JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

LexPraxis Közlönyfigyelő- A Magyar Közlöny 2015. évi 53-55. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat küldünk a friss Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. április 27.

A Magyar Közlöny 2015. évi 55. száma jogszabályváltozásai

22/2015. (IV.21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 22., 2015. június 15., 2015. szeptember 01. (óvodai felmentésre vonatkozó előírások), 2016. január 01. (pedagógus ellenőrzése)

A rendelet az óvoda és önkormányzat szorosabb kapcsolatát írja elő a nevelési feladatok végrehajtására. A rendelet értelmében a jegyző figyelemmel kíséri a gyermek óvodai nevelésben való részvételét, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének

A rendelet 
- szabályozza az óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés eljárási rendjét (ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja),
- ideiglenes vendégtanulói jogviszony létesítését teszi lehetővé a krízisközponti elhelyezés időtartamára,
- tartalmazza a tankötelezettség magántanulóként teljesítésének feltételételeit.

Az új szabályozás értelmében hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás abban az intézményben folytatható, amelyben az ötödik-nyolcadik évfolyamon (korábban ez nem volt előírás) tanító pedagógusoknak legalább a fele a tantárgy tanítására jogosító, a tantárgynak megfelelő mesterfokozatú pedagógus végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik.

A módosítás ismételten, részletesen meghatározza az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (intézményi önértékelés) szabályait. Ennek rendje szerint:
- a pedagógus ellenőrzése és az intézményvezetők ellenőrzése az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltöltött portfólió alapján történik,
- az intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóan kell elvégezni, de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést.


A Magyar Közlöny 2015. évi 54. száma kiemelt jogszabályváltozásai

100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
hatályba lépés: 2015. május 21., 2015. október 17.

A rendelet jogharmonizációs célú módosítás, a polgári célra felhasználható pirotechnikai eszközök gyártására és forgalmazására vonatkozó feltételek szigorítását tartalmazza.

A rendelet értelmében
- a pirotechnikai tevékenység engedélyese mellett a forgalmazás vagy felhasználás bejelentéséről szóló rendőrségi igazolással rendelkező vállalkozás is köteles a pirotechnikai termék elvesztését haladéktalanul bejelenti az engedélyt vagy az igazolást kiadó hatóságnál,
- a gyártónak és importőrnek a jogszabályban előírt nyilvántartást kell vezetnie a gyártott, vagy importált valamennyi pirotechnikai termékről, továbbá valamennyi pirotechnikai terméket nyilvántartási számmal kell ellátni,
- az importőr köteles forgalomba hozatal előtt meggyőződni arról, hogy a gyártó a rendeletben meghatározott megfelelőségértékelési és a jelölési kötelezettségének eleget tett,
- az importőr a rendőrség piacfelügyeleti feladatainak ellátása érdekében a megkereséstől számított 3 napon belül átadja az általa gyártott és forgalmazott pirotechnikai termékek megfelelését igazoló dokumentumokat nyomtatott és elektronikus formában,
- a gazdasági szereplő a rendőrséget, annak megkeresését követő 3 napon belül tájékoztatja arról, hogy mely gazdasági szereplő mely pirotechnikai terméket szállított a részére, valamint mely gazdasági szereplő részére mely pirotechnikai terméket szállította,
- ha agyártó megállapítja, hogy az általa gyártott pirotechnikai termék nem felel meg a rendeletben meghatározott követelményeknek, és a pirotechnikai termék közvetlen veszélyt jelent a természetes személyek életére, testi épségére, a pirotechnikai terméket azonnal visszahívja, és soron kívül intézkedik a pirotechnikai termék megfelelőségi felülvizsgálatának ismételt lefolytatásáról.

101/2015. (IV.20.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerének végrehajtását szabályozó kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
hatályba lépés: 2015. május 06.

A rendelet a légi jármű üzembentartók számára térítésmentesen kiosztandó összes légiközlekedési kibocsátási egység kiszámításának módját és a kereskedési időszak egyes éveiben, térítésmentesen kiosztásra kerülő légiközlekedési kibocsátási egységek számának meghatározását tartalmazza.


A Magyar Közlöny 2015. évi 53. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai

2015. évi XL. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 18.

A rendelet – a (rendkívüli) közgyűlésre vonatkozó új eljárási szabályok bevezetésével – megerősíti a bírósági végrehajtók működése feletti állami felügyeletet.

Az új szabályozás szerint 
- a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara rendkívüli közgyűlését – egy hónapon belüli időpontra – a miniszteri biztos is összehívhatja,
- a közgyűlés az elnökség jelenlévő tagjainak számától függetlenül határozatképes,
- a kamara tisztségviselői csak egyszer választhatók újra és bármikor visszahívhatóak – megismételt közgyűlésen is – a jelenlévők létszámától függetlenül.

21/2015. (IV.17.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 18., 2015. július 01

A rendelet módosítja a tankönyvjegyzékre történő felvétel feltételeit.

Az új szabályozás értelmében
- a tankönyvjegyzékre történő felvétel feltétele a tankönyvvé nyilvánítási határozat vagy pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási határozat a rendelési időszak kezdeti időpontjában álljon rendelkezésre (korábban a kérelem benyújtásának tanévét követő tanév végéig hatályos tankönyvvé nyilvánítási, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási határozat volt az előírás),
- az árkorlát meghatározásánál a miniszter – a korábbi szabályozással szemben – több összeghatárt nem határozhat meg,
- a tankönyvjegyzék összeállítására és megrendelésre vonatkozó határidők meghosszabbodnak,
- a tankönyvellátási szerződés kötelező kereskedelmi feltételeiből a könyvtárellátó számlaadási kötelezettsége törlésre került, valamint a visszáru előkészítésének határideje szeptember 08-ra változik (a korábbi szeptember 15. helyett).

A rendelet pontosítja az állam által térítésmentesen biztosított tankönyvek állományba vételének szabályait: a térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló – a Ptk. kártérítési rendelkezéseinek terhe mellett – köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni.
A jogszabály szerint változik az iskolaigazgatóhoz benyújtandó tanulói tankönyvtámogatás adattartalma (a hatályba lépés időpontjai: 2015. április 18. illetve 2015. július 01), és az iskolai tankönyvrendelésnél a normatív kedvezményben részesülők státusmódosításának határideje (október 01.).


Az Alkotmánybíróság Magyar Közlönyben közzétett határozata

8/2015. (IV. 17.) AB határozat a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 104. § (1) bekezdésével és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 102. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és bírói kezdeményezés elutasításáról
közzététel: 2015. április 17.

A határozat alapja az előzetes mentesítés hivatalbóli vizsgálatát előíró törvényi rendelkezésekből az „előzetes” alkotmányellenességének megállapítására és törlésére vonatkozó indítvány.

Az indítványozó bíró álláspontja szerint a jogalkotó a végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek javára indokolatlan és egyoldalú előnyt biztosít azzal, hogy lehetővé teszi számukra az érdemesség utólagos vizsgálatát, és a törvényi mentesülési idő felének eltelte után a bírói mentesítést, ezzel szemben a felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítéltek ilyen kedvezményben nem részesülhetnek.

Az indítvány szerint a régi Btk. és a Btk. hivatkozott rendelkezései az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe, Q) cikk (3) bekezdésébe, T) cikk (3) bekezdésébe, XV. cikk (1) és (2) bekezdésébe, XXIV. cikk (1) bekezdés első és második fordulatába, XXVIII. cikk (1) bekezdésébe, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-én, Rómában kelt Egyezményt és nyolc jegyzőkönyvét kihirdető 1993. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Egyezmény) 6. cikkének 1. bekezdésébe (Tisztességes tárgyaláshoz való jog), valamint 14. cikkébe (Megkülönböztetés tilalma) ütköznek.

Az Alkotmánybíróság álláspontja értelmében az előzetes mentesítés eleve kizárja a hátrányos következmények hatályának beálltát, vagyis az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésének napján mentesül. Az elítélt mindkét esetben (felfüggesztett és letöltendő szabadságvesztés esetében) a büntetésként rá kiszabott időtartam elteltéig áll a büntetés hatálya alatt. A törvényi mentesítéshez előírt törvényi várakozási idő a kiszabott büntetés kitöltésekor – vagy adott esetben végrehajthatósága megszűnésekor – veszi kezdetét, tartama a letöltött szabadságvesztés büntetés hosszához igazodik.


A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5062/2014/3. számú határozata 
közzététel: 2015. április 17.

A határozat törvényellenességet állapít meg a helyi önkormányzat által bevezetett helyi adóval (telekadó) összefüggésben.

A határozat megállapítja Egyházasrádóc Község Önkormányzata önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek törvényellenességét 
A döntés elvi tartalma szerint A Helyi adó tv. 2. és módosított 17. §-a kógens jelleggel határozza meg a települési önkormányzat számára a telekadó tárgyát. A települési önkormányzat ezért nem érvényesítheti adópolitikáját oly módon, hogy a Helyi adó tv.-ben meghatározott adótárgyak között „válogat”. A telekadó kötelezettség esetében az igazgatási bejelentéshez kötött helyben lakás nem elfogadható indoka a telektulajdonos adóalanyok közötti megkülönböztetésének.
- alkalmazott jogszabályok: 1990. évi C. törvény (Htv.) 2. §, 6. § c) és d) pontjai, 17. §, 52. § 16. pont.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

26

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR