//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

LexPraxis Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 58-61. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért rendszeresen jelentkező összefoglalókat küldünk a friss Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. május 14.

A Magyar Közlöny 2015. évi 61. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai

 

21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról
hatályba lépés: 2015. augusztus 02., 2017. január 01.

 

A rendelet a
– légijárművek tervezőjére, gyártójára és üzembentartójára vonatkozó hatósági előírások,
– légijárművek alkalmassági előírása, valamint
– légijárművek üzemeltetésére vonatkozó tanúsítványok, engedélyek, nyilatkozatok
részletes szabályait tartalmazza.

– a jelenleg hatályos, a polgári légijárművek típus- és légialkalmasságáról szóló, 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet alapján kiadott kiadott és érvényes engedélyek (légijármű gyártási, karbantartási, légialkalmasság-irányítói engedélyek, vagy repülőeszköz gyártási, javítási, karbantartási és tanúsítási engedélyek) a lejáratukig, de legfeljebb 2016. augusztus 01-ig hatályosak. A légiközlekedési hatóság ezen engedélyeket az új rendelet szerinti engedélyekre cseréli, ha a kérelmező megfelel az új rendeletben meghatározott követelményeknek.

 

10/2015. (V.4.) AB határozat a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 2014. november 3. napjáig hatályban volt 30. § (1) bekezdése Alaptörvény-ellenességéről

közzététel: 2015. május 04.

 

Az eljárás alapjául szolgáló indítványt előterjesztő gyógypedagógus-logopédus sérelmezte, hogy a Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése indokolatlanul, hátrányosan különböztette meg őt más – köznevelési intézményben (közöttük a nevelési-oktatási intézményben) foglalkoztatott – pedagógussal szemben a pedagógusokat megillető pótszabadság tekintetében.
Az indítványozó rámutatott, hogy az említett jogszabályok alapján, az új típusú pedagógus előmeneteli rendszerben való részvétele ettől az időponttól kötelező; azaz a köznevelési törvény (2011. évi CXC. tövény , Nkt.) rendelkezései szerint pedagógusként való alkalmazásának feltételei, jogai és kötelességei, előmenetelének szabályai megegyeznek bármely más köznevelési intézményben (közöttük a nevelési-oktatási intézményben) foglalkoztatott pedagóguséval.
– megsértett rendelkezés: Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésében foglalt általános egyenlőségi szabály (diszkrimináció tilalma).


A Magyar Közlöny 2015. évi 59. száma kiemelt jogszabályváltozásai

 

3/2015. (IV.28.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X.6.) NMHH rendelet módosításáról
hatályba lépés: 2015. május 28.

 

A rendelet értelmében, 2015. május 28-tól, csökkennek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) építésügyi hatósági eljárásaiért – nyomvonalhossz után – megállapított díjai.
Az új szabály szerint ugyanakkor díjat kell fizetni az antenna és antennatartó szerkezetek fennmaradása, magasításának engedélyezése, alapjának vagy bármely szerkezeti elemének megerősítése után, továbbá a rádióamatőr tevékenység folytatásához üzembe helyezett antenna és antennatartó szerkezet elhelyezése után.

 

23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 29.

 

A rendelet – más rendeletek mellett – a következő rendeletek technikai (az eljáró hatóság változásából eredő) módosítását tartalmazza:
33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről;
30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről;
31/2001. (X. 3.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről;
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről;
37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről;
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról.


A Magyar Közlöny 2015. évi 58. száma kiemelt jogszabályváltozásai

 

2015. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
hatályba lépés: 2015. május 05.

 

A rendelet az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások szigorítását tartalmazza.

A rendelet lehetőséget teremt a tanúsító szervezet döntésével szembeni jogorvoslatra. Az új eljárás szabályai szerint
– akinek a tanúsító szervezet döntése a jogát, vagy jogos érdekét sérti, a döntésről való tudomásszerzést követő tizenöt napon belül, de legkésőbb az intézkedéstől számított három hónapon belül kifogást terjeszthet elő az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez;
– a kifogást az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tizenöt napon belül bírálja el;
– az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kifogásról hozott döntésével szemben jogorvoslatnak van helye.

A rendelet bővíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feladatait, amennyiben a nevezett szerve:
– vizsgálja és értékeli – higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok szerint – a vendéglátó-ipari létesítményeket (beleértve a közétkeztetést végző létesítményeket);
– hatósági bizonyítványt ad ki,
– az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) által nyilvántartott adatok bővülnek az élelmiszerlánc-szereplők által bejelentett élelmiszerlánc-biztonsági problémák adataival;
– bővülnek az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ÉBC) hatósági feladatok ellátását támogató feladatai.

 

2015. évi L. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról
hatályba lépés: 2015. május 05.

 

A rendelet értelmében változik a vadászható állat által okozott kárért való felelősség. Az új szabály alapján vadászatra jogosult ellenőrzési körén kívül eső oknak a vadászati jog gyakorlásán és a vadgazdálkodási tevékenység folytatásán kívül eső okot kell tekinteni.

További hírek