//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Az új Kp.és a mulasztási per
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) alapján mulasztási perben kell elbírálni azokat a kereseteket, melyek a közigazgatási szervek jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek elmulasztása miatt nyújthatók be. E jogorvoslat annyiban jelent többet a 2017. december 31-éig hatályos hasonló jogintézménynél, hogy már nem csak a közigazgatási eljárást általánosan szabályozó törvényben (jelenleg a Ket., 2018. január 1-től az Ákr.) meghatározott, hanem bármely jogszabályon alapuló kötelezettség elmulasztása bíróság elé vihető lesz.

2017. december 20.

A pert a mulasztással érintett eljárás ügyfele mellett megindíthatja az is, akinek jogát a mulasztás közvetlenül érinti. Perindításra jogosult továbbá az ügyész és a mulasztó szerv felett törvényességi felügyelet gyakorló szerv is, feltéve, hogy a mulasztás a felhívásaikban megadott határidő elteltével
is fennáll.

 

A perindításra nyitva álló határidő a mulasztó szerv felett irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező szerv eljárásának eredménytelenségéről való tudomásszerzéstől számított kilencven nap, de legkésőbb a közigazgatási cselekmény megvalósítására nyitva álló határidő leteltét követő egy
év, irányítási vagy felügyelet jogkörrel rendelkező szerv hiányában csak az előbbi egy éves szabály irányadó.

 

A  mulasztási   pert   kezdeményező   keresetlevélben   –   a   mulasztás   egyértelmű   azonosíthatósága érdekében – a felperesnek részletes információt kell adni arról, hogy mikor és milyen ügyben fordult a közigazgatási szervhez, milyen eljárási cselekményekre került sor, milyen jogszabályok írják elő a
szerv   eljárási,   határozathozatali   vagy  feladatellátási   kötelezettségeit,   miből   állapítható   meg   a mulasztás, és mit tett felperes a mulasztás orvoslása érdekében. Ezeknek az adatoknak a hiánya a keresetelvél visszautasítását eredményezheti.

 

Megalapozott kereset esetén a bíróság mulasztást megállapító ítéletet hoz, mely alapján a mulasztó közigazgatási szerv a törvény erejénél fogva – jogszabályban meghatározott határidőn belül – köteles az elmulasztott cselekményt pótolni. Az ítélet fellebbezhető. Ha a mulasztó szerv kötelezettségének a bíróság jogerős ítélete ellenére sem tenne eleget, akkor a mulasztási ítélet kikényszerítésére újabb eljárás lesz indítható, melynek eredményeként a bíróság a mulasztó szervvel szemben teljesítési bírságot szabhat ki.

 

(Fővárosi Törvényszék)

További hírek