JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 73-77. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat küldünk az újabb Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. június 19.

A Magyar Közlöny 2015. évi 77. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. június 04.)


2015. évi LX. törvény a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról
Hatályba lépés: 2015. július 01., 2018. január 01.

A törvény a bíróságok illetékességi területének változásait foglalja össze 2015. július 01-től, valamint 2018. január 01-től.

2015. évi LXI. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról
Hatályba lépés: 2015. július 01.

A törvény több vonatkozásban is kiegészíti a 2011. évi CLVI. törvényt (Eat.). Bevezeti a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak utáni adókedvezményt illetve meghatározza a részmunkaidőben foglalkoztatottak utáni kedvezmény mértékének meghatározása

2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról
Hatályba lépés: 2015. július 05.

A törvény több, a reklámadóhoz kapcsolódó jogszabályt módosít. Különös érdeklődésre tarthat számot a reklámadó – médiában rendszeresen napirendre kerülő – mértékének meghatározása.
- a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása szerint az adó mértéke az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után 5,3%, az alatt 0 %.
– a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása szerint a 2014. évben kezdődő adóév adóalapjának megállapítása során a reklámadó-alap csökkentő tételként figyelembe vett összeg elszámolt elhatárolt veszteség.

2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról
Hatályba lépés: 2015. július 01. (eljárási szabályok), 2015. szeptember 01. (új kedvezményezettek köre)

A törvény értelmében bővül az ingyenes étkezés és kedvezményes étkezés kedvezményezetti köre.
a) ingyenes étkezés jár az után a bölcsődei, óvodai nevelésben részesülő gyermek után is,
– aki olyan családban él, amelyben legalább három gyermeket nevelnek, vagy
– akinek a családjában egy főre jutó havi jövedelem-összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
– akit nevelésbe vettek.

b) ingyenes étkezés jár az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után is, ha
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– nevelésbe vették, vagy
– utógondozói ellátásban részesül,

c) kedvezményes étkezés (50% térítés) jár annak az 1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, aki
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
– 1-8. és az azon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt és olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
– tartósan beteg vagy fogyatékos, feltéve, hogy ingyenes étkezésben nem részesül.

2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
Hatályba lépés: 2015. június 12., 2015. július 01., 2016. január 01., 2016. szeptember 01., 2018. szeptember 01.

A törvény értelmében több intézmény vonatkozásában is változik a köznevelési intézményrendszer.
A törvény rendelkezik a szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola létrehozásáról. Meghatározza a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok feltételeit. A törvény értelmében a jelenlegi szakközépiskolai nevelés-oktatást szakgimnáziumban, szakiskolai nevelés-oktatást szakközépiskolában, speciális és készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatást szakiskolában folyó oktatást 2016. szeptember 1-jétől kifutó jelleggel kell megszervezni.

2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény , a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról
Hatályba lépés: 2015. június 12. (felnőttoktatási tevékenység hirdetése), 2015. július 01., 2015. szeptember 01., 2015. szeptember 02. (utazásközvetítői és utazásszervezői tevékenység), 2015. október 01., 2015. december 31., 2016. január 01. (felnőttoktatás ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések), 2016. július 01., 2016. szeptember 01., 2019. szeptember 01.

A törvény értelmében több szakképzési intézmény vonatkozásában is változik a köznevelési intézményrendszer.

– A törvény módosítja a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény t (Fktv.), ennek keretében részletesen meghatározza a képzési tevékenységre vonatkozó hirdetések és tájékoztatók tartalmi és formai követelményeit, továbbá a felnőttképzési tevékenység hatósági ellenőrzésének feltételeit.
Változik a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre. A törvény tartalmazza a szakgimnázium, szakközépiskola bevezetésével összefüggő változásokat.

– Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) módosítása keretében bővül az elektronikus adatszolgáltatás köre.
– A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) változása értelmében szigorodnak az Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység feltételei.

2015. évi LXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról
Hatályba lépés: 2015. június 05.

A törvény szigorítja a géntechnológiával módosított termékek forgalmazásának szabályait: kizárólag az EU-ban forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező géntechnológiával módosított termék hozható forgalomba. A géntechnológiai hatóság az Európai Bizottsághoz fordulhat területi korlátozásra vonatkozó kéréssel. Szigorodnak az állami elismerésről, illetve a fajtaelismerésről szóló határozat kiadásának feltételei is.

138/2015.(VI.4.) Korm. rendelet a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. június 05.
 
 A rendelet a géntechnológiai hatóság részletes eljárási rendjét tartalmazza.


A Magyar Közlöny 2015. évi 75. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje:2015. június 02.)


136/2015.(VI.2.) Korm. rendelet a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. június 03.

A rendelet értelmében a környezeti kárral vagy környezeti teherrel érintett vagyontárgy értékesítésekor a felszámoló a hirdetmény közzétételét megelőzően – a folyamatban levő ügyekben is – köteles beszerezni az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes hozzájárulását.

1352/2015.(VI.2.) Korm. határozat a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előkészítésével összefüggő egyes feladatokról
Hatályba lépés: 2015. július 31. (statisztikai adatszolgáltatás), 2015. október 15. (jogalkotási feladatokra javaslattétel), 2016. január 31. (közigazgatási perrendtartáshoz kapcsolódó anyagi jogszabályok felülvizsgálata), 2017. január 01. (szakemberképzés)

A közigazgatási eljárást szabályozó új törvény, a közigazgatási perrendtartásról, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénytervezetek előterjesztésének elkészítési határideje 2016. január 31.
A bírák, igazságügyi alkalmazottak, valamint hatósági feladatokat ellátó tisztségviselők – felkészülést segítő – képzési határideje 2017. január 01.


A Magyar Közlöny 2015. évi 74. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés ideje: 2015. május 29.)


Az Alkotmánybíróság Magyar Közlönyben közzétett határozata

15/2015.(V.29.) AB határozat a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 2012. március 1-től 2013. augusztus 31-ig hatályos 35. § (2) bekezdése egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazásának kizárásáról
Közzététel: 2015. május 28.

A határozat megállapítja az egyházak nyilvántartásba vételére előírt szűk, jogvesztő határidő alkotmányellenességét.
Az Alaptörvény érintett rendelkezései: VII. cikk (1) (gondolathoz, lelkiismerethez és vallásszabadsághoz való jog), XXVIII. cikk (1) (független, pártatlan bíróság általi ésszerű határidőn belüli elbírálás joga)


A Magyar Közlöny 2015. évi 73. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés ideje:2015. május 28.)


28/2015.(V.28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről
Hatályba lépés: 2015. május 29., 2015. szeptember 01.

A rendelet értelmében:
– a tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. (kedd), utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda).
– a középiskola utolsó évfolyamán – a rendeletben foglalt eltérésekkel – a tanév utolsó napja: 2016. április 29.
– a tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart.

A rendeletben meghatározott tanítási szünetek:
– őszi szünet: 2015. október 26-30.
– téli szünet: 2015. december 21-31.
– tavaszi szünet: 2016. március 24-29.

A vizsgák rendje a mellékletben foglaltak szerint alakul.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

11

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR