CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2022 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

ÖSSZEFOGLALÓK

Kötött munkaidő, neveléssel-oktatással lekötött munkaidő az óvodákban
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A köznevelési törvény a nevelési-oktatási intézményekben 2013. szeptember 1-jétől rendeli el a kötött munkaidő, illetve a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alkalmazását. Áttekintjük most azt, hogy az óvodákban milyen speciális rendelkezések érvényesek. A köznevelési törvény előírásait Nkt. rövidítéssel, a 138/1992. (X. 8.) kormányrendeletet 2013. szeptember 1-jétől felváltó rendelet tervezetét pedig Korm. r. rövidítéssel fogjuk jelölni.

2013. szeptember 27.

Először vizsgáljuk meg az óvodapedagógusok munkaidejére, kötött munkaidejére, valamint neveléssel-oktatással lekötött munkaidejére vonatkozó szabályokat!

Általános szabályt fogalmaz meg a Nkt. 62. § (5)-(6) bekezdése, amely minden pedagógusra vonatkozik, így az óvodapedagógusokra is. Az alább idézett (4) szakasz szerint az óvodapedagógusok kötött munkaideje a heti 40 órás munkaidőből 32 órát tesz ki. Az (5) szakasz azt írja elő, hogy minden pedagógus számára 22–26 közötti heti foglalkozás megtartása írható elő.
Nkt. 62. § (5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.
62. § (6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.

A minden pedagógus számára kötelezően alkalmazandó eddig ismertetett szabályokat azonban az óvodapedagógusokra vonatkozóan további fontos előírással egészíti ki a köznevelési törvény az alábbiak szerint:
Nkt. 62. § (8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.

A 62. § (4)–(5) és (8) bekezdéseiben meghatározott szabályozás szerint tehát a teljes álláshelyen alkalmazott óvodapedagógusok:
– heti munkaideje 40 óra,
– kötött munkaidejük heti 32 óra,
– a megtartandó foglalkozások száma heti 32 óra,
– a heti 40 órás munkaidő fennmaradó részéből, azaz heti 8 órából maximum 4 órát a 62. § (8) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására kell fordítaniuk.

Ha az óvodapedagógusok számára csak a 62. § (4)-(5) bekezdéseiben leírtak lennének érvényesek, akkor a heti foglalkozásszámuk nem haladhatná meg a 26 órát. A 62. § (8) bekezdésének végén megfogalmazottakra pedig azért van szükség, mert ellenkező esetben a 32 óra foglalkozás megtartását követően a 32 órás kötött munkaidőben nem lehetne elrendelni az óvodában értekezletet, nem lehetne ünnepségeket tartani, a nevelési folyamat előkészítésével és fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai tevékenységet végezni. Ennek biztosítására emelte be a törvény a 32 órás kötött munkaidőn túli, maximálisan heti 4 óra időkeretet. Ez persze azt jelenti, hogy – a munkáltató döntésétől függően – az óvodapedagógusok kötött munkaideje a 32 órát meghaladóan akár heti 36 óra is lehet. Az előírás azt is jelenti, hogy heti a teljesített 32 órán túl 36 óra időtartamig eseti helyettesítés rendelhető el, amiért – a korábban jogszabályban meghatározott – túlóradíjat nem kell fizetni.

A gyakornok óvodapedagógus számára meghatározott foglalkozások száma:
Nkt. 62. § (11) A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaideje hatvanöt százaléka, azaz heti 26 óra lehet.

Az óvodapedagógusok számára érvényes képesítési követelmények:
Nkt. 3. sz. melléklet 3. sora: az óvodai nevelésben az óvodapedagógus munkakör óvodapedagógusi szakképesítéssel látható el.
Nkt. 98. § (3) Az óvodapedagógus-munkakör betölthető konduktor-óvodapedagógusi, a tanítói munkakör pedig felsőfokú végzettséggel és konduktor-tanítói szakképzettséggel is.
98. § (8) /c) Az alkalmazáskor és a vezetői megbízáskor pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevélnek kell elfogadni a pedagógia szakos előadói, a nevelőtanári, konduktor-óvodapedagógusi és konduktor-tanítói szakképzettséget tanúsító felsőfokú iskolai oklevelet;
99. § (6) /b) Óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatható és újonnan alkalmazható az is, aki óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett.

A mesterpedagógus fokozatba kerülő óvodapedagógusokra vonatkozó szabályok:

Korm. r. 4. § (5) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt óvodapedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. Az (óvodapedagógus) neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti huszonöt óránál – továbbá hetenként legalább egy napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell, annak érdekében, hogy a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában részt tudjon venni.

Az óvodapedagógusok számára megállapítható gyógypedagógiai pótlék:
Korm. r. 15. § (6) A gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek… óvodai nevelését… vagy fejlesztő nevelés-oktatását – a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel… foglalkozik, vagy ha az általa felkészített sajátos nevelési igényű gyermekek… aránya a nevelési év…első napján eléri a harminchárom százalékot.

Nem változnak az óvodapedagógusok szabadságának kiadására vonatkozó szabályok:
Korm. r. 29. § (4) A pedagógus szabadságát – a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével – elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni.

A főiskolai végzettséggel rendelkező óvodavezetők és helyetteseik számára 2013. szeptember 1-jétől érvényes kötelező óraszámok az alábbiak:

Gyermeklétszám 49-ig:
óvodavezető: 12, óvodavezető helyettes: 26
Gyermeklétszám 50 – 199:
óvodavezető: 10, óvodavezető helyettes: 24
Gyermeklétszám 200 – 449
óvodavezető: 8, óvodavezető helyettes: 22
Gyermeklétszám 450 felett:
óvodavezető: 6, óvodavezető helyettes: 20
 
A köznevelési törvény 1. sz. mellékletének 4-7. sorainak előírása alapján az óvodában kötelezően alkalmazott óvodavezető-helyettesek és tagintézményvezető-helyettesek létszáma az alábbi:

Gyermeklétszám 50-ig:
óvodavezető-helyettesek száma: 0, tagintézményvezető-helyettesek száma: 0
Gyermelétszám 51 – 200:
óvodavezető-helyettesek száma: 1, tagintézményvezető-helyettesek száma: 0
Gyermeklétszám 201 – 500:
óvodavezető-helyettesek száma: 2, tagintézményvezető-helyettesek száma: 1
Gyermeklétszám 500 felett:
óvodavezető-helyettesek száma: 3, tagintézményvezető-helyettesek száma: 2

Tagintézményenként egy fő tagintézmény-vezető alkalmazása kötelező.
A köznevelési törvény 8. sz. mellékletének 2. és 5. sora szerint, továbbá 65. § (1)-(3), valamint az illetményalapot módosító, 2013. szeptember 1-jétől hatályos 97. § (20a) bekezdése szerint az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes vezetői pótléka az alábbiak szerint alakul.
A pótlék mértéke (óvodavezető):
Az illetményalap %-ában: minimum 40 %, maximum 80 %
Összegben: minimum 61 800 Ft, maximum 123 700 Ft
A pótlék mértéke (óvodavezető helyettes)
Az illetményalap %-ában: minimum 20 %, maximum:40 %
Összegben: minimum 30 900 Ft, maximum: 61 800 Ft
Végezetül összegezzük a közalkalmazotti tanácsok (nem a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatók esetében az üzemi tanácsok) elnökének és tagjainak számára a munka törvénykönyve által előírt munkaidő-kedvezmények óvodában történő kiadását szabályozó rendelkezéseket!
A köznevelési törvény megjelenés előtt álló végrehajtási rendeletének 17. §-a pontosan meghatározza az órakedvezmény kiadásának módját a következők szerint: a munkaidő-kedvezményt az érintett pedagógus kötött munkaidejének (heti 32 óra) terhére kell kiadni úgy, hogy a munkaidő-kedvezmény 80%-a a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre (heti 22–26 óra), 20%-a pedig a kötött munkaidő és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő közötti időre (32–26 óra) essék. Mivel az óvodapedagógusok esetében a kötött munkaidő és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő egyaránt 32 óra, a teljes munkaidő-kedvezményt a 32 órás kötött munkaidő terhére kell kiadni.
Az óvodákban a közalkalmazotti tanács (üzemi tanács) tagját megillető munkaidő-kedvezmény mértéke a Mt. 260. § (1) bek. szerint a heti 40 órás munkaidő 10%-a, azaz heti 4 óra, amelyet a heti 32 órás kötött munkaidő terhére kell kiadni, azaz a közalkalmazotti tanács tagjának kötött munkaideje, továbbá foglalkozások megtartására fordítandó munkaideje nem 32 óra, hanem csak 28 óra. A közalkalmazotti (üzemi) tanácsok elnökeire ugyanez vonatkozik azzal a különbséggel, hogy munkaidő-kedvezményük heti 6 óra. Az Nkt. 62. § (8) bekezdésében meghatározott maximálisan 4 óra munkahelyen töltendő idő természetesen a közalkalmazotti tisztségviselőkre is vonatkozik.
Tekintsük át a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos hatályos szabályokat!
A munka törvénykönyvének 134. § (1)–(3) bekezdése előírja, hogy a munkáltatónak kell nyilvántartania a rendes és a rendkívüli munkaidő és a szabadság időtartamát. A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek. A nyilvántartás – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető.
A megjelenés előtt álló kormányrendelet 16. § (7) pontosítja a Mt. által meghatározott szabályokat az alábbiak szerint: „Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározottak alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást vezet és a munkavégzést havonta igazolja.”
Következtetés: A munkaidőt nem a munkavállalónak kell nyilvántartania, hanem az intézményvezetőnek kell vezetnie és azt havonta igazolnia kell.

(Petróczi Gábor)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

20

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR