//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

NEFMI: közművelődési intézmények, levéltárak és múzeumok dolgozóit érintő rendelettervezet készült
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az előterjesztés célja a közgyűjteményi, a közművelődési és a művészeti területen foglalkoztatott közalkalmazottak képesítési követelményeinek korszerűsítése annak érdekében, hogy a megváltozott felsőoktatási képzési formákhoz illeszkedve lehetőség nyíljon a szakmai tudás megújítására.

2011. február 02.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) felhatalmazó szabályának módosulása okán a tervezett módosítás nem miniszteri rendeletben, hanem kormányrendeletben kerül szabályozásra, célszerűen a szakterületre irányadó végrehajtási rendelet keretében. Az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről jelenleg a 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet) rendelkezik. Az MKM rendelet hatályos tartalma a Kjt. és az e törvény végrehajtásáról szóló, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések tekintetében rendelkező 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vhr.) legutóbbi módosításai, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ftv.) bevezetett új intézmények, fogalmak okán szorul felülvizsgálatra. A fenti felhatalmazó szabályváltozás okán az újonnan tervezett rendelkezések a vhr-be kerültek beépítésre.

A jogszabály kiemelt célja, hogy – a kulturális területen foglalkoztatottak életpályamodelljének első elemeként – a kulturális intézményekben az új társadalmi kihívások megválaszolására képes, korszerű szemléletű szakemberek dolgozzanak.

Ennek érdekében a szakterületek kialakították szakmai előmeneteli rendszerüket, a felsőoktatás kétszintű rendszerével összhangba hozva az egyes munkaköröket; mérlegelték, hogy adott feladat ellátásához elegendő-e a kétszintű rendszer alapképzésében megszerzett szakképzettség vagy többletkövetelmények teljesítése is szükséges.

A közgyűjteményi és a közművelődési területen a képesítési követelmények konkrét megfogalmazása, a szakmai munkakörökben kötelezően előírt gyakorlati idő jól szolgálja a szakmai fejlődés és előmenetel kitűzött céljait, ezért a közgyűjteményekben és közművelődésben foglalkoztatottak számára a kötelező gyakornoki idő eltörlését javasoljuk.
A módosítás során az egyes szakterületek további kiemelt célokat is érvényesítenek.

Múzeumi területen a múzeumok szolgáltató szerepéhez, valamint a látogatóbarát múzeum elvárásaihoz rendeljük a szakmai munkaköröket. A képzési és többletkövetelmények módosulása miatt szükséges a tudományos munkatársak körének újragondolása is.

Annak érdekében, hogy a pályakezdők számára is vonzóbbá tegyük ezt a területet, gyorsítjuk az egyes munkakörökön belül meglévő előrelépési lehetőséget, ezzel párhuzamosan az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető, az egyéb magasabb vezető, valamint a vezető munkakörök esetében is csökkentjük a szükséges szakmai gyakorlat időtartamát, hogy a pályakezdők is részt vehessenek a muzeális intézmények irányításában, megújításában.   
A várakozási idő csökkentése mellett a folyamatos továbbtanulásra, a személyes és munkahelyi kompetenciák fejlesztésére kívánjuk ösztönözni a múzeumi szakembereket oly módon, hogy az akkreditált továbbképzések többletkövetelménye besorolási tényezővé válik.
A muzeális intézményekben dolgozó felsőfokú végzettségűek számára eddig nem volt jogszabályban szakvizsgával egyenértékűnek elismert vizsga, így előrelépésük közalkalmazotti jogviszonyukban nem, vagy csak részben volt lehetséges. Ezt a hiányosságot korrigálva megjelöljük azokat az okleveleket, illetve bizonyítványokat, amelyek szakvizsgával egyenértékűnek tekinthetők, ezzel is az egész életen át tartó tanulást ösztönözve, elősegítve a szakalkalmazottak szakmai megújulását.

Könyvtári területen a  szakmai munkakörök differenciált módosításához kapcsolódó képesítési követelmények meghatározását valósítja meg a tervezet, figyelembe véve a felsőoktatásban szerezhető szakképesítés fokozatait. A képesítési követelmények meghatározása során az akkreditált szakmai továbbképzés teljesítését is elismerjük, amellyel arra ösztönözzük a könyvtárakban foglalkoztatott közalkalmazottakat, hogy szakmai tudásukat folyamatosan megújítsák. A képesítési követelmények egymásra épülő követelményrendszere lehetővé teszi a könyvtárosi életpályamodell megtervezését.
Az OKJ-s segédkönyvtáros szakképzettség munkaköri szakvizsgaként való elismerése a felsőoktatás keretében szervezett felsőfokú továbbképzés hiányait pótolja.

Levéltári területen a levéltáros közép-, emelt szintű és felsőfokú szakképzésre és a kötelező szakmai továbbképzésre vonatkozó jogszabályi változások tették szükségszerűvé a munkaköri besorolások képesítési feltételrendszerének felülvizsgálatát. Ugyanezen jogszabályi háttér megváltozása tette egyúttal lehetővé a követelményekben a levéltári szakmaiság elemeinek erőteljesebb hangsúlyozását, amely által az iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli szakmai képzés, a formális és a non-formális továbbképzés és a felsőfokú szakirányú továbbképzés több pillérére épülő szakmai előmeneteli rendszer alakítható ki.
A besorolási rendszer a szakma önállósulásának rangját is megteremtve a levéltárosi életpályamodell megtervezését teszi lehetővé, amely nagyban elősegíti a fiatalok pályaorientációját. Az OKJ-s emeltszintű segédlevéltárosi szakképesítés munkaköri szakvizsgaként való elismerése következtében a levéltárban dolgozók számára lehetőség nyílik arra, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottak bizonyítványt adó levéltáros szakképzésben részesülhessenek. A másik lehetőség az egyetemi végzettségűek számára az egyetemeken szervezett szakirányú felsőfokú továbbképzés, amelyet a levéltáros szakirányú továbbképzésben is kihasználunk.
A felsőfokú szakképzésben bekövetkezett jogszabályi változás, valamint a kétszintű felsőoktatási rendszer okán szükséges a levéltári asszisztens munkakör bevezetése, amellyel a tanulmányaikat BA fokozattal befejezők számára a levéltárakban is szakmai munkalehetőség adódik.

Közművelődési területen az intézményvezetőkkel szembeni képesítési elvárások szakmai jellegének emelésére már a vhr. korábbi módosításakor sor került, így most csak a hatályon kívül kerülő MKM rendelet előírásainak és a felsőoktatásban, szakképzésben megszerezhető új szakképzettségeknek, szakképesítéseknek a vhr-be építése történik meg.

A tervezet véleményezésére 2011. február 23-ig van lehetőség.
A tervezet teljes szövege letölthető ITT!

Kapcsolódó ajánlatunk:

Tudjon meg mindent az intézményvezetőket érintő jogszabályváltozásokról!

Intézményvezetői Tanácsadó + Jogtárház online jogtár előfizetés, konferencia bérlettel együtt csak 33 075 Ft 

További hírek