CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2018 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

ÖSSZEFOGLALÓK

Pedagógus-munkakör betöltése diploma nélkül
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 7. §-ának (4) bekezdése 2013. január 1-jétől lehetővé tette azok átvételét az állami fenntartásba került intézményekbe, akik nem feleltek meg az az Nkt.-ban és a Kjt. korábbi ágazati végrehajtási rendeletében foglalt képesítési előírásoknak, ha már megkezdték tanulmányaikat, illetve ha ennek megkezdését legkésőbb a 2013/2014-es tanévtől vállalták.

2017. november 15.

Alkalmazás pedagógus-munkakörre előírt szakképzettség nélkül

 

 A foglalkoztatás ez esetekben határozott időre létesített közalkalmazotti jogviszony keretében lehetséges. A határozott idő a képesítés megszerzéséhez szükséges idő leteltét követő tanév megkezdéséig tarthat. Mentesültek a képesítés megszerzésének kötelezettsége alól, akiknek a 2012. évi CLXXXVIII. törvény hatálybalépésekor, 2012. december 8-án a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatár eléréséig tíz évnél kevesebb idejük volt hátra.

 

Alkalmazás abszolutóriummal

 

A főszabály szerint pedagógus-munkakört csak az arra előírt szakképzettséggel lehet betölteni. A köznevelési törvény hatályba lépésétől szűkült a mentesítések köre, 2015-től azonban a foglalkoztatási helyzet változásával folyamatosan, az idei évben jelentősebb mértékben fellazult a jogszabályi kötöttség a képesítések tekintetében.

A közoktatási törvény lehetővé tette, hogy a diploma megszerzése előtt, utolsó éves hallgatókat pedagógus-munkakörben foglalkoztassanak. Így 2015. január 1-jétől ez a szabály részben visszakerült az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdésével. Eszerint ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.
Ezt a szabályt a jogalkotó a pályakezdő, a nyelvvizsga hiányában még diplomával nem rendelkezőkre szabta, ám ez nem zárja ki, hogy idősebb személyek esetében is alkalmazza a munkáltató. A csak abszolutóriummal rendelkező pedagógus a fenti rendelkezés alapján azonban kizárólag Gyakornok fokozatba sorolható abban az esetben is, ha korábban évtizedekig munkaviszonyban, jogviszonyban állt, és munkaszerződése, illetőleg közalkalmazotti kinevezése a gyakornoki idő végéig szólhat. A kinevezésben megszabott határidő lejárta után, ha a pedagógus addig nem szerezte meg a nyelvvizsga-bizonyítványt, ezáltal nem tehetett minősítő vizsgát, munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, és a későbbiekben újra nem foglalkoztatható.  Az Nkt. 99. § (14) bekezdése véleményem szerint nem zárja ki, hogy az érintett ezt követően másik munkáltatónál ugyanezekkel a feltételekkel újra elhelyezkedjen.

Tekintettel arra, hogy az abszolutórium nem igazol pedagógusvégzettséget, a pedagógus illetményét középfokú végzettsége alapján kell megállapítani, az Nkt. 65. § (1a) és (2) bekezdésében, az illetményalap számítására meghatározott százalékok, valamint az Nkt. 7. melléklete alapján. Eszerint illetménye minimum havi 121 394 forint. Amennyiben a munkáltató differenciálás nélkül állapítja meg a 2017 szeptemberétől érvényes illetményeket, a gyakornoki illetmény középfokú végzettség esetén havi 121 800 forint.

Mivel a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a magasabb fokozatba történő besorolásra a sikeres minősítő vizsgát vagy minősítési eljárást követő év első napjával kerül sor, ha a gyakornok sikeresen nyelvvizsgázott, majd minősítő vizsgát tett, besorolása – ezzel együtt illetménye – a következő év január 1-jéig változatlan marad.
Közalkalmazotti kinevezése, illetve egyházi vagy magániskolában munkaszerződése viszont határozatlan idejűre módosulhat, egészen pontosan, közalkalmazotti jogviszony esetén, amennyiben a gyakornok továbbfoglalkoztatása üres álláshelyen történik, kötelező a határozatlan idejű kinevezés. Ennek oka, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 21. § (2) bekezdése kimondja, hogy határozott időre történő közalkalmazotti jogviszony csak
– helyettesítés céljából vagy
– meghatározott munka elvégzésére, illetve
– feladat ellátására létesíthető.

Munkaviszony esetén alkalmazni kell az Mt. 192. §-ában foglaltakat, azaz a határozott idő munkaviszony hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges, és az erről szóló megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy indokolatlanul az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató sem köthet a foglalkoztatott számára általában előnytelen, határozott idejű munkaszerződést.

Kérdésként merül fel olyan gyakornokok esetében, akik pedagógusvégzettség megszerzésére irányuló tanulmányaik előtt több évet foglalkoztatási jogviszonyban töltöttek, hogy kötelező-e a nyelvvizsga-bizonyítvány és ezzel együtt a diploma megszerzése után minősítő vizsgát tenniük. Álláspontom szerint az Nkt. feljebb idézett 99. § (14) bekezdéséből az következik, hogy kötelező minősítő vizsgát tenniük akkor is, ha hat év munkaviszonnyal rendelkeznek. Ám ha a pedagógus a minősítő vizsga előtt megszünteti jogviszonyát, ezt követően – már pedagógusdiplomával – új jogviszonyt létesít, és alkalmazáskor bármilyen más munkakörben legalább hat év munkaviszonnyal vagy jogviszonnyal rendelkezik, véleményem szerint a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján – minősítő vizsga letétele nélkül – a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.

 

(Nagy Erzsébet)

További hírek