//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Megjelent a K+F tevékenységet végző munkavállalók bértámogatásáról szóló rendele
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Magyar Közlönyben megjelent a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásáról szóló rendelet. A szabályozás szerint a K+F munkakörben dolgozó munkavállalók számára az állam 40 százalékos bértámogatást nyújt 3 hónapig. Cikkünk áttekinti a támogatás érvényesíthetőségének lényeges szabályait.

2020. április 14.

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Inno tv.) 3. § 15. pontja szerinti kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a munkáltató által a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétettek szerint előterjesztett kérelem alapján az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból támogatást nyújt a munkavállalók számára.

 

Az Inno tv. szerint kutató-fejlesztő az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik.

 

A támogatás igénybevételének alapvető feltételei a munkavállalók és a munkáltatók viszonylatában

 

A munkavállalókat érintően a Rendelet értelmében a bértámogatás igénybe vételéhez lényeges követelmény az, hogy a munkavállaló

–    ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesülhet egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban,

–    a munkáltatóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától, azaz 2020. március 11. napjától kutató-fejlesztőként munkaviszonyban áll, és

–    nem töltheti a felmondási idejét.

 

A munkáltatók esetében a Rendelet azt támasztja követelményként, hogy:

–    a munkáltatónak a bértámogatás iránti kérelmében be kell mutatnia a kérelmét megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,

–    a munkáltató a kérelemben nevesített munkavállaló ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesülhet a kérelem benyújtásakor csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban,

–    a munkáltató a kérelem benyújtásakor a kérelemben foglalt munkavállaló tekintetében nem részesülhet munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban, és

–    a munkáltató a kérelem benyújtásakor már legalább hat hónapja működik.

 

A támogatás Rendeletben megállapított keretei

 

A Rendelet értelmében a támogatás időtartamát hónapokban kell megállapítani, és az a támogatási kérelem benyújtását követően legfeljebb három hónapig terjedhet.

 

A támogatás mértékét illetően a Rendelet úgy rendelkezik, hogy annak havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318.920 forintot azzal, hogy

–    ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670.000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318.920 forint, vagy

–    ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a 670.000 forintot nem éri el, akkor a 318.920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670.000 forint arányával számított összege.

 

A támogatás a munkáltató részére havonta utólag kerül folyósításra.

 

A támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelező vállalások

 

A Rendelet a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó számos kötelezettségvállalást is előír a munkáltatók számára, amelyek alapján a munkáltató a támogatás igénybevételekor köteles vállalni azt, hogy

–    megtartja a kérelem kormányhivatalhoz történő benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát,

–    a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja,

–    a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt,

–    az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén belül a támogatás feltételeit érintő változást 2 munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,
azzal, hogy ha a munkáltató több telephellyel rendelkezik, akkor a munkahely megtartási kötelezettsége valamennyi telephelyét együttesen érintően irányadó.

 

A támogatás igénybevételének munkáltatót érintő feltételei, kizárók okok

 

A támogatás további feltételeiként került meghatározásra a Rendeletben, hogy a támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a munkáltató:

–    megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott – feltételeinek, amelyek fennállása igazolásra kerül,

–    nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban,

–    2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

 

Továbbá nem nyújtható támogatás a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatás, Mt. szerinti állásidő, munkavégzés alóli mentesülés esetére, valamint munkaerő-kölcsönzés keretében való foglalkoztatáshoz.

 

A támogatás igénylésének eljárási kérdései

 

A támogatás iránti kérelmet a munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül, amely támogatás nyújtásáról legkésőbb 2020. december 31-ig hozható döntés.

 

A kormányhivatal 8 munkanapon belül vizsgálja meg a kérelem tekintetében a jogszabályi feltételek fennállását és dönt a támogatás nyújtásáról, és

–    ha a kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek, a kormányhivatal a kérelem alapján támogatást nyújt a munkáltató részére, akivel hatósági szerződést köt,

–    ha a kérelem elutasításra került, a munkáltató ugyanazon telephely és ugyanazon munkavállalók tekintetében legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

 

A Rendelet értelmében továbbá azonos telephely és munkavállalók vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem, illetőleg ugyanazon telephely munkavállalói vonatkozásban csak egy időben nyújtható be kérelem, kivéve azt az esetet, ha a kérelem a fentiek szerint elutasításra került.

 

A támogatás megszüntetésével kapcsolatos szabályok

 

A Rendelet értelmében az alábbi esetekben kell megszüntetni a támogatást:

a)    akkor, ha a munkáltató kéri,

b)    akkor, ha a munkavállaló

–    munkaviszonya megszűnik,

–    ugyanazon munkaviszony vonatkozásában csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban részesül,

–    nem minősül kutató-fejlesztőnek,

c)    akkor, ha a munkáltató a Rendelet szerinti

–    támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

–    támogatással érintett munkavállalójának a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét csökkenti,

–    támogatással érintett munkavállalójára tekintettel munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül,

d)    ha a támogatás a Rendeletben meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

 

A támogatás ellenőrzésével kapcsolatos szabályok

 

A támogatás feltételét jelentő továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a Rendelet szerint mindig utólag, tehát a továbbfoglalkoztatásra előírt időtartam leteltét követően kerül sor.

 

Az ellenőrzés eredményétől függően a támogatást a munkáltató köteles visszafizetni

–    egészben, ha a Rendeletben meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható, vagy

–    a kötelezettségszegés arányában részben vagy egészben, ha továbbfoglalkoztatási kötelezettségének nem tett eleget azzal, hogy
mentesülhet a munkáltató a visszafizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a munkaviszony azonnali hatállyal a próbaidő alatt, a munkáltató azonnali hatályú felmondása, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.

 

A Rendelet 2020. április 15. napján lép hatályba.

 

dr. Kisfaludy-Molnár Péter
ügyvéd

Lezárva: 2020. április 13.

 

 

További hírek