//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Ismét módosultak a pedagógusok előmeneteli rendszer szerinti besorolás és a minősítés szabályai (II.)
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelettel – többségében 2015. szeptember 9-ei hatálybalépéssel – ismét módosult a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Ép. r.). Cikksorozatunkat a pedagógusok értékelésével folytatjuk.

2015. december 10.

A pedagógusok értékelése

A módosítással hatályát vesztette az Ép.r . 1/A. melléklete. A Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítő vizsga és minősítési eljárás esetében az értékelés arányai a következők:

 

Az értékelés elemei

%

 

A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése.

60

 

Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése. 
Ha a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése. Ettől eltérően, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény pedagógusa esetében az értékelés az OH által kidolgozott, a miniszter által jóváhagyott és az OH honlapján közzétettek szerint történik.

40

Jogorvoslat

Az Ép. r. 12/D. §-a tartalmazza a minősítéssel összefüggő jogorvoslati eljárás menetét. Ennek lényege, hogy a pedagógus a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás eredményét a bíráló bizottságétól eltérő szakmai vélemény alapján nem támadhatja meg. A pedagógus a tanúsítvány kiadásától számított 15 napon belül az OH-nál elektronikus úton panaszt nyújthat be, amelyről a bíráló bizottság a pedagógussal egyeztetést folytat le, és a panaszbeadástól számított 15 napon belül elbírál. A panasz elutasítása esetén, amennyiben az abban foglaltakat a pedagógus továbbra is fenntartja, az OH elnöke szakértő bevonásával eldönti, hogy OH elnöke, hogy új minősítő bizottságot rendel-e ki, vagy a panaszt elutasítja. Amennyiben az OH elnöke új minősítő bizottságot rendel ki, e bizottság értékelése alapján kiadott új tanúsítvány ellen további panasznak nincs helye.

A tanúsítvány visszavonása

Ha a tanúsítvány kiadása után kiderül, hogy a pedagógus nem felelt meg a minősítési tervbe történő felvétel feltételeinek, az OH a tanúsítványt haladéktalanul visszavonja és erről a pedagógust, valamint az intézményvezetőt egyidejűleg értesíti. A pedagógus illetményét azonban visszamenőleg nem lehet csökkenteni, amennyiben a tanúsítvány visszavonása nem a pedagógus felróható magatartására vezethető vissza. Ellenkező esetben az addig kifizetett, magasabb fokozatba lépéssel járó illetménytöbbletet, vagy többletbért a pedagógusnak munkáltató számára vissza kell téríteni.

Gyógypedagógiai pótlék

Megváltozott feltétel lényege, hogy gyógypedagógiai pótlékra a rendeletmódosítás hatálybalépését követően azok a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók – szakértői bizottság szakvéleménye szerinti – fejlesztését végző pedagógusok jogosultak, akik által felkészített gyermekek, tanulók közül az SNI gyermekek, tanulók aránya a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot. A továbbiakban tehát a jogosultságot nem az SNI tanulók intézményi gyermek- illetve tanulólétszámra vetített aránya határozza meg.

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az a pedagógus, illetőleg a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott jogosult, aki olyan köznevelési intézményben vagy a köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések – ide nem értve a jelentős munkanélküliséggel sújtott településeket – között szereplő településen található.
A nehéz körülmények között végzett munkáért járó illetménypótlékra való jogosultságot 2015. szeptember 30-ig felül kell vizsgálni.

Az intézményvezetői pályázati eljárás

2015. szeptember 9-vel hatályát vesztette az Ép. r. 22. § (2) bekezdése, amely alapján, ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esett, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kellett adni, amennyiben a vezetői megbízás ennél az időpontnál legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járt volna le.

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök

Változott az Ép. r. a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök képesítési előírásait tartalmazó 2. melléklete. Eszerint a könyvtáros munkakörhöz az „E”-„J” közalkalmazotti fizetési osztályok tartoznak. Az átmeneti rendelkezés 39/E. § (3) bekezdése alapján a 2015. szeptember 9-ét megelőzően „C” vagy „D” fizetési osztályba sorolt könyvtáros a munkakörét továbbra is betöltheti, ha a módosítás hatálybalépését követő egy éven belül megkezdi a munkakör betöltésére jogosító képzettség megszerzésére irányuló képzést. Ellenkező esetben közalkalmazotti jogviszonya 2016. szeptember 1-jén megszűnik. Ezt a feltételt nem kell teljesíteni, ha a könyvtáros a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a rendelet módosításának hatálybalépését követő tíz éven belül, azaz 2025. szeptember 9-éig betölti.
A 2. mellékletben felsorolt munkakörök kiegészültek a pedagógiai felügyelő és a jelmez- és viselettáros munkakörökkel, egyúttal kikerült a felsorolásból a szociális munkás és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkakör. Ugyanakkor továbbra is lehetőség van 2016. január 1-jétől
– amennyiben a hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri az iskola, a kollégium létszámának legalább huszonöt százalékát és az érintettek létszáma meghaladja a 100 főt, de nem éri el az 500 főt, 0,5 álláshelyre,
– ha az 500 főt meghaladja, egy álláshelyre
szabadidő-szervezőt, vagy iskolai szociális munkást, vagy gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst alkalmazni.

(Nagy Erzsébet)

További hírek