JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 78-84. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat küldünk az újabb Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. július 01.

A Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés: 2015. június 18.)


2015. évi LXXI. törvény a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról
Hatályba lépés: 2015. június 19., július 01. (Pp., Ktv, jogállási törvények, Ütv. elektronikus kapcsolattartás),  augusztus 17. (hagyatéki eljárás)

A megfeleltetési eljárás lényege, hogy ugyanazon örökhagyó után több uniós államban levő minden hagyatéki vagyontárgy tekintetében 2015. augusztus 17-től elegendő lesz egyetlen tagállamban lefolytatni az eljárást. A joghatóságot és az alkalmazandó öröklési jogot az örökhagyó halála-kori szokásos tartózkodási helye alapozza meg, A külföldön hozott határozat, vagy európai öröklési bizonyítvány birtokában az örökös hozzájuthat az őt megillető hagyatéki vagyontárgyhoz.
Az idegen dologi jog magyarországi bejegyeztetéséhez az idegen dologi jogot a vagyontárgy fekvés helye szerinti tagállam jogában létező, az eredetihez legközelebb álló dologi joghoz kell igazítani, az idegen dologi jog megfeleltetéséről szóló határozatot a magyar bíróság hozza.
A törvény a földhivatalok részére speciális eljárási szabályokat állapítás meg az európai öröklési bizonyítvány birtokában igényt érvényesíteni kívánó ügyfelek ingatlan-nyilvántartási ügyeiben.
A törvény módosítja a hagyatéki eljárást, kiegészítve azt a külföldi hagyatékra vonatkozó eljárási szabályokkal. Bevezeti a hagyatéki eljárási igazolás okiratot a külföldi vagyontárgy meglétének és hagyatékhoz tartozásának igazolására,

A törvény több ponton is módosítja a polgári perrendtartást (1952. évi III. törvény ):
– 2015. július 01-től kizárólag lehetőség, 2016. január 01-től viszont kötelező az eljárás minden szakaszában az elektronikus kommunikáció,
– közjegyzői okiratszerkesztés a jövőben kizárólag kérelemre indulhat,
– a közjegyzői közreműködés szigorúbb szabályozása: „fairbank-törvény” hatálya alá tartozó jogügyletek esetén fő szabály az adós lakóhelye, tartózkodási helye szerinti közjegyző illetékessége. Azokban az esetekben, ahol a jogügylet tárgya vagy biztosítéka ingatlan, vagylagosan az ingatlan fekvése szerinti közjegyző is eljárhat. Ezen illetékességi szabályok megsértésével készült közjegyzői okirat nem minősül közokiratnak,
– a közjegyzői jogállás változása: ha a közjegyző szolgálati jogviszonya az öregségi nyugdíjkorhatár elérésével vagy felmentéssel megszűnik, a meglévő irodai infrastruktúra felhasználásával a közjegyzői iroda korlátolt felelősségű társasággá alakulhat.

A törvény 26. §-a a Ptké. kiegészítését is magában foglalja (Ptké. 22/A §: az ügyész keresetindítási joga közérdekben okozott sérelem megszüntetése érdekében).

2015. évi LXXII. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról
Hatályba lépés: 2015. június 19., 2015. július 01. (stabilitási számlára befizetés), július 04. (szerencsejáték tv., reklámközvetítői szerződés)

A törvény 19 törvény összesen módosítását tartalmazza.
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása a megyei hatókörű városi múzeum állami feladatait részletezi, régészeti lelőhelyekkel és módszertani műhelygyakorlatokkal kapcsolatos feladatokat állapít meg,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény a reklámközvetítésre vonatkozó szerződések szabályaival egészül ki,
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása, valamint az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása: a szociális temetésre vonatkozó rendelkezések hatályba léptetése 2017. január 01-ig el lett halasztva,
- a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása értelmében a dohánytermék nagykereskedő köteles a dohány-kiskereskedelmi ellátó részére mindenkor akkora készletet biztosítani, amely legalább 10%-kal (korábban: 15%-kal) meghaladja a dohánytermék-nagykereskedő által forgalmazott dohánytermékek heti (korábban: kétheti) átlagos kiskereskedelmi értékesítési mennyiségét (2015. november 01-től hatályos rendelkezés).

2015. évi LXXIV. törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről
Hatályba lépés: 2015. június 19., július 19. (rehabilitációs hozzájárulás fizetése))

A törvény technikai jellegű módosításokat tartalmaz. Kiterjeszti az esélyegyenlőségi törvényt a kölcsönbeadó és a kölcsönzött munkavállaló között a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti munkaerő-kölcsönzés alapján fennálló jogviszonyra, emellett a szövetkezeti tagsági viszonyt is munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak ismeri el.
A rehabilitációs hozzájárulás fizetése tekintetében a kölcsönzött munkavállalót a kikölcsönzés tartama alatt a kölcsönvevőnél, – a kölcsönbeadónak a kölcsönvevő felé tett erre irányuló nyilatkozata esetén a kölcsönbeadónál – kell a rehabilitációs hozzájárulás alapjául szolgáló statisztikai létszám számítása során figyelembe venni.

2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
Hatályba lépés: 2015. július 01.

Az átadás-átvétel rendjét részletesen meghatározó törvény. Az önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanok és az ingatlanok tulajdonjogát megszerző fenntartó önkormányzatok felsorolását a törvény melléklete tartalmazza.

2015. évi LXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
Hatályba lépés: 2015. július 01.

A törvény a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) módosítását tartalmazza, megállapítva a korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztására vonatkozó büntető eljárási szabályokat (kizárólag ügyészség végzi a nyomozást).
A törvény
 – bővíti az elektronikus kapcsolattartás szabályait,
– lehetővé teszi a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozóan is az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét,
- részletszabályokat tartalmaz a rendbírság elévülésére vonatkozóan,

A törvény módosítja a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény t is (a továbbiakban: Szabs. tv.).  
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) módosítása keretében kimodja, hogy a befolyás vásárlása akkor is büntetendő, ha magát hivatalos személynek kiadó személy részére vagy rá tekintettel másnak jogtalan előnyt ad vagy ígér. Új bűncselekményként kerül szabályozásra a korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 300. §), továbbá a  tiltott szerencsejátékra felhívás.
A törvény technikai jellegű módosításokat tartalmaz a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) körében.

2015. évi LXXVIII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény , valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról
Hatályba lépés: 2015. június 19., szeptember 01. (mezőgazdasági termékekre vonatkozó előírások)

A törvény értelmében a Gazdasági Versenyhivatal jogosult a mezőgazdasági termékekre vonatkozó megállapodás esetén, ha uniós jogba ütközik (agrárpiaci rendtartásból került át),
- kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén – kivéve az Európai Unió jogába való ütközés esetét – bírság kiszabása helyett az eljáró versenytanács figyelmeztetést is alkalmazhat,
- iratbetekintés: korlátozottan betekinthető iratokhoz a GVH a titokjogosulttal előzetes konzultáció hiányában is hozzáférhet,
- pontosítások: versenyfelügyeleti eljárásra a Ket. felsorolt rendelkezéseit kell alkalmazni,
- fúzió engedélyezése: engedélykérelem csupán az összefonódásra okot adó esemény (szerződéskötés, nyilvános ajánlattételre való felhívás közzététele vagy irányításszerzés más módon) bekövetkeztét követően terjeszthető elő a GVH-hoz.
- eljárási költség viselése: a kötelezettségvállalást felajánló félnek kell viselnie a versenyfelügyeleti eljárás költségeit is.
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény kiegészítése: amennyiben a közbeszerzésekért vagy az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a közbeszerzési eljárások, szerződések, illetve szerződésmódosítások közbeszerzési-jogi ellenőrzése során a Tpvt. megsértését észleli, vagy azt alapos okkal feltételezi, a minősített adat kivételével a GVH-nak jogosult átadni az ellenőrzés során szerzett adatot.

2015. évi LXXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról
Hatályba lépés: 2015. július 02.

A törvény javarészt technikai jellegű módosításokat tartalmaz a külhoni magyarság értéktárában szereplő nemzeti értékek kiemelésével, és védetté nyilvánítja a „hungarikum” kifejezést.

A Magyar Közlöny 2015. évi 83. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés: 2015. június 17.)


27/2015.(VI.17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
Közzététel: 2015. június 17.

A határozat Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEOP) keretein belül megjelenő fejlesztések és stratégiai célok megfogalmazását tartalmazza (az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek a javítása, a természeti értékek és erőforrások védelme és fenntartható használata, az erőforrás-takarékosság javítása, a gazdaság zöldítése).
A célok megvalósítása elsősorban nem többlet-ráfordítást igényel, hanem a tervezhető források koordinált, hatékony - a prioritásokhoz igazodó - felhasználását célozza, melyben meghatározó szerepe van az uniós- és az egyéb nemzetközi támogatásnak.

28/2015.(VI.17.) OGY határozat a biológiai sokféleség megőrzésének 2015–2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról
Közzététel: 2015. június 17.

A határozat célja, hogy meghatározza Magyarország európai léptékben is kiemelkedően változatos élővilágának fennmaradását, a biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások további hanyatlásának megállítását, valamint az ökoszisztémák – lehetőség szerinti – javítását biztosító feltételeket, feladatokat.

A Magyar Közlöny 2015. évi 82. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés: 2015. június 16.)


Az Alkotmánybíróság Magyar Közlönyben közzétett határozata

20/2015.(VI.16.) AB határozat az adóhatósági határozatokat felülvizsgáló bírósági eljárásokkal kapcsolatos alkotmányos követelményről és bírói kezdeményezés elutasításáról
Közzététel: 2015. június 16.

Az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdéséből és a XXVIII. cikk (7) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény, hogy a 9/2013.(III.6.) AB határozat rendelkező részének 1. pontjában foglalt alkotmányos követelmény azokban az adóhatósági és adóhatósági határozatokat felülvizsgáló bírósági eljárásokban is alkalmazandó, amelyek olyan személy mögöttes felelősségét érintik, aki az adóhatósági eljárás megindításakor már nincs a mögöttes felelősségét megalapozó jogviszonyban az adótartozásért elsődlegesen felelős szervezettel.

A Magyar Közlöny 2015. évi 81. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés: 2015. június 15.)


28/2015.(VI.15.) BM rendelet az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Hatályba lépés: 2015. július 01.

A rendelet az automatikus adatátvételi szolgáltatásban közreműködő elektronikus információs rendszerek alapvető biztonsági követelményeit határozza meg.

Az Alkotmánybíróság Magyar Közlönyben közzétett határozata

18/2015.(VI.15.) AB határozat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 96. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazásának kizárásáról
Közzététel: 2015. június 15.

A határozat értelmében a 2003. évi C. törvény 96. § (4) bekezdésében szereplő rendelkezés („a mobil rádiótelefon szolgáltatás nyújtásához szükséges antennák, antennatartó-szerkezetek és az azokhoz tartozó műtárgyak elhelyezése és működtetése során bekövetkező zavarás a környezetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági és építésügyi jogszabályok által megszabott határértékek betartása esetén nem minősül a Ptk.-ban meghatározott szükségtelen zavarásnak”)  a tulajdonhoz való jog indokolatlan korlátozását jelenti.

A Magyar Közlöny 2015. évi 80. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés: 2015. június 12.)


142/2015.(VI.12.) Korm. rendelet az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról
Hatályba lépés: 2015. július 01.

A rendelet valamennyi nyilvántartó számára lehetővé  teszi, hogy a nyilvántartásában szereplő adatokat adatkapcsolat-szolgáltatás keretében más nyilvántartóknak átadja, ha erre igény mutatkozik. Ezzel együtt minden adatkapcsolat-szolgáltatást nyújtó nyilvántartót kötelez arra, hogy az adatkapcsolat-szolgáltatás rendjének biztosítása érdekében adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzatot készítsen.
A központi címregiszter, anyakönyvi nyilvántartás, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása, ingatlan-nyilvántartás, egészségbiztosítási nyilvántartás elsődleges adatai továbbítására vonatkozó kötelezettségeket a nevezett nyilvántartóknak legkésőbb 2018. március 01. napjától kell teljesíteniük.

143/2015.(VI.12.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. június 13., 2015. június 15.

A módosítás révén a köznevelési törvény végrehajtási rendelete új (I./A.) fejezettel egészül ki, amely a köznevelési szerződés tartalmi feltételeinek részletes meghatározását tartalmazza.

146/2015.(VI.12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról
Hatályba lépés: 2015. június 13., 2015. július 01.

A rendelet értelmében a KLIK-ből kiváló, szakképzési feladatokat ellátó köznevelési intézmények állami intézményként működő szakképzési centrumokhoz kerülnek átadásra. A rendelet a kiválás és intézményátadás menetrendjét és részletes feltételeit állapítja meg.

A Magyar Közlöny 2015. évi 79. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés: 2015. június 09.)


139/2015.(VI.9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről
Hatályba lépés: 2015. szeptember 01.

A rendelet, képzési területenként, az alapképzési, mesterképzési szakok és felsőoktatási szakképzések felsorolását, továbbá a felsőoktatásban szerezhető képesítések 2016-2017-es tanévre érvényes jegyzékét tartalmazza.

140/2015.(VI.9.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996.(XII.23.) Korm. rendelet , valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 02.

A rendelet részletesen meghatározza az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységet folytató vállalkozás tevékenységért felelős személyére előírt képesítési követelményeket. Az utazási vállalkozónak a képesítésre előírt szigorúbb követelményeket 2015. december 31-ig kell teljesítenie,

17/2015.(VI.9.) NGM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997.(III.5.) IKIM rendelet , valamint az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010.(V.14.) NFGM rendele t módosításáról
Hatályba lépés: 2015. június 17.

A rendelet értelmében mindazokban az üzletekben, amelyeknek a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény szerint az általános zárva-tartási időszak alatt nyitva tarthatnak, ezen időszak alatt a következő személyek is folytathatnak kereskedelmi tevékenységet:
– kiskereskedelmi szakképesítéssel nem rendelkező egyéni vállalkozó,
– egyéni cég tagja,
– gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel rendelkező tagja, valamint
– segítő családtag

A Magyar Közlöny 2015. évi 78. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés: 2015. június 05.)


Az Alkotmánybíróság Magyar Közlönyben közzétett határozata

16/2015.(VI.5.) AB határozat az Országgyűlés 2015. április 28-ai ülésnapján elfogadott, de még ki nem hirdetett, az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról
Közzététel: 2015. június 04.

A határozat alapja az Országgyűlés 2015. április 28-ai ülésnapján elfogadott – T/3788. számon benyújtott –, az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény előzetes normakontrollja.
Az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése – többek között – előírja, hogy a termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) bekezdéshez szükséges célok eléréséhez, így a természet védelméhez, fenntartásához és megőrzéséhez szükséges korlátait és feltételeit sarkalatos törvény határozza meg. Ennek megfelelően védett és védelemre tervezett területek nemzeti Földalapba kerüléséhez minősített (kétharmados) többségű elfogadás szükséges.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR