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény
− fenntartói jogának átadásával,
− a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet
o    egyesítéssel, ami lehet beolvadás vagy összeolvadás, illetve
o    szétválasztással, ami lehet különválás vagy kiválás,
− a megszüntetésével vagy
− átszervezésével kapcsolatban.

A törvény ezzel összefüggésben egy olyan biztosítékot is megfogalmazott, amely az új intézményfenntartó érdekeit védi. Eszerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter az Nkt. 84. § (7) bekezdése szerinti, szakképzési feladatellátást érintő döntést kizárólag a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével hozhat.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2015. július 1-jén a kezelésében lévő, szakképzési feladatot szolgáló
− humán erőforrást,
− ingatlant,
− ingóságot és
− vagyoni értékű jogot a nemzetgazdasági miniszternek átadta, a használatában lévő eszközöket pedig rendelkezésére bocsátotta az átadás napjától, de a törvény kitért arra is, hogy ennek legalább a 2015. január 1-jei állapot szerint kellett megtörténnie.

A fenntartóváltást követően végrehajtott intézményintegráció alapján létrejövő szakképzési centrumok veszik át fokozatosan a térségi integrált szakképző központok szerepét. Ezért a törvény arról is rendelkezik − többek között −, hogy amennyiben van még az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság formájában működő térségi integrált szakképző központ, akkor a térségi integrált szakképző központ feladatait és az ezzel összefüggő projekt-végrehajtási és projekt-fenntartási kötelezettségeit 2015. július 1-jei hatállyal át kell adnia a szakképzési centrum részére.

A szakképzési centrum által 2015. július 1-jével átvett közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a tan- és egyéb eszközöket, felszereléseket – a közfeladat-átvételhez kapcsolódó megállapodás alapjául szolgáló leltár szerint a közfeladatot átvevő szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelésébe került a közfeladat átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanban történő megszűnésének időpontjáig. A vagyonkezelői jog a szakképzési centrumot a térségi integrált szakképző központ esetében az önkormányzati tulajdoni hányad tekintetében illeti meg.

(Ez utóbbi rendelkezéseket nem kellett a földművelésügyért felelős miniszter fenntartásában lévő szakképző iskolák és a kizárólag nem állami, nem önkormányzati részvétellel létrejött térségi integrált szakképző központok által ellátott közfeladathoz kapcsolódó, valamint az olyan ingatlan és ingó vagyonra alkalmazni, amely tekintetében a szakképzési centrumot ingyenes vagyonkezelés, illetve ingyenes használat illeti meg.)

A fenti vagyonkezelés részletes szabályairól, továbbá az ingóvagyon átadás-átvételéről 2015. január 1-jei állapot szerint a szakképzési centrum és az ingatlan, illetve ingó vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást kell, hogy kössön. A törvény nem enged sok választást az érintettek részére, ugyanis ha a megállapodás nem jönne létre, akkor az egyrészt nem akadálya az ingatlan, ingó vagyon használatbavételének, másrészt a vagyonkezelői jogot a nemzetgazdasági miniszter közigazgatási hatósági határozattal is bejegyeztetheti az ingatlan-nyilvántartásba.

Az átmeneti rendelkezés azt is lehetővé tette, hogy a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a szakképzési centrum tekintetében nyilvános pályázati kiírás nélkül adhasson intézményvezetői, tagintézmény-vezetői megbízást, ha az a közfeladat átvétele miatt szükséges. Az ilyen speciális eljárás alapján létrejött megbízás a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb a 2015/2016-os tanév végéig szólhat.
Következő cikkünkben a fenntartóváltó kormányrendeletről olvashatnak.


(Nádasdy Bence)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

13

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR