//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2019 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

ÖSSZEFOGLALÓK

Munkajogi jogesetek a köznevelési intézményekben
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Kinevezhető-e pályáztatás nélkül az öt éve az intézménynél dolgozó pedagógus intézményvezető-helyettessé? Az alábbi összeállításban - többek között - erre is választ kapunk.

2018. június 18.

Kérdés:

Kinevezhető-e pályáztatás nélkül az öt éve az intézménynél dolgozó pedagógus intézményvezető-helyettessé?

 

Válasz:

A kérdés megválaszolásához először is tudni kell, hogy közalkalmazottról vagy a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóról van szó. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) semmilyen rendelkezést nem tartalmaz a tárgykörben, tehát egyházi és magánintézményekben nincs pályázati kényszer még az igazgató esetében sem. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó munkáltató esetében a kérdést a Kjt. szabályozza, mivel az intézményvezető-helyettesek megbízásával kapcsolatosan a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) vagy más köznevelési ágazati jogszabály nem tartalmaz speciális előírást. Az intézményvezető-helyettes beosztás a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) 21. § a) pont ad) alpontja alapján a magasabb vezetők közé tartozik.
A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése általánosan kötelezővé teszi minden magasabb vezető beosztás esetén, hogy az annak ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályáztatási kötelezettség alóli kivételt a Kjt. 20/B. § (5) bekezdése tartalmazza. A magasabb vezető beosztás ellátása pályázat kiírása nélkül akkor tölthető be, ha
- olyan megbízásról van szó, amely tekintetében – 90 napon belül – már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására, vagy
- a megbízás haladéktalan ellátása a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók, vagy
- a megbízott közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően már legalább egy éve közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval.
A pályázat tehát mellőzhető, ha vezető helyettes már legalább egy éve közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval. Ez a feltétel teljesül a kérésben jelzett esetben, hiszen már öt éve dolgozik az intézménynél az érintett pedagógus.

 

Kérdés:

Rekreációszervező és egészségfejlesztő, testnevelési részképzés-pedagógiai pszichológiai részképzés, sportmenedzser MSC végzettségeket, folyamatban lévő egészségfejlesztés és testnevelő tanár mesterképzettséggel alkalmazható-e az adott személy testnevelő tanári munkakörben gyakornokként?

 

Válasz:

A pedagógus munkakör betöltésének végzettségi és szakképzettségi feltételeit az Nkt. 3. melléklete szabályozza, ezen kívül pedig számos kivételi szabályt tartalmaz a törvény a 98-99. §-aiban. A főszabály szerint a testnevelő munkakör betöltéséhez iskolatípustól függetlenül, minden évfolyamon testnevelő tanár szakképzettség szükséges.
Az Nkt. 98. § (16) bekezdésében található kivételi szabály alapján azonban:
„(16) Ha az iskola megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudja megszervezni a 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést, akkor a testnevelés tantárgy tanítására határozott időre, legfeljebb a 2019/2020. tanév kezdetéig alkalmazható, aki testnevelő-edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkezik.”
A felsorolt szakképzettségek közül sem a rekreációszervező és egészségfejlesztő, sem a testnevelési részképzés, sem a pedagógiai pszichológiai részképzés, sem pedig a sportmenedzser szakképzettség nem fogadható el, még a kivételes szabályok szerint sem. Tehát a kérdésben jelzett személy csak a 2018/19-ben megszerzendő testnevelő tanár mesterfokozatú diplomája birtokában tölthet majd be testnevelő tanári munkakört.
Van még egy kivételi szabály, amelynek alkalmazása szóba jöhet, azonban csak akkor, hogyha a testnevelő tanári szakon már abszolutóriumot szerzett az érintett és a diplomához csak a nyelvvizsga-bizonyítvány hiányzik:
„(14) Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik.”

 

További hírek