//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2019 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

ÖSSZEFOGLALÓK

Döntés az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Egy gyermekét egyedül nevelő szülő azért fordult panasszal a kormányhivatalhoz, mert a helyi óvoda délután fél ötkor bezár, ő a munkahelyről rohanva több alkalommal nem ért oda időben a gyermekért, és emiatt többször figyelmeztette az intézmény…

2018. május 11.

A köznevelésről szóló törvény 83. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az óvodafenntartó jogosult dönteni az óvoda éves nyitva tartási rendjéről, amelyről a miniszteri rendelet 3. § (7) bekezdésre figyelemmel a szülőket legkésőbb február tizenötödikéig, valamint a zárva tartást hét nappal megelőzően is tájékoztatni kell, felmérve az ez időre időközben felmerülő óvodai ellátási igényeket. Az óvodafenntartónak a nyitva tartás meghatározáskor figyelemmel kell lennie az ágazati törvény 8. § (6) bekezdésére is, amely szerint óvoda esetében a napi nyitvatartási idő legalább nyolc óra, ez az időtartam azonban a fenntartó engedélyével csökkenthető. Amennyiben a fenntartó engedélye alapján az óvoda hat óránál rövidebb napi nyitvatartási idővel működik, a fenntartásához a központi költségvetésből támogatás nem igényelhető. Ha a napi nyitvatartási idő nem éri el a nyolc órát, a költségvetési támogatás nem teljes összegben illeti meg a fenntartót, a támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.

 

A nyitvatartási idő vonatkozásában – az ágazati törvény 49. § (3) bekezdése alapján – a települési önkormányzati fenntartókat közzétételi kötelezettség is terheli.

A nyitva tartás jogszerű kialakításánál figyelembe kell venni a köznevelésről szóló törvény 8. § (3) bekezdését is, miszerint az óvodai nevelés finanszírozott időkerete magában foglalja
– a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz,
– a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet.

A fenntartó az óvodában heti tizenegy órás időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.

 

Ebből következően az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak egyaránt. Ezen túlmenően további jogszabályi követelmény, hogy – a miniszteri rendelet 13. §-a alapján – az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógusnak kell foglalkoznia, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.

 

A nyitva tartás kialakításának további fontos szempontja, hogy az igazodjon, figyelembe vegye a szülők munkaidejét is. Az óvoda szervezeti és működési szabályzatának tartalmaznia kell a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek az óvodában való benntartózkodásának rendjét. Garanciális rendelkezés, hogy a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor véleményezési jog illeti meg az óvodaszéket, ennek hiányában az óvodai szülői szervezetet. Ez azt jelenti, hogy az érintettek véleményét kötelező beszerezni a nyitva tartás meghatározásánál is. Ha ez nem történik meg, a köznevelésről szóló törvény 40. §-a alapján a jogsértően hozott fenntartói döntés közigazgatási perben megtámadható. Sikeres megtámadás esetén a döntés a meghozatalának időpontjától kezdődően érvénytelenné válik. Megtámadásra az óvodaszék, az óvodai szülői szervezet és az jogosult, akinek a megtámadáshoz törvényes érdeke fűződik. A megtámadást három hónapon belül írásban kell közölni a fenntartóval, majd a közlés eredménytelensége esetében tizenöt napon belül érvényesíteni. A megtámadásra biztosított határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs. A keresetlevelet települési önkormányzati óvodafenntartó esetén a fővárosi, megyei kormányhivatalnál, egyházi és magánfenntartó esetén a bíróságnál kell benyújtani.

 

(dr. Farkas Ildikó)

További hírek