JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 44-47. számainak kiemelt jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy megfeleljünk elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat teszünk közzé a friss Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. április 21.

A Magyar Közlöny 2015. évi 47. száma kiemelt jogszabályváltozásai

2015. évi XXXI. törvény a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről
hatályba lépés: 2015. április 08.

A rendelet szigorítja a zár alá vétel szabályait, ezzel összefüggésben módosítja a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt.

A rendelet módosítja a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt.
A módosítások lényege: ötvenmillió forintot meghaladó értékre elkövetett, az ötvenmillió forintot meghaladó kárt okozó, vagy az ötvenmillió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban az ügyész indítványára a Be. 159. § (2) bekezdésében foglaltak hiánya esetén is zár alá vehető a tevékenységet végző szervezet és kapcsolt vállalkozásai vagyona, egyes vagyontárgyai.
A zár alá vétel (bűnügyi zárlat) elvégzése a bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozik, zárgondnokként felszámolói feladatokat ellátó szervezetet kell kijelölni. A kormány a kirendelt zárgondnok vagyonmegőrzési feladatait és eljárása szabályait külön rendeletben állapítja meg.

2015. évi XXXII. törvény egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 08. – 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról (Bjt.) módosításai – és 2015. április 15.

A törvény egyes, a közszolgálati jog körébe tartozó törvényeket módosít.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. (Kjt.) törvény módosítása értelmében közalkalmazotti jogviszony állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személlyel létesíthető.
A kiegészítés részletes szabályai szerint
- a közalkalmazott a megalapozott gyanú közlésétől számított 15 napon belül köteles a munkáltatóját tájékoztatni arról, ha vele szemben közvádra üldözendő bűntett megalapozott gyanúját közölték;
- a rendelkezést a törvény hatályba lépése után indult büntetőeljárásokra kell alkalmazni.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) módosítása értelmében a hivatásos állomány tagja a megalapozott gyanú közlésétől számított 15 napon belül – fegyelemsértés terhe mellet – a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárója részére köteles írásban bejelenteni azt a tényt, ha vele szemben közvádra üldözendő bűntett megalapozott gyanúját közölték.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) módosítása értelmében az ügyészt, nyomozó hatóságot a terhelt munkáltatója felé tájékoztatási kötelezettség terheli, ha a terhelttel szemben törvényben meghatározott, kötelező munkáltatói intézkedés alkalmazásának van helye.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) módosítása
- részletezi a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének tilalmát;
- lehetővé teszi a kinevezés módosítását – a kormánytisztviselő beleegyezése nélkül is – abban az esetben, ha az új munkahely és a lakóhely között, tömegközlekedési eszközzel, történő oda- és visszautazás ideje naponta a három órát nem haladja meg (a korábbi előírás napi kettő órát meg nem haladó oda-visszautazásról rendelkezett);
- részletezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kirendelés szabályait;
- tartalmazza a méltatlansági eljárás szabályainak kiegészítését (büntetőeljárás megalapozott gyanújának közlése);
- magában foglalja azt az új szabályt, miszerint a kormánytisztviselő a munkáltatóját – fegyelmi eljárás terhe mellett – tájékoztatni köteles arról, ha ellene büntetőeljárás indult.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselők vonatkozásában a hivatali szervezet vezetője 2015. év május 15-ig teljesítményértékelést folytathat le és ennek alapján megváltoztathatja, illetve meghozhatja az alapilletménytől eltérésről szóló döntését.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) módosítása rögzíti a büntetőeljárás gyanújának bejelentési kötelezettségét a munkáltató felé.

2015. évi XXXVIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 15.

A törvény értelmében a termékdíj-köteles termékek, anyagok köre kisebb mértékben változik (ld. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdtv.) mellékletét!)

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5061/2014/3. számú határozata
közzététel: 2015. április 07.

A határozat törvényellenességet állapít meg a helyi önkormányzat által bevezetett helyi adóval összefüggésben.

A határozat megállapítja Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 26/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek törvényellenességét.
A döntés indokolása szerint a fővárosi önkormányzatot terhelő össztelepülési érdekű feladat esetén a kerületi önkormányzat a telekadó mértékének meghatározásakor a Helyi adó tv. (Htv.) 6. § c) pontja szerinti „helyi sajátosság” körében köteles értékelni azt a körülményt, hogy illetékességi területén köztemető közszolgáltatási funkcióval terhelt telek is van, mivel e közszolgáltatásnak a kerületi önkormányzat – és az önkormányzatot alkotó helyi közösség – is érintettje.

A határozatban alkalmazott jogszabályok:

 - Alaptörvény F) cikk (1) bekezdés;
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) 13. §; 23. §;
- 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.) 1. §; 6. §; 17. §; 21–22. §, 52. § 26. és 35. pontok;
- 1999. évi XLIII. törvény 3. §;
- 58/2000. (X. 26.) Fővárosi Közgyűlési rendelet a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1. §, 2. §, 1. számú melléklet.

A Magyar Közlöny 2015. évi 45. száma kiemelt jogszabályváltozásai

13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

hatályba lépés: 2015. április 01.

A rendelet az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások, és ezek díjainak megállapítását tartalmazza a 2015. április 01-ét követően induló ügyekben.
A rendeletben meghatározottak tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény díjmentességre, díjfizetési kötelezettségre, pótlékokra, bírságokra, elévülésre vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.

14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
hatályba lépés: 2015. április 01.

A rendelet az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások és ezek díjainak megállapítását tartalmazza a 2015. április 01. után induló ügyekben.
A rendeletben meghatározottak tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény díjmentességre, díjfizetési kötelezettségre, pótlékokra, bírságokra, elévülésre vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.

A Magyar Közlöny 2015. évi 44. száma kiemelt jogszabályváltozásai


79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
hatályba lépés: 2015. július 01.

A rendelet technikai jellegű változtatásokat tartalmaz a családok otthonteremtési kedvezményét 2015. július 01-én bevezető 331/2014.(XII.18.) Korm. rendelet szövegében.

18/2015. (III. 31.) MvM rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalok területi integrációjával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 01.és 2015. szeptember 01.

A rendelet – több, a kormányhivatali integrációval összefüggő technikai változás mellett – a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013.(XII.30.) KIM rendelet módosítását tartalmazza.További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

20

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR